นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2270
ความเห็น: 0

ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง

ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงสังเคราะห์
.

ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง

           ระบบแท่งมีความชัดเจนแล้วว่าจะเริ่มเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 รอเพียง แต่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( ส.ก.อ.) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกคำสั่งเปลี่ยนระบบ หลังจากนั้นก็จะแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้น และคำสั่งอื่นๆ ที่เกียวข้อง แต่มีการสอบถามว่าเมื่อเปลี่ยนระบบแล้วความก้าวหน้าต่างๆ จะแตกต่างอย่างไร ในประเด็นหลักๆน่าจะเป็นเรื่องต่อไป นี้           1. การเลื่อนระดับสูงขึ้น          2. การเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนประเภท

          3. การเลื่อนเงินเดือน

          4. การประเมิน

การเลื่อนระดับสูงขึ้น         

ระบบใหม่จะมีข้าราชการแบ่งเป็น 4 ประเภท ประเภทวิชาการ ประเภทบริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป การเลื่อนระดับสูงขึ้นทุกระดับทุกประเภท ยกเว้นประเภทวิชาการต้องมีการประเมินค่างาน  ในการเลื่อนระดับสูงขึ้นนั้น ผลงานวิเคราะห์ และสังเคราะห์ จะเป็นผลงานที่ใช้กับทุกระดับในการเลื่อนระดับ ส่วนคู่มือนั้นจะใช้กับในการเลื่อนระดับ ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ          ผลงานเชิงวิเคราะห์หมายถึง ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือ มหาวิทยาลัย          ผลงานเชิงสังเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆหรือองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื้องต้น เพื่อให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยองค์ประกอบในการประเมินบุคคล          สำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน          1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัด         2. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง          3. ผลงาน

สร้าง: 31 ธันวาคม 2553 22:04 แก้ไข: 31 ธันวาคม 2553 22:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.66.86
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ