นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

Page Visits: 1835
comment: 2

อบรมหลักสูตร "ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร" (Happy Workplace Manager) รุ่นที่ 3 : ส่งการบ้านครั้งที่ 2

แง ๆ ๆ คลอดแล้วค่ะ การบ้านครั้งที่ 2 ฉบับเดี่ยว

ส่งการบ้านการติดตามการนำความรู้ไปใช้ ครั้งที่ 2

ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม The Royal Gems Golf Resort จ.นครปฐม เช่นเคย

เนื้อหาในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  • การจัดความรู้ในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
  • แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติจัดทำแผนการจัดการความรู้ในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
  • การประเมินแบบเสริมพลัง: เครื่องมือการเรียนรู้ในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
  • แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการประเมินแบบเสริมพลัง
  • นพลักษณ์ (Enneagram) ฉบับย่อ : เรียนรู้สู่การบริหารทีมงาน
  • การใช้เครื่องมือช่วยในงานสร้างสุของค์กร (5+1 Apps for Happy Workplace)

นอกจากนี้ยังมีการให้ตัวแทนผู้เข้าอบรม มาแบ่งความรู้ เกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งที่ 1 ไปประยุกต์ใช้

เหมือนที่เคยกล่าวไว้ว่า ในการอรมหลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร ในแต่ละครั้งนั้น ทางอาจารย์ก็จะมีการบ้านฝากไว้ให้แต่ละคนที่มาอบรม ได้นำกลับไปฝึกทบทวนความรู้ที่ได้รับการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง  ซึ่งหลังจากการอบรมในครั้งที่ 2 ทางอาจารย์ได้มอบการบ้านไว้ดังนี้

1)  ขอให้ท่านจัดทำแผนจัดการความรู้งานสร้างสุขในองค์กร / โครงการของท่าน ตามแบบฟอร์มใบงานที่ได้รับ (งานกลุ่มในกรณีที่มาจากองค์กรเดียวกัน)

2)  ขอให้ท่านรายงานผลการนำประเด็นความรู้ที่ได้เรียนรู้ในการฝึกอบรมครั้งที่สองที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร/โครงการของท่านแล้ว หรือเสนอแผนหรือแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างน้อย 2หัวข้อต่อไปนี้ (งานเดี่ยว)

-    การประเมินผลแบบเสริมพลัง

-    5+1 apps for happy workplace

-    นพลักษณ์ขององค์กร

-    กิจกรรมสัมพันธ์ กระบวนการกลุ่ม การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงจากด้านใน

กำหนดส่งงาน – ภายในวันที่  31 พฤษภาคม  2557

จากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ ทุกเรื่องที่วิทยากรนำมาถ่ายทอดความรู้  ทุกเรื่องที่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติโดยกระบวนการกลุ่ม รวมถึงเรื่องที่เพื่อน ๆ ต่างนำมาแบ่งปัน ล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากทั้งสิ้น  แต่ถ้าจะให้เลือกนำมา 2 เรื่อง  ดิฉันขอเลือก 2 เรื่อง ดังนี้

เรื่องแรก คือ การจัดความรู้ในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร 

                    ถึงแม้ว่าเนื้อหาความรู้ที่วิทยากรได้บรรยายในตอนต้น จะเป็นความรู้พื้นฐานของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ไม่ว่าจะเป็น

  • นิยาม KM
  • หลักการ KM
  • กระบวนการ/วิธีดำเนินการ และ
  • เครื่องมือ/เทคนิค

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่คุ้นเคยมาก่อนแล้ว  แต่เมื่อได้ลงมือฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการกลุ่มจากโจทย์  ให้กลุ่มมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรโดยให้ศึกษาตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดการความรู้อย่างละเอียดในทุกขั้นตอนและหารือกันในกลุ่มโครงการ/องค์กร เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร 

ทำให้มองย้อนกลับมามอง ข้อเสนอโครงการเพื่อประกอบการขอรับทุนสนับสนุนตามโครงการ/แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานขององค์กรภาครัฐสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าว จะได้รับอนุมัติงบสนับสนุนจาก สสส. ให้ดำเนินการตามโครงการและแผนงานที่ได้เสนอไปในวงเงินถึง 2,902,000 บาท  ระยะเวลา และแผนการดำเนินการ  20  เดือน ตั้งแต่   มิถุนายน  2556 –กุมภาคม 2558 แต่โครงการดังกล่าว ไม่ได้มีการนำความรู้ในเรื่องของการจัดการความรู้ โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน เข้ามาใช้  ซึ่งจากความรู้ดังกล่าวที่ได้เรียนรู้มา  ดิฉันก็จะนำกลับมาทบทวนปรับแผนที่มีอยู่ ซึ่งคงจะนำรายงานในการบ้านในข้อที่ 2 นอกจากนี้ ก็จะนำความรู้ดังกล่าว ไปถ่ายทอดให้คณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง Happy University ใช้นำเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานสร้างสุของค์กร เพื่อใช้เสนอของบประมาณจาก สสส. ทั้งนี้เพื่อให้แผน/โครงการดังกล่าว มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในฐานะที่ดิฉัน เป็นผู้ประสานงานโครงการ Happy  University ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็จะนำเครื่องมือ KM เข้าไปมีส่วนในการให้คำแนะนำต่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ในการนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบโครงการ Happy workplace เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้ทำโครงการเอง

อีกหัวข้อที่น่าสนใจคือนพลักษณ์ (Enneagram) ฉบับย่อ : เรียนรู้สู่การบริหารทีมงาน

ดิฉันเคยมีโอกาสได้รับการอบรมในหัวข้อนพลักษณ์ เมื่อหลายปีมาแล้ว เป็นหลักสูตรที่จัดโดยทีมวิทยากรจากสมาคมนพลักษณ์ไทย ซึ่งเป็นหลักสูตร2วันเต็ม   เมื่อได้มาเห็นว่ามีการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว โดยวิทยากรของทีม ม.มหิดล ซึ่งใช้เวลาแค่ 2 ชั่วโมง  ก็ยังงง ๆ ว่า ในเวลาแค่ 2 ชั่วโมง วิทยากรจะมีกระบวนการอย่างไรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของนพลักษณ์ (ฉบับย่อ)

วิทยากรเริ่มต้นโดยให้เราทำแบบทดสอบนพลักษณ์ (ฉบับสั้น) ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าว ประกอบด้วยชุดคำถาม จำนวน 9  ชุด  ซึ่งในชุดคำถามแต่ละชุด  ก็จะมีหัวข้อย่อย ๆ 6 หัวข้อ  แล้วให้เราประเมินตนเองตามหัวข้อย่อยนั้น  ซึ่งถ้าหัวข้อย่อยไหน ตรงกับตัวตนของเรามากที่สุด ก็ให้คะแนน 1 ถ้าไม่ใช่ให้คะแนน 0 แล้วให้สรุปรวมคะแนนที่ได้ในแต่ละชุดคำถาม  เลือกคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก จาก 9 ชุดคำถาม ซึ่งอาจแทนหมายถึงลักษณ์ทั้ง 9  แล้วให้เราตัดสินใจเลือกลักษณ์ที่คิดว่าเป็นตัวเรามากที่สุด 

หลังจากนั้น ให้แบ่งกลุ่มตามลักษณ์นั้น ๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้ สนุกสนานมาก  พวกเรามาจากต่างหน่วยงาน แต่เมื่อมารวมกันอยู่ในลักษณ์เดียว รู้สึกเลยว่า มันใช่อะ  ตรงกับคำอธิบายถึงบุคลิคภาพของคนแต่ละลักษณ์

ประโยชน์ของศาสตร์นพลักษณ์นี้ นอกจากจะทำให้เราได้รู้จักตัวตนของเราผ่านการเป็นลักษณ์ของเราแล้ว

ยังส่งผลให้เราได้เรียนรู้ทีมงาน  เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันกับคนลักษณ์ต่าง ๆ และที่สำคัญ  ในคนหนึ่งคน

สามารถแสดงสามารถตัวตนได้หลายลักษณ์  ขึ้นอยู่กับสถานการนั้น ๆ ด้วย 

ซึ่งจากกระบวนการเรียนรู้นพลักษณ์อย่างง่ายนี้  ดิฉันสามารถนำมาปรับใช้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้นพลักษณ์อย่างง่ายสอดแทรกในกระบวนการอบรมในหลาย ๆ หลักสูตร  เช่นหลักสูตรปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  และหลักสูตรอบรมหัวหน้าภาควิชา 

ก็ขอสรุปการส่งการบ้านเดี่ยว ไว้เท่านี้ก่อนนะคะ

เช่นเคย  ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 มิถุนายน 2557 13:11 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2557 13:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

เย้...แม่ยาม เป็นตัวแทนมาส่งการบ้านในแชร์แล้ว อิอิ

 

สู้ๆ ต่อไปนะครับ นักสร้างสุขทุกคน

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ฝากตัวด้วยท่านอาจารย์นักสร้างสุข อิอิอิ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.36.32
Message:  
Load Editor
   
Cancel or