นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 2896
ความเห็น: 0

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพของกองการเจ้าหน้าที่

หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี สามารถใช้เป็น template ได้นะคะ

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพของกองการเจ้าหน้าที่  ประจำปี 2553

แบบฟอร์มที่ 1 ปก (SAR - 1)  http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28349

 

แบบฟอร์มที่ 2 - 3  คำนำ สารบัญ (SAR - 2 และ SAR - 3)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28350

 

แบบฟอร์มที่ 4 โครงร่างองค์กร (SAR- 4) (ผู้รับผิดชอบ ผอ.เที่ยง/คุณมานพ/คุณจตุพร)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28352

 

แบบฟอร์มที่ 5 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  (SAR - 5)  (ผู้รับผิดชอบ ผอ.เที่ยง/QMR)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28353

 

แบบฟอร์มที่ 6 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมิน (SAR - 6) (ผู้รับผิดชอบ QMR)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28354

 

แบบฟอร์มที่ 7 ตารางแสดงผลการดำเนินงาน และผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ (SAR - 7)  (ผู้รับผิดชอบ QMR)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28355

 

แบบฟอร์มที่ 8 ผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2553 (SAR - 8)

 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  (ผู้รับผิดชอบ ผอ.เที่ยง/คุณเมตตา)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28356

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  (ผู้รับผิดชอบ  คุณเมตตา)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28357

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน  (ผู้รับผิดชอบ  คุณสารภี)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28358

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  (ผู้รับผิดชอบ  คุณรัตติยา)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28359

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้  (ผู้รับผิดชอบ  คุณอชิดา)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28360

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  (ผู้รับผิดชอบ คุณมานพ/คุณจตุพร)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28361

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบบริหารความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ ผอ.เที่ยง/คุณเริงศักดิ์)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28362 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (คุณมานพ)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28363 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (ผู้รับผิดชอบ  QMR)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28364

ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ  (ผู้รับผิดชอบ ทีม 5 ส และวิชาการ)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28365

ตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ผู้รับผิดชอบ คุณเริงศักดิ์)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28366

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  (ผู้รับผิดชอบ คุณเริงศักดิ์)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28367

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (ผู้รับผิดชอบ คุณเมตตา)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28368

 

แบบฟอร์มที่ 9 แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา  (ผู้รับผิดชอบ  คุณสุนันทา)

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/view/28369

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 18 พฤษภาคม 2554 16:21 แก้ไข: 19 พฤษภาคม 2554 08:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.208.73.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ