นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 2095
ความเห็น: 3

KMA : การตรวจประเมินการจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศ : ตอนที่ 3 คำตอบ ข้อที่ 7 - 12 ของ KM PSU

มาดูคำตอบของการจัดการความรู้ ของ ม.อ.เราต่อกันเลยนะคะ

 จากบันทึกนี้ ได้ตอบคำถามใน 6 ข้อแรกของการจัดการความรู้ของ ม.อ.  มาบันทึกนี้  มาติดตามต่ออีก 6 ข้อนะคะ 

 7. องค์กรของท่านทราบหรือไม่ว่าองค์กรมีความรู้หลัก ๆ อะไรบ้าง


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร  ได้กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สรุปสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้เฉพาะทางที่เป็นเลิศ เพื่อเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้เฉพาะทางที่เป็นเลิศ  และพัฒนาให้เกิดรูปธรรมของนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนอนาคต และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ  ดำรงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะชีวิต สำนึกสาธารณะ และสมรรถนะสมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเป็นองค์กรคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการดำเนินยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ภายใต้กรอบปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล

อ้างอิงจาก รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2553

8. ผู้ที่ต้องใช้ความรู้ในข้อ 7 ทราบหรือไม่ว่า ความรู้ดังกล่าว อยู่ที่ไหน หรืออยู่ที่ใคร และทราบว่าจะหาความรู้ดังกล่าวได้อย่างไร

เนื่องจากการขับเคลื่อนในแต่ละยุทธศาสตร์  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน  ซึ่งแต่ละหน่วยงาน ก็จะเป็นผู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำ  PSU  Knowledge Bank คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อเป็นฐานเก็บรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็น  ซึ่งเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 เป็นแหล่งสารสนเทศดิจิทัลของผลงานของสมาชิกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอำนวยความสะดวกให้สมาชิกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้นำเข้าและเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวผ่านทางอินเตอร์เน็ต รายละเอียดดูได้จาก
http://kb.psu.ac.th/psukb/ 

ซึ่งแน่นอนว่า ยังมีบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่ทราบว่ามีคลังข้อมูลนี้  เลยไม่ได้เข้าไปใช้บริการฐานข้อมูล ตลอดจนยังไม่ได้เข้าไป update ข้อมูลตัวเอง  (ดิฉันคนนึงหละคะที่ยังไม่เคยเข้าไปลองใช้) ดังนั้น ข้อนี้ ดิฉัน ถือว่า ตอบ NO นะคะ เพราะถือว่าบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ


9. องค์กรมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างหน่วยงาน/กลุ่มคน อย่างเป็นระบบหรือไม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเวทีสำหรับถ่ายทอดความรู้ระหว่างหน่วยงาน/กลุ่มคน อย่างเป็นระบบ  ดังนี้

-  ระดับคณะ   โดยกำหนดให้ทุกคณะมีการกำหนดแผนให้มีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับคณะ

-  ระดับมหาวิทยาลัย มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย  อาทิ เช่น

       1.  เวทีโครงการพัฒนางานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดให้มีเวทีนี้ ก็เพื่อต้องการให้มีการถ่ายทอดแบ่งปันประสบการณ์สู่กัน


แหล่งอ้างอิง ดูได้จาก http://share.psu.ac.th/blog/padkmsharing/16412

 

       2.มีการจัดเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งในเวทีดังกล่าว เป็นการให้หน่วยงานนำเสนอแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งเวทีดังกล่าวเป็นการบูรณาการการจัดการความรู้ กับการประกันคุณภาพ

แหล่งอ้างอิง ดูได้จาก http://www.qa.psu.ac.th/prize.html

ซึ่งทั้ง 2 เวทีนี้ นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาวิธีการปฎิบัติ รวมทั้งลดระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานรวมทั้งเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร

       
       3. มีการจัดงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งในวันดังกล่าว นอกจากจะเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ แล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษ และจัดนิทรรศการงานวิจัยสำคัญ ๆ ด้วย

 

10. องค์กรมีการเก็บรวบรวมความรู้จากภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาใช้ในองค์กรหรือไม่

      ข้อนี้ตอบยากค่ะ แต่ดิฉันขอตอบในฐานะหากเป็นผู้ต้องใช้ข้อมูล  ขอตอบว่า NO  เนื่องจากหากมองในภาพองค์กร  เรายังมองไม่เห็นว่าได้มีการเก็บรวบรวมความรู้จากภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาใช้ในองค์กร หรือไม่  จะเห็นเพียงในภาพของบางคณะ/หน่วยงาน ที่ได้มีการเก็บรวมรวมความรู้จากภายนอกองค์กร


11. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้การแบ่งปันความรู้ในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่


    ข้อนี้ตอบได้อย่างฟันธง ว่า Sure  เพราะถือเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่เราไม่ได้นึกเองนะคะ  เพราะหลายครั้งที่ถูกรายงานในผลการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการประเมินภายนอก  ที่เห็นพ้องต้องกันว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มี ระบบ Share.psu.ac.th ซึ่งถือเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ online เพื่อบอกเล่าประสบการณ์การทำงาน/การอบรม/การไปทัศนศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ของบุคลากร

ข้อมูลอ้างอิงจาก  : เอกสาร Closing Meeting : การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ม.อ.ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.53


12. มีการใช้เครือข่ายทางสังคม (Social Networks) เพื่อให้การแบ่งปันความรู้ในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการใช้เครือข่ายทางสังคม ผ่านทางกลุ่ม CoPs (Community of Practices) ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันจากการสำรวจล่าสุด เรามีทั้งหมด 64 CoPs (ปัจจุบันอาจจะมีมากกว่านี้นะคะ) กระจายอยู่ในหลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งในระดับคณะและสำนักงานอธิการบดี 

 

และเป็นที่น่ายินดีว่า ในปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร ได้พิจารณาคัดเลือกให้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีการส่งเสริมการใช้งาน share.psu.ac.th ดีเด่น  รายละเอียดดูได้จาก   http://share.psu.ac.th/blog/share-psu/17559

ในระดับมหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัย  โดยท่านอธิการบดี  ได้ร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในโครงการ “ประเพณีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ.” เมื่อวันที่  25 ก.ค.53 ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญหลักของการร่วมลงนาท MOU ก็คือ ....การร่วมมือกันในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการระหว่างกัน เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่สถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคมของประเทศ

บันทึกนี้รู้สึกว่าจะยาวแล้ว  ขอติดยอด 3 ข้อที่เหลือไว้สำหรับบันทึกถัดไปนะคะ

สร้าง: 20 ตุลาคม 2553 11:40 แก้ไข: 21 ตุลาคม 2553 09:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
sompornp [IP: 202.28.25.220]
21 ตุลาคม 2553 08:53
#61045

อย่างไรก็ต้องรออ่านจนจบค่ะ

คุณรัตติยาเขียนทำให้มองเห็นภาพว่าจะประเมินตัวเองอย่างไร และทำให้มองต่อไปในอนาคตว่าถ้าเราจะพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาในด้านใดต่อไปบ้าง

ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณมิตรรักแดนไกล จาก ม.เชียงใหม่ มากค่ะ ที่ติดตามอย่างต่อเนื่อง

ช้านิดคงไม่ว่ากันนะคะ เพราะเขียนไป ก็ต้องหาข้อมูลและแหล่งอ้างอิงมาสนับสนุนการตอบในแต่ละข้อ อย่างน้อยเมื่อย้อนกลับมาอ่าน จะได้เข้าใจได้ทันที

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
22 October 2010 14:08
#61080

มามองอีกมุมนึงตามประเด็นคำถาม ข้อ 10 ค่ะ

10.องค์กรมีการ รวบรวมความรู้จากภายนอกมาใช้อย่างสม่ำเสมอ หรือไม่

ตอบว่า  มีค่ะ การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ ม.อ. มีการทำสม่ำเสมอ   นั่นคืออะไรที่เราอยากรู้เพิ่มเติม อยากเติมเต็มความรู้ ทักษะ เติมประสบการณ์ให้กับบุคลากร เราก็จะเชิญ วิทยากร ผู้รู้จากภายนอก มาอบรมให้ความรู้ กับบุคลากร ค่ะโดยในปี 2553 เชิงปริมาณ เราทำได้ครอบคลุมบุคลากรถึงร้อยละ 86  ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ