นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1900
ความเห็น: 0

KMA : การตรวจประเมินการจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศ : ตอนที่ 4 คำตอบ ข้อที่ 13 - 15 ของ KM PSU และผลของคะแนน

ผ่านไปแล้ว 12 ข้อ นะคะ  สำหรับบันทึกนี้  จะมาต่อให้จบจนครบข้อที่ 15  พร้อมทั้งมาดูกันว่า ผลคะแนนรวมของ ม.อ.เราจะเป็นอย่างไร


13. วัฒนธรรมในองค์กรของท่านเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร และมีการยกย่องชมเชยแก่ผู้แบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นหรือไม่

 วัฒนธรรมในองค์กรของ ม.อ.เอื้อเป็นอย่างยิ่งในการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร เพราะนอกจากผู้บริหารจะมีนโยบายให้บุคลากรแบ่งปันความรู้ต่อกันแล้ว  ยังมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ไม่ว่าจะเป็น เครือข่าย internet ที่สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ใน ม.อ., การมีพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง share.psu.ac.th


 มีเวทีเพื่อยกย่องชมเชยแก่ผู้แบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น  อาทิเช่น เวทีโครงการพัฒนางานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มีการจัดเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มีการจัดงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รายละเอียดของเวทีดังกล่าว ดูได้จากคำตอบในข้อ 9


 นอกจากนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ยังได้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่แบ่งปันความรู้ผ่านทาง share.psu.ac.th อาทิเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

14. องค์กรมีการนำความรู้มาใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเต็มที่หรือไม่

 จากเวทีโครงการพัฒนางานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ผ่านมา  หน่วยงานได้มีการคิดค้นนวัตกรรม, พัฒนาระบบงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนพัฒนาการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งมีหลายโครงการที่ผ่านการคัดเลือกได้พัฒนาไปจนถึงขั้นจนสิทธิบัตร  ซึ่งถือว่าหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง


15. องค์กรมีการวัดผลที่เกิดขึ้นจากการทำ KM หรือไม่

 จากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปี 2552  คณะกรรมการประเมินฯ มีความเห็นว่า องค์กรของเรายังไม่มีการประเมินระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานการจัดการความรู้  ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งให้มีการดำเนินการในปีต่อ ๆ ไป


จากแบบประเมินความพร้อมขององค์กรในเรื่อง KM  โดยผ่านข้อคำถาม 15 ข้อ  ม.อ.เรามีการดำเนินการ 11 ข้อ  ซึ่งจากการเฉลยคะแนน เป็นดังนี้

หากหน่วยงานทำคะแนนได้  0 - 5 คะแนน  นั่นหมายถึง

-  ถึงแม้ท่านจะเห็นความสำคัญและประโยชน์ของ KM แต่ยังขาดความเข้าใจในหลักการและการนำ KM มาใช้

-  ให้พร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางที่ท้าทายได้แล้ว โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ขององค์กรอื่น ๆ ที่นำหน้าไปแล้วในเรื่อง KM เพื่อให้มั่นใจว่าการทำ KM ของท่านจะไปในทิศทางที่ถูกต้อง

คะแนนรวม 6 - 10 คะแนน

- ท่านได้ทำมาได้ถูกทางแล้ว ในการนำ KM มาใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายเรื่องที่ท่านยังไม่ได้ทำ

- ขั้นตอนต่อไปคือการค้นหาว่า เรื่องใดควรปรับปรุงมากที่สุด (Weakest areas)แล้วให้มุ่งเน้นการปรับปรุงเฉพาะเรื่องดังกล่าว แล้วท่านจะพบว่าหลังการปรับปรุง ประโยชน์ที่ได้จาก KM จะเพิ่มขึ้นมากมายอย่างไม่เหลือเชื่อ

คะแนนรวม 11 - 15 (ของ ม.อ.เรา อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะ)

- หลายสิ่งที่ทำอยู่อาจจะเป็น "Good Practices" ของ KM

- ควรปรับปรุงข้อที่ท่านตอบว่า "ไม่ใช่"

- และถึงแม้ว่าท่านจะตอบว่า "ใช่" ทุกข้อก็ตาม ให้พยายามหาทางปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีขึ้นไปอีก โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ KM ให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

วันนั้น หน่วยงานที่ไปเข้าร่วมสัมมนา  มีผลของคะแนนเป็นดังนี้

ตอบว่าใช่ 0 - 5 ข้อ มี 40%

ตอบว่าใช่  6 - 10 ข้อ มี 50%

ตอบว่าใช่  10 ข้อขึ้นไป มี 10%

ซึ่งวิทยากรพยายามเน้นอยู่เสมอว่า ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะมีการทำ KM 100% แล้วก็ตาม ก็ไม่ควรที่จะหยุดนิ่ง  ควรจะมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2553 16:34 แก้ไข: 18 พฤศจิกายน 2553 09:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ