นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4101
ความเห็น: 11

การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง

ตำแหน่งชำนาญการ,ตำแหน่งชำนาญการ,ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับตำแหน่งชำนาญการ

 

                ตามที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน                ในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบจำแนกตำแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับเป็นระบบจำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน และได้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใหม่ ตามประกาศ ก.พ.อ.                 เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้             ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2554 และได้ออกประกาศตามข้อบังคับ           จำนวน 2 ฉบับ

                1.  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและ              การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ        กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

                2.  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

 

โดยเหตุที่ตามระบบการบริหารงานบุคคลเดิมมิได้กำหนดประเภทและจำนวนผลงานที่ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นไว้ และสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ แต่ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ได้กำหนดประเภทและจำนวนผลงานที่ใช้ ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นเป็นมาตรฐานขั้นต่ำไว้ ซึ่งการเริ่มใช้ทันทีจะมีผลกระทบต่อข้าราชการที่ได้ผลิตผลงานตามหลักเกณฑ์เดิมและอยู่ระหว่างจะเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ ก.พ.อ. จึงมีมติมีช่วงเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยให้ใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ศธ0509/ว3 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึง 21 ธันวาคม 2554 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดผลงานที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยมีผลงานตามระเบียบเดิมดังนี้

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง

ผลงานตามระเบียบเดิม

ผลงานตามระเบียบใหม่

ระดับชำนาญงาน

(ชำนาญการระดับ 6)

1.  คู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ

2.  ผลงานประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีคุณภาพดี

 

คู่มือปฏิบัติหลักออย่างน้อย 1 เล่ม

 

ระดับชำนาญงานพิเศษ

(ชำนาญการระดับ 7-8)

1.  งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งมีคุณภาพดี และ

2.  ผลงานประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีคุณภาพดี

 

1.  คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 1 เล่ม และ

2.  ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรืองานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน ในหน้าที่อย่างน้อย 1 เรื่อง และ

 

ชำนาญการ

(ชำนาญการระดับ 6)

1.  คู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ

2.  ผลงานประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีคุณภาพดี

 

1.  คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 1 เล่ม และ

2.  ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อย 1 เรื่อง

 

ชำนาญการพิเศษ

(ชำนาญการระดับ 7-8)

1.  งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งมีคุณภาพดี และ

2.  ผลงานประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีคุณภาพดี

 

 

1.  ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อย 1 เรื่อง และ

2.  งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างน้อย 1 เรื่อง/รายการ

 

จำนวนร้อยละ ของผลงาน และการเผยแพร่ เป็นไปตามระเบียบเดิม เช่นผลงานที่ขอตำแน่งชำนาญการ แต่ละชิ้นต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อย 50

                ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เช่น ตำแหน่งแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ฯ ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งในระดับ 6 และเมื่อปรับมาสู่ระบบใหม่จะดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ การจะได้รับเงินประจำตำแหน่ง ได้เงินประจำตำแหน่งนั้น ตามหนังสือที่ศธ0509(2) ว1435 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ต้องดำรงตำแหน่งชำนาญการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องผ่านการประเมินตามที่ ก.พ.อ. กำหนด

 

                การดำรงตำแหน่งชำนาญการหรือเทียบเท่าต้องเป็น ระดับ 6 มาไม่น้อยกว่า 2 ปี ส่วนการผ่านการประเมินนั้น ต้องดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งฯ คือต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ             และเสนอผลงานที่เป็นคู่มือหรืออย่างน้อย 1 ชิ้น โดยไม่ต้องประเมินค่างาน ส่วนวิธีการอื่นๆใช้ตามระเบียบใหม่

 

                กล่าวโดยสรุปแล้วตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะถ้าดำเนินการภายใน 21 ธันวาคม 2554 นี้ จะได้ผลงานอย่างน้อย 1 ชิ้น หลังจากนั้นการกำหนดตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งต้องมีผลงาน อย่างน้อย 2 ชิ้น คือ (คู่มือปฏิบัติงานหลักและ/งานวิจัย หรืองานวิเคราะห์หรือสังเคราะห์)

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 July 2011 13:36 Modified: 07 July 2011 13:36 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ขงเบ้งดูดาว, Ico24 บุหงา-ปัตตานี, and Ico24 เที่ยง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
พนักงาน [IP: 218.236.14.114]
08 กรกฎาคม 2554 08:42
#66470

แล้วพนักงานล่ะ ขอยังไม่ได้หรือ (หรือไม่ให้ขอ)

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งชำนาญการ อยู่แล้ว ส่งผลงานเพื่อประเมินขอเงินประจำตำแหน่ง นั้น ท่านสามารถขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ได้ โดยสามาถ นำระดับ ซี เดิม มานับ เพื่อขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษ แต่ผลงานต้องเป็นผลงานใหม่

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ แก้ไขมาตราฐานตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับระบบราชการ แล้วและ คบม ได้เห็นชอบ ในร่างประกาศ การขอตำแหน่งชำนาญการฯ ขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอลงนามครับ โดยกติกาจะเป็นแบบเดียวกับข้าราชการ ท่านที่เป็นพนักงานก็เตรียม ผลงานไว้ได้ครับ

Ico48
พนักงาน2 [IP: 192.168.4.150]
12 July 2011 09:39
#66688

ได้เห็นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานแล้ว

แต่ไม่ทราบว่ากองการเจ้าหน้าที่มีระเบียบการขอตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน

หรือไม่ เช่น ทำงานกี่ปี/หรือเงินเดือนเท่าใดจึงจะขอได้ เนื่องจากพนักงานฯ ไม่มีระดับเหมือนข้าราชการ

Ico48
เสียโอกาสมานานแล้ว [IP: 223.205.63.213]
21 July 2011 19:50
#66845

การเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญงานพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่งชำนาญงานมาแล้ว 6 ปี นับรวม ซี 5 เดิมด้วยหรือไม่ ปัจจุบัน ซี 6 มา 1 ปี 9 เดือน ดำรงตำแหน่งซี 5 ตั้งแต่ พค.49 นับจากซี 5 ถึง พค. 55 ครบ 6ปี สามารถขอตำแหน่งชำนาญงานพิเศษได้หรือไม่ เงินเดือน 27350 บาท ตอนนี้มีบุคลากร 3 คน ที่มัคุณสมบัติดังกล่าว นัดกันหารือผู้บริหารแต่ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ขอความกรุณาตอบด่วน

เงินประจำตำแหน่งชำนาญงานพิเศษที่กระทรวงการคลังอนุมัคิ กี่บาท /เดือน

Ico48
จอย [IP: 223.205.63.213]
21 July 2011 21:55
#66846

อยู่คณะแพทย์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีและทรวงอก ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไม่มีตำแหน่งนี้ ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะจะต้องทำอย่างไร ในประกาศ กพ. ขณะนี้ได้รับเงินพตส.ด้วย ทำงานมา 7 ปี เป็นพนักงานเงินรายได้ จะเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการได้หรือไม่ ในเมื่อไม่มีชื่อตำแหน่งในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กรณีนี้ใครรับผิดชอบ จะช่วยให้ก้าวหน้าได้อย่างไร ช่วยตอบให้หายข้องใจ หรือจะต้องทำใจคะ อย่าให้รอนานไปกว่านี้แค่นี้ แค่นี้ก็แย่แล้วค่ะ

ระเบียบการขอตำแหน่งชำนาญการฯพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ประกาศ แล้ว สามารถ ดูได้ที่webกองการเจ้าหน้าที่

สำหรับผู้เป็นข้าราชการระดับชำนาญงาน จะขอตำแหน่งชำนาญงานพิเศษ สามารถใช้ ระดับเดิมมานับ ระดับ ๖ มาแล้ว ๒ ปี หรือ ระดับ ๕ มาแล้ว ๔ปี ส่วนเงินค่าตอบแทน นั้น สกอ ได้มีหน้งสือให้กระทรวงการคลัง แก้ระเบียบ

สำหรับพนักงานเงินรายได้ ไม่มีระเบียบ ในการขอตำแหน่งทางชำนาญการ

เที่ยง

Ico48
chayanis [IP: 49.49.100.93]
16 December 2011 12:30
#72981

<p>เรียน คุณเที่ยง ขอทราบความคืบหน้าเรื่องเงินค่าตอบแทนแท่งทั่วไป ตำแหน่งชำนาญงานพิเศษ ขอบพระคุณอย่างสูง

Ico48
1 [IP: 110.164.90.4]
24 January 2012 11:11
#74095

หวัดดีคร้บ ตำแหน่งช่างเทคนิคช่างชำนาญงานพิเศษ สังกัดอุดมศึกษา ตกลงได้ค่าตอบแทนเงินจำนวน 3,500 บาทไหมตรับท่าน

Ico48
ศิริวงษ์ [IP: 110.164.90.93]
26 April 2012 09:07
#76836

สวัดดีค่ะ ดิฉันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะขอตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ แต่จะทำงานครบ 6 ปีแล้ว อีก 1 เดือนดิฉันจะขอตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษได้ไหม ถ้าอยู่ในตำแหน่งเชี่ยวชาญ เพราะตอนนี้ยังอยู่ปฏิบัติการอยู่ค่ะ ต้องรอครบ 6 ปีก่อน อยากทราบขั้นตอนการขอตำแหน่งนะคะว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง

1.ค่าาตอบแทนประเภททั่วไป ตำแหน่งชำนาญงานพิเศษ ล่าสุด กรมบัญชีกลางตอบ รอรายละเอียดจาก สกอ อยู่ ซึงมหาวิทยาลัย ได้แจ้งสกอ. เพื่อดำเนินการแล้วรายละเอียด จากหนังสือที่กค0406.4/10391 ลงวันที่ 28 มีนาคม 55 ซึ่งได้ แจ้งเวียนคณะหน่วบงานทราบด้วยแล้ว

2. การขอตำแหน่งชำนาญ การ ต้องทำงาน มา 6 ปี (ป.ตรี) และเงิน เดือน ถึงขั้นตำ ครับ

เที่ยง

Ico48
อังสนา ภูมิแดง [IP: 49.49.188.136]
11 Febuary 2013 20:09
#84078

ดิฉันผู้ปฏิบัตืงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน ซี6 เดิม ครบกำหนดทำชำนาญงานพิเศษ อยากทราบว่ามีคนทำสำเร็จหรือยัง อยากได้ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานพิเศษค่ะ และอีกอย่างขอให้ตอบเงินค่าตอบแทนที่ชัดเจน ว่าตำแหน่งนี้มีเงินประจำตำแหน่งหรือไม่คะ จักขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.168.111.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ