นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 2662
ความเห็น: 2

เรื่องควรรู้ ก่อนเข้าร่วมอบรม Introduction to PMQA

ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งว่า กำหนดจัดอบรม Introduction to PMQA  ในระหว่างวันที่ 16 - 17  พฤศจิกายน 2552  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รายละเอียดดูได้จาก http://share.psu.ac.th/blog/training/14324

วันนี้ดิฉัน จึงขอแนะนำ Web ให้ความรู้เกี่ยวกับ PMQA ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้จัดทำขึ้นในรูปแบบของบทเรียน online  ศึกษาง่าย  มีทั้งในรูปของการบรรยาย,  เอกสารประกอบเป็น powerpoint 

นำมาแนะนำค่ะ  เผื่อท่านใดจะศึกษาเป็นข้อมูลในเบื้องต้น  ก่อนวันเข้าอบรมจริง

http://www.opdc.go.th/pmqa/  ลอง click เข้าไปดูนะคะ มีข้อมูลเกี่ยวกับ PMQA ที่เป็นประโยชน์มากมาย

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Ex.Links [IP: 58.9.21.99]
04 November 2009 16:33
#50361

รัฐธรรมนูญ 2540 มีเป้าหมายที่การปฏิรูปการเมืองโดยเฉพาะ โดยมาตรา 75 บัญญัติให้"จัดระบบ"(System establishment) ซึ่งทำได้โดยการออกแบบระบบ(System design)

การปฏิรูปการเมืองล้มเหลวครั้งแรก:พ.ศ.2541-2543 โดยฝีมือคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ป.ร.ร.  เพราะไม่คุ้นเคยกับการบริหารสมัยใหม่ TQM 

ก.พ.ร.มีปัญหาในระยะเริ่มแรกหลายปี แต่โชคดีที่ได้รับคำแนะนำจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติให้ใช้มาตรฐานบอลริจ MBNQA ของสหรัฐ ซึ่งเป็นมาตรฐาน TQM ที่ดีที่สุดโดย ก.พ.ร. ลอกมาตรฐานทั้ง 7 หมวดมาใช้กับราชการไทยเรียกว่า PMQA

1. การจะรู้จริงเรื่อง TQM  ต้องอ่านที่แม่แบบหรือต้นแบบของ PMQA คือ กฏหมาย Public Law 100-107, 1987 ซึ่งมีพื้นฐานสำคัญที่"ระบบ"และ"มาตรฐาน"

ทั้ง TQA และ PMQA มีเพียงมาตรฐาน 7 หมวดโดยยังไม่มีระบบให้เห็น ความสำเร็จปัจจุบันจึงมีเพียงไม่เกิน 50% เท่านั้น เพราะยังขาด"ระบบ"ประกอบมาตรฐานหมวดต่างๆ ระบบสำคัญยิ่งที่จำเป็นต้องใช้ประกอบมาตรฐานอย่างน้อย 3 ระบบ คือ 1). ระบบแผนยุทธศาสตร์ Strategic Planning  2). ระบบวิธีปฏิบัติงาน Process Management และ 3). ระบบบริหารคน(Workforce Management System).

เมื่อ ก.พ.ร. ออกแบบระบบทั้ง 3 ให้หน่วยราชการต่างๆ แล้วการปฏิบัติตาม PMQA ก็จะง่ายมากและถูกต้อง เพราะนอกจากระบบทำหน้าที่ชี้นำวิธีปฏิบัติงานที่ง่ายแล้ว..ระบบอันเดียวกันยังเป็นมาตรฐานในการประเมินด้วย

หาก ก.พ.ร. ละเว้นไม่"จัดระบบ"ให้หน่วยราชการเช่นมหาวิทยาลัยตามที่รัฐธรรมนูญ 2550 บัญญัติ การปฏิบัติตาม PMQA ก็จะยากยิ่งเหมือนเข็นคลกขึ้นภูเขา..และมีปัญหาความถูกต้องในการประเมินด้วย

2. ปัจจัยสำคัญ(Key elements)ของ PMQA ที่เป็น TQM มีดังนี้

  • มีเป้าหมายที่ความสำเร็จที่ดีเลิศ(Excellence)ทุกเรื่อง
  • เน้นความสำคัญของผู้นำ(Leadership)ในการนำองค์กร
  • "คุณภาพ"หมายถึงความพอใจของประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าภายนอก และ ความพอใจของบุคลากรที่เป็นลูกค้าภายใน
  • เน้นที่การทำงานเป็นทีม และ การปรับปรุงต่อเนื่อง จำเป็นที่ต้องมีโครงสร้างเป็นทีม
  • ไม่จำเป็นต้องมีการประเมินจากภายนอก เพราะความสำเร็จวัดจากความพอใจของลูกค้าหรือประชาชน อย่างไรก็ตาม PMQA เป็นรางวัลที่ยัดเยียดเพื่อให้มีการประเมิน
  • การประเมินหรือการรับรองจากภายนอกจะมีขึ้นได้เมื่อองค์กรขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เช่น TQA หรือ EQA ของยุโรป.

PMQA มีปัญหาเรื่องการทำงานเป็นทีม...การประเมินที่ยุ่งยากเพราะขาดระบบ..และการมีปัญหาความสามารถในการออกแบบระบบ(System design).

 

Ico48
[IP: 58.9.20.163]
05 พฤศจิกายน 2552 11:42
#50396

เกณฑ์มาตรฐานทั้ง 7 ของ PMQA เป็นเกณฑ์ที่สร้าง"คุณภาพการบริหาร"ที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบัน(ขอชมเชย ก.พ.ร.เรื่องนี้ด้วยใจจริง)...แต่การที่จะได้"คุณภาพ"ที่แท้จริงต้องมี"ระบบ"ประกอบเกณฑ์ด้วย ซึ่งเมื่อทำระบบให้เกณฑ์ได้ครบ 3 หมวดดังกล่าวข้างต้นก็ครอบคลุมทั้งหมด ทำให้การบริหารราชการทุกกระทรวงมีคุณภาพทั่วประเทศด้วยมาตรฐาน PMQAเพียงมาตรฐานเดียว

กาลเวลาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่านักบริหารดีและนักบริหารเลว...95% เหมือนกัน(Gary Fellers,"Why Things Go Wrong." 1994)ความแตกต่าง 5% อยู่ที่ความรู้เรื่อง"คุณภาพ"หรือรู้เรื่อง PMQA ดีแค่ไหน ?

ประเทศต่างๆมากกว่า 70 ประเทศรู้เรื่อง PMQA เพราะใช้มาตรฐาน MBNQA เป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม น่าจะมีไม่เกิน 5% หรือ ไม่เกิน 4 ประเทศเท่านั้น ที่สามารถออกแบบระบบ(System design)ได้ดี...1 ใน 4 คือ ประเทศไทยโดยฝีมือการออกแบบระบบของ ม.อ.

ก.พ.ร.เดินมาถูกทางแล้วในการปฏิรูปการเมืองหรือปฏิรูประบบราชการตามมาตรฐาน PMQA แต่"คุณภาพ"ยังไม่สมประกอบหากขาดระบบของ ม.อ.

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.1.126
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ