นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1719
ความเห็น: 2

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “ 3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 1

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารของ 3 มหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี พร้อมการพัฒนาความร่วมมือระดับคณะ/หน่วยงานให้เกิดเป็นรูปธรรม

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เห็นชอบให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใต้ชื่อโครงการว่า “ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.  และในขณะนั้นได้เห็นชอบร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็นคู่ความร่วมมือแบบกัลยาณมิตรที่สามารถร่วมกันแบบก้าวกระโดดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง  ๆ ที่เน้นทางด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาบุคลากร   จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ( มีกรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2553-24 กรกฎาคม 2556 ) และได้มีการขยายกรอบความร่วมมือในระยะที่ 2 (มีกรอบระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2559) ให้มีความต่อเนื่องของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยมีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผู้นำองค์กรมีเป้าหมายและความคาดหวังให้ผลการดำเนินงานขององค์กร มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ฯลฯ นั้น

ต่อมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เห็นผลสัมฤทธิ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย จึงขอแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน MOU ดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  และได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี            มข.-ม.อ.-มช. “ 3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 1 ขี้น ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558              ณ ห้องดิเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีพิธีลงนามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน"        โดยศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ,            รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี  มข.-ม.อ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ในการสนับสนุนความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีผู้ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้ง 3 มหาวิทยาลัย กว่า 350 คนร่วมเป็นสักขีพยาน  

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และให้เกียรติในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนภูมิภาคต่ออุดมศึกษาไทย 

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ พัฒนาการของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ในช่วงที่อธิการบดีดำรงตำแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ครอบคลุมในด้านหลัก 8 กลุ่ม คือ

 

ด้านวิจัย

กลุ่มที่ 1

-       อุทยานวิทยาศาสตร์ และ การสร้างนวัตกรรม  (Science Park & Innovation) และ

-       Talent Mobility for Competitiveness (การนำนักวิจัยไปช่วยภาคเอกชน)

ด้านวิชาการ

กลุ่มที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ AEC และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อความเป็นนานาชาติ 

ด้านพัฒนานักศึกษา

กลุ่มที่ 3

แนวทางการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและการสร้างระเบียบวินัย 

ด้านบริหารงานบุคคล

กลุ่มที่ 4 การบริหารบุคคลภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และการเตรียมบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร 

กลุ่มที่ 5 การปรับโครงสร้างองค์กร/หน่วยงาน ภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ด้านประกันคุณภาพ

กลุ่มที่ 6  ความเหมาะสมของการนำเครื่องมือ EdPEx มาใช้       

ด้านบริการวิชาการ

กลุ่มที่ 7 พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)   

    

ด้านมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลุ่มที่ 8 แนวทางการสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร  (Mediation Center) เพื่อไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

 

ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี     มข.-ม.อ.-มช. ที่เกิดในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ที่ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยได้มาร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการทำงาน และการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประเพณีต่อไป ซึ่งทั้ง 3 มหาวิทยาลัยนี้ ถือตัวแทนของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับภูมิภาคของประเทศที่จะร่วมกัน พัฒนามหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน โดยใช้ความรู้ทางวิชาการที่ได้จากงานวิจัยมาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พัฒนาประเทศชาติ รวมไปถึงประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง แถบอาเซียนอีกด้วย"

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารของ 3 มหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี พร้อมการพัฒนาความร่วมมือระดับคณะ/หน่วยงานให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ ที่สามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์เพื่อการพัฒนาตามบริบทได้อย่างเหมาะสมในลักษณะการพัฒนาแบบก้าวกระโดด พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพความร่วมมือให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยสามารถเรียนรู้ร่วมกัน และเข้าใจความแตกต่างของบริบทการพัฒนา และขยายขอบเขตความร่วมมือลงถึงคณะ/หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการให้มีการพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมตามความเหมาะสมต่อไป

สำหรับรายละเอียดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย สามารถ download ได้ที่ website งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    http://www.hrd.psu.ac.th/kku-psu-cmu


หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2559 11:10 แก้ไข: 04 มีนาคม 2559 09:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณพี่โอ๋ มากค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ