นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 3578
ความเห็น: 2

เล่าสู่กันฟัง : share.psu.ac.th ตอนที่ 1 เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย : Platform เพื่อการสื่อสารในองค์กร

สำหรับดิฉันแล้ว คิดว่า การใช้ Communication Platform นี้ ผ่านทาง share.psu.ac.th นอกเหนือจากการให้คนในองค์กรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดความรู้กันแล้ว การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสในการใช้เวทีนี้ เป็นเวทีสำหรับการสื่อสารกับคนในองค์กร จะส่งผลดีต่อการบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต เพราะถือว่าเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้บริหาร ได้มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ผ่านการสื่อสารแบบสองทาง เป็นการร่วมรับรู้ทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กร และร่วมกันผลักดันให้ไปสู่เป้าหมายนั้นร่วมกัน

เมื่อวาน นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีอีกวันหนึ่ง  เพราะเป็นวันที่มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ คณบดี, CKO  และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่อง Communication Platform ดังกล่าว

ซึ่งในตอนที่ 1 นี้  จะนำมาเล่าเฉพาะประเด็นที่เก็บได้จากการที่ อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา ท่านรองอธิการบดี  ได้เล่าให้ฟังถึงเจตนารมณ์ของการใช้ Platform นี้ เพื่อการสื่อสารในองค์กร  ซึ่งท่านได้เล่าให้ฟังว่า

"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้มีการพัฒนาในระบบ blog   ซึ่งถือเป็นการพัฒนารูปแบบมาจาก gotoknow ภายใต้ชื่อว่า share.psu.ac.th   ซึ่งถือเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในวงของ ม.อ.เอง ซึ่งหน่วยงานอาจจะนำไปจัดกลุ่มเป็นวงเล็ก ใหญ่ได้ เพื่อสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่ม ซึ่งข้อดีของการทำวงจำกัด คือ อาจมีเรื่องบางเรื่อง ซึ่งเราอยากจะสื่อสารกันเฉพาะในวงนั้น ๆ แล้วเรายังไม่อยากให้ความรู้หรือสิ่งที่จะพูดคุยกันในวงนั้น ๆ กระจายกันไปในวงกว้าง  บางครั้งอาจทำให้การแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นมีข้อจำกัด

ระบบนี้มีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ป้ายคำหลัก ซึ่งสามารถสืบค้นกลับมาดูข้อมูลย้อนหลังในเรื่องนั้น ๆ ได้

เป็นการสร้างเครื่องมือขึ้นมา เพื่อเป็น Communication Platform  เพื่อจะให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันได้

หวังว่าการใช้  Communication Platform  นี้ จะเป็น Communication Platform  ที่แสดงความคิดเห็นหรือใส่ ประสบการณ์ของเราเข้าไป เพื่อทำให้องค์กรได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน  ซึ่งองค์กรที่จะทำได้ ต้องเป็นองค์กรใหญ่พอสมควร ทั้งนี้ในการแสดงความคิดเห็นย่อมแสดงได้ แต่อยากให้ใส่ประสบการณ์การทำงานที่ประสบความสำเร็จของท่านลงไปด้วย เพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้ ว่าท่านทำอย่างไร และเพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอด และใช้ประโยชน์ได้เลย เมื่อคนมาศึกษาดูแล้ว เขาจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์

การทำงาน จะเกิดจากการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของคนอื่นเป็นฐาน   ไม่ทำผิดซ้ำซาก ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ และจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ๆ  ไป จะเกิดเป็น best practice
 
ในส่วนของคณะคงจะต้องไปทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เขาเข้าถึงได้ง่าย  ไปกระตุ้น ในกรรมการประจำคณะ  เชียร์ให้คนในองค์กรได้เข้ามาใช้

การใช้  Communication Platform นั้น ไม่ได้เน้นที่การเขียนอย่างเดียว  เราต้องไปอ่านของคนอื่นด้วย เพื่อให้เราได้มีการพัฒนาขึ้น และทำให้เห็นว่าคนอื่นเขาคิดยังไงในสิ่งที่เราเขียน ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นจะเป็นสิ่งที่กลั่นกรองจากประสบการณ์การทำงาน ซึ่งบูรณาการมาจากประสบการณ์ทั้งชีวิตของเขา

หวังว่าทุกท่านที่มาในวันนี้ ซึ่งเรามองว่า เป็น Chang Agent  ควรพยายามไปสร้างต้นแบบ สร้างวัฒนธรรม  และพยายามกระตุ้นให้คนในองค์กรเขียน

ส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวคือ ทำให้คนของเราได้พัฒนาการเขียนได้ดียิ่งขึ้น

 

ในส่วนของการสื่อสารภายในองค์กร  ม.อ.เราจะมีปัญหาทุกครั้งเวลาถูกประเมิน ไม่ว่าจะจากกรรมการชุดใด  การมี Communication Platform  จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ปัญหาการสื่อสารกับคนภายในองค์กร


สื่อสารเพื่อให้เขาเห็นว่า ม.อ.ต้องการไปในทิศทางไหน   คนในองค์กร ก็จะได้เดินไปในทิศทางเดียวกันได้

ขณะนี้ ม.อ.เรามองเห็นว่า เรามีความเสี่ยงเรื่องการ deploy
ซึ่งถ้าการ deploy  ไม่เป็นผล  มันจะไม่สามารถทำให้คนในองค์กรได้เห็นตรงกันได้ เพราะเขาจะไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารคิดอย่างไร

การมี Platform หลาย ๆ  Platform  จะเอื้อให้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำได้ดียิ่งขึ้น

วิธีการถ่ายทอดความรู้นั้น ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอจะดีกว่า มานั่งเขียนรวบยอดทีเดียว  ซึ่งจะเกิดความต่อเนื่อง  จะได้รายละเอียด ได้อรรถรส มากขึ้น 

สิ่งที่อยากเห็นคือ  อยากให้มีการถ่ายทอดเรื่องการเรียนการสอน  โดยเฉพาะเทคนิคการสอน  อยากให้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดในเรื่องนี้  แต่เรายังไม่ได้ทำอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก

หวังว่า Chang Agent  จะกลับไปกระตุ้นสร้างบรรยากาศ และเริ่มเป็นตัวนำ ในการเริ่มต้นเขียน และกระตุ้นให้คนในองค์กรเกิดอยากแลกเปลี่ยน  และขอให้เคารพในสิทธิที่เขาเขียน  เราควรจะเข้าไปให้กำลังใจ และแสดงข้อคิดเห็นอย่างสุภาพ


และ การ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ก็ควรจะทำอยู่บนฐานการยอมรับ ข้อคิดเห็นของคนอื่น หวังว่า จะ สำเร็จ และนำไปสู่การทำให้องค์กรพัฒนาไปเรื่อย  ๆ

 

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ สำหรับเจตนารมณ์ของผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

สำหรับดิฉันแล้ว คิดว่า การใช้ Communication Platform นี้ ผ่านทาง share.psu.ac.th  นอกเหนือจากการให้คนในองค์กรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนาต่อยอดความรู้กันแล้ว การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสในการใช้เวทีนี้ เป็นเวทีสำหรับการสื่อสารกับคนในองค์กร    จะส่งผลดีต่อการบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต  เพราะถือว่าเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้บริหาร  ได้มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหาร  ผ่านการสื่อสารแบบสองทาง  เป็นการร่วมรับรู้ทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กร และร่วมกันผลักดันให้ไปสู่เป้าหมายนั้นร่วมกัน

 ผู้บริหารคิดอย่างไร  บุคลากรก็สามารถรับรู้ได้  นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ได้อย่างอิสระ  เพื่อการพัฒนาองค์กรของเรา

 ท่านหละคะ  มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Communication Platform นี้

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 11 ตุลาคม 2550 14:19 แก้ไข: 03 กรกฎาคม 2551 13:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ตามลุ้นตามเชียร์ค่ะ
  • ยก 2 มือเห็นด้วยค่ะ  "อยากให้มีการถ่ายทอดเรื่องการเรียนการสอน  โดยเฉพาะเทคนิคการสอน "  ตามความคิดเห็นท่านรองอธิการบดี (อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา)
Ico48
s o m p o r n p [IP: 202.28.249.94]
11 ตุลาคม 2550 18:03
#58

ตามมาลุ้น  ตามมาเชียร์

เห็นความตั้งใจ และการสนับสนุนจากผู้บริหารแล้ว นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการ ลปรร.กัน  เวทีแห่งนี้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานนอก ม.อ. ด้วยถ้าได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

หวังว่าคงได้เข้ามา ลปรร.กันอย่างต่อเนื่องนะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.144.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ