นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1290
ความเห็น: 2

ผลดีชัดเจน..ลงนามต่อเนื่อง ระยะที่ 2 ประเพณี มข.-ม.อ.

กว่า 3 ปี ของประเพณี มข.-ม.อ. สถาบันต่างภูมิภาค แลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารและแนวปฏิบัติ แม้ระยะทางจะห่างไกลแต่ไม่ใช่อุปสรรค หวังอนาคต “บุคลากร” จะรักและผูกพันกัน ย้ำความสำเร็จโดยการลงนามความร่วมมือระยะที่ 2

 เมื่อวันที่  21  ตุลาคม  2556  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ.”  ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหาร และแนวปฏิบัติในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่มีความสำเร็จและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างภูมิภาคทั้งสองสถาบัน ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ถึง 272 คน ในระหว่างวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม Sentido Graceland Khaolak Resort and Spa อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
            อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข.-ม.อ. ในวันนี้  เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระยะที่ 1  ในระหว่าง เดือนกรกฏาคม  2553-2556  ที่ทั้งสองสถาบันได้ร่วมลงนามความร่วมมือไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น”
            อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา  กล่าวต่อไปว่า  “ในวันนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดอีกครั้ง  นับเป็นครั้งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากจะได้มีการลงนามความร่วมมือ ระยะที่ 2  ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่าง เดือนตุลาคม 2556 -  ตุลาคม 2559    โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยที่เป็นคู่ความร่วมมือ รวม   272 คน   มีผู้สังเกตการณ์  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อีก 4 คน รวมทั้งสิ้น 276 คน”
            “สำหรับหัวข้อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในครั้งนี้ ได้กำหนดไว้ 5 หัวข้อ  ได้แก่  1. การบริหารจัดการทรัพย์สิน   2. หัวข้อ  การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ   3. การจัดขนาดองค์กรที่เหมาะสม   4. แนวทางการนำ Best Practice ไปสู่การขยายผลในองค์กร  และ 5. การขับเคลื่อนงานวิจัยและความเป็นนานาชาติ  โดยมีความมุ่งหวังว่าจะใช้ความเป็นเครือข่ายความร่วมมือ  นำไปสู่การร่วมพัฒนาคุณภาพ  เรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จและนำแนวปฏิบัติที่ดีมาขยายผล จนเกิดเป็นความร่วมมือและมีสัมพันธภาพอันดีข้ามสถาบัน”  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา กล่าวในที่สุด
            รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานพิธีเปิด กล่าวว่า  “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข.-ม.อ. ระยะที่ 2  และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 5 ในวันนี้  ได้มองเห็นความงอกงาม ของสัมพันธภาพ ที่เราได้พยายามสานต่อกัน ตลอดมา นับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 1  เมื่อ 25 กรกฏาคม 2553  จนถึงครั้งที่ 5  ในวันนี้  และทำให้รู้สึกเบิกบานทุกครั้งที่ได้มาพบกัน”
            “เป็นเวลา 3 ปี 3 เดือนแล้ว ตั้งแต่ลงนามความร่วมมือต่อกันมา  ทำให้พบว่าความร่วมมือระหว่างเรามีเพิ่มขึ้นทั้งในภาพคณะ และหน่วยงานย่อย    นั่นหมายถึงบุคลากรของเราเปิดใจที่จะเรียนรู้เรื่องราวการบริหารงาน  การบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาร่วมกัน   ซึ่งผู้บริหารทั้งสองมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทั้งกระตุ้น และผลักดันให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือในทุกเรื่องราวที่สามารถเรียนรู้ สร้างประโยชน์ต่อสังคม และบัณฑิต  เชื่อมั่นว่าดอกผลจากการร่วมมือทำสิ่งดีๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น  จะเกิดขึ้นแน่นอนในวันข้างหน้า  และเราจะร่วมมองความสำเร็จไปด้วยกัน”
            รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล  กล่าวย้ำว่า  “หวังว่าประเพณี มข.-ม.อ. จะก่อให้เกิดพัฒนาการความสัมพันธ์ที่มีต่อกันไปในทางดียิ่งๆ ในทุกโอกาสทุกเวลา ไม่มีเรื่องของระยะทางและความห่างไกลมาเป็นอุปสรรคขัดขวาง  ในอนาคตต่อไปผมหวังว่า “บุคลากร” ของเราจะมีความรักและผูกพันกัน นอกจากจะมีต่อสถาบันของตัวเอง แล้วยังมีความรักผูกพันข้ามสถาบันด้วย  ขอเชิญชวนชาว ม.อ. ร่วมต้อนรับเพื่อนของเราอย่างจริงใจ  และช่วยกันสร้างบรรยากาศ ของความอบอุ่นในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน แก่มิ่งมิตรที่เดินทางมาจากแดนไกลของเรา   และขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้เกียรติมาร่วม “โครงการความร่วมมือครั้งที่  5” ของเราในวันนี้”
            รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  “การมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข.-ม.อ. ในครั้งนี้  อันดับแรกนั้น  ประทับใจมากในการต้อนรับที่อบอุ่นของทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   กิจกรรมในครั้งนี้  เป็นการมาเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีของระหว่างสองมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในภูมิภาค เพื่อลงนามความร่วมมือระยะที่สอง ภายใต้สโลแกน เราจะเดินไปด้วยกัน หรือ Let’s walk together  ผลดีที่เกิดขึ้นจากประเพณี มข.-ม.อ.นี้  ต้องขอบคุณผู้บริหารในยุคปี 2553 ที่ริเริ่มประเพณีนี้ขึ้น ที่ทำให้เราได้เดินมาด้วยกันมาตลอดจนทุกวันนี้”
            “เดิมมข.และ ม.อ. นั้น ต่างคนต่างทำงาน  แต่ด้วยจุดเด่นของทั้งสองมหาวิทยาลัย  ที่มีพื้นที่อยู่ศูนย์กลางของภูมิภาค ที่เราจะเกิดความเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน ในปี 2558 นั่นคือมข.อยู่ใกล้กับลาว เวียดนาม กัมพูชา  และเมียนมาร์  ส่วน ม.อ.อยู่ใกล้กับสิงคโปร์  บรูไน  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ถ้ารวมกันสองมหาวิทยาลัย ก็รวมครบเป็น 10 ประเทศ  ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ  แต่เป็นสิ่งที่เรามองเห็นภาพตั้งแต่ต้น  การร่วมมือกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาโดยตลอด หลายๆ มิติ ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ และการบริหารงานทั่วไป  โดยต่างนำเอาจุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยนกัน  นำไปปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ ผ่านการส่งบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครั้งละ 7-10 วัน อันจะทำให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยเติบโต ก้าวหน้าขึ้น ได้รับการยอมรับมากขึ้น ในครั้งนี้  เราจะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น อาทิ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนไปด้วยกัน สำหรับรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย”
            รศ.ดร.พิษณุ  อุตตะมะเวทิน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า  “ในครั้งนี้ได้กำหนดให้มี 5 กิจกรรม ได้แก่ การแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ  การบริหารทรัพย์สิน  การเป็นนานาชาติและการทำวิจัย  การนำ Best Practice  เข้าสู่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และกิจกรรมสุดท้ายคือ การจัดขนาดองค์กรให้เหมาะสม  ประเด็นที่เป็นสิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้ว คือการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ  โดยมีไฮไลท์คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยร่วมกัน  เพราะที่ผ่านมานั้น  เป็นความต้องการของแต่ละคณะหน่วยงาน แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านามา  พบว่าเป็นจุดที่มีประโยชน์มาก และไม่ควรปล่อยให้สิ่งมีค่าทิ้งไป โดยเอาไปเชื่อมโยงกับ UKM ที่เราทำอยู่ เรียนรู้มา กับหกสถาบัน เป็นสิ่งที่เราควรนำแนวปฏิบัติที่ดีนำมาใช้ร่วมกัน  และขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น”
            “เนื้อหาที่เป็นประเด็นที่จะทำร่วมกัน คือการเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ และการนำ Best Practice  ไปใช้ในการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์  ส่วนการตอบสนองความต้องการในระดับคณะ  เป็นความคาดหวังที่จะเกิดเป็นความยั่งยืน โดยกระจายลงไปสู่ระดับคณะหน่วยงาน  ทั้งนี้  หากมี How to ถึง การนำไปสู่การปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน หากลไกร่วมกัน นำกลวิธีอันเป็นประเด็น และเป็นเคล็ดลับที่ดีๆ มาถ่ายทอดผ่านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกมาใช้ร่วมกัน”

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู  (จาก ม.ขอนแก่น)

ภาพ   :   พรทิพย์  คำดี  /  ณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ (จาก ม.ขอนแก่น)

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 ตุลาคม 2556 15:04 แก้ไข: 25 ตุลาคม 2556 15:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ตามหาภาพอยู่ครับ ว่าภาพอยู่หนายยยย

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

คงต้องรอจากขอนแก่นก่อนมั๊งครับ

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ