นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2208
ความเห็น: 0

ตำแหน่งทางวิชาการ

การขอ ตำแหน่งทางวิชาการ ที่ใช้ ผลงาน อย่างหนึ่ง อย่างใด

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม๒๕๕๒ การอนุมัติ การขอ ตำแหน่งทางวิชาการจำนวน ๒๖ราย  ตำแหน่ง ผศ. จำนวน ๑๒ราย     ตำแหน่ง รศ. จำนวน ๑๓ ราย ตำแหน่ง   ศ. จำนวน ๑ ราย  และได้ นำเสนอ สภา เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ในการประชุมสภา เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓  ขั้นตอน ต่อ ไป กองการเจ้าหน้าที่  ต้องเสนอ คำสั่งให้ อธิการลงนาม สำหรับ ตำแหน่ง ศ. ต้องเสนอ สกอ เพื่อ กลั่น กรองก่อน เสนอ โปรดเกล้า ต่อ ซึ่งต้อง ใช้เวลา  อีก ไม่น้อย กว่า ๓ เดือน   จำนวนผู้ที่ขอ ตำแหน่งทางวิชาการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จนวน ๕๒ ราย  ซึ่งค้างอยู่นาน ตั้งแต่ปี๔๙ จำนวน    ราย    ประเด็น ความเห็นของกรรมการ และผู้ทรงคุณ วุฒิในการประชุม ครั้ง นี้ มีประเด็น ดังนี้

 

                ๑.การที่นำผลงาน เรื่องเดียว กันหรือเนื้อหาคล้ายกัน  ไปตีพิมพ์ ในวารสาร มากกว่าหนึ่งฉบับ

                ๒.การนำบทความวิจัย มาเป็นบทความทางวิชาการ โดยให้ดูจากความหมาย ของ กพอ  ซึ่งได้ให้ความหมาย ไว้ ชัด แล้ว

                ๓ . วันแต่งตั้ง ในกรณี  ต้องแก้ไขผลงาน ให้แต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ได้รับผลงานใหม่ และให้แก้ไข ครั้งละ ไม่เกิน ๓ เดือน ให้ขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง แต่ ทุกครั้งต้องส่งผลงานให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจาณา ด้วย หากไม่ส่งภายใน ๓ เดือนให้ดำเนินการ ขอใหม่

                ๔. หนังสือ หรือตำรา ให้ยึดคำจำกัดความของ สกอ. อย่างเคร่งครัด  บ้างสาขา ส่งหนังสือหรือตำรา ที่จำนวน หน้าน้อย และไม่สมบูรณ์ ตามคำจำกัด ความ  ให้คิดการมีส่วน ร่วม ตามหนังสือ ฉบับเต็ม กรณี หนังสือ มีผู้แต่งคน ละ บท จะนับ เฉพาะ บท นั้น เป็น ๑๐๐% ไมได้  ให้เฉลี่ย 

                ส่วน ประเด็น อื่น เช่นการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ ที่ใช้ ผลงาน อย่างหนึ่ง อย่างใด เช่น ผลงานวิจัย อย่างเดียว หรือตำราหรือหนังสือ อย่างเดียว  ซึ่งประเด็น นี้ เป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้ สูงในระดับ ตำแหน่ง รศ

ซึ่งกรรมการให้ความเห็นว่าในขอตำแหน่ง ผศ. นั้น ประสงค์ ผู้ขอ มีความชำนาญ ในงาน วิจัย  และการเรียบ เรียง จึงยังเห็น ว่าใน ตำแหน่ง ผศ. ยังจำเป็น ต้องมีงานวิจัย และบทความทางวิชาการ อยู่  ซึ่งจะเป็นไป ได้แค่ ไหน ขณะนี้ อยู่ระหว่างแก้ไข ข้อ บังคับ ต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้องกับระบบแท่ง ซึ่งคาดว่า จะเข้าครม .ในปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๓ นี้
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 มกราคม 2553 23:07 แก้ไข: 21 มกราคม 2553 23:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.66.86
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ