นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2965
ความเห็น: 23

ตัวเลขเล่าเรื่อง (1) - หน่วยงานใน ม.อ.

ยังมีหน่วยงานรอกำเนิดอีก เพราะมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่มีชีวิต

เราอยู่ในมหาวิทยาลัย บางครั้งอาจจะเคยโดนคำถามที่เราก็คิดไม่ถึง เรื่องที่เราควรรู้กับไม่รู้ เช่น มีคำถามว่ามหาวิทยาลัยมีกี่วิทยาเขต ที่ไหนบ้าง หาดใหญ่มีกี่คณะ บุคลากรปัจจุบันมีกีคน นักศึกษาคณะไหนมากที่สุด อา! เป็นคำตอบที่เราบางครั้งก็ไม่รู้ หรือ บางครั้งเรารู้แล้วแต่ลืม วันนี้ ลองมาทบทวนความจำเป็นเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยกันหน่อย

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกี่วิทยาเขต
บางท่านอาจจะรู้แล้วและจดจำได้ขึ้นใจ มหาวิทยาลัยเรามี 2 วิทยาเขต กับ 3 เขตการศึกษาครับ ได้แก่
วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาเขตปัตตานี
เขตการศึกษาภูเก็ต
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขตการศึกษาตรัง

ถามว่าทำไมต้องเป็นเขตการศึกษา ทำไมไม่เป็นวิทยาเขตเลย อันนี้ ตอบแบบเข้าใจง่าย ก็เพราะว่าเดิมการแบ่งส่วนราชการต้องเข้า ครม. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง 2 วิทยาเขตแรก ดำเนินการไปตามนั้น ต่อมาภายหลัง มีการกระจายอำนาจการบริหารมากขึ้น มหาวิทยาลัยสามารถตั้งหน่วยงานขึ้นภายในเองได้ โดยแค่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น ทีนี้เมื่อผ่านแล้ว จึงใช้ชื่อวิทยาเขตไม่ได้ เพราะฐานะไม่เทียบเท่าจากการผ่าน ครม. อยู่ดี จึงต้องใช้คำใหม่ และเราก็เลือกใช้เป็นเขตการศึกษา


2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีกี่คณะที่จัดการเรียนการสอน
ตอนนี้มหาวิทยาลัยเรามี 29 คณะ/หน่วยงาน มาดูรายละเอียดกัน

วิทยาเขตหาดใหญ่ มี 15 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  คณะแพทยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย และโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์

วิทยาเขตปัตตานี มี  7 คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ และวิทยาลัยอิสลามศึกษา

เขตการศึกษาภูเก็ต  มี 4 คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  คณะอุตสาหกรรมบริการ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นคณะการบริการและการท่องเที่ยว) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และคณะวิเทศศึกษา (ขอบคุณ คุณ kitty  ครับ)
 
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มี 3 คณะ/หน่วยงาน  ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี คณะเทคโนโลยีและการจัดการ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เขตการศึกษาตรัง มี 1 คณะ คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

3. นอกจากคณะแล้วมีหน่วยอื่นๆ อีกหรือไม่  
ยังมีหน่วยงานประเภทศูนย์ สำนัก สถาบัน  รวม 17+2 หน่วยงาน  มี 2 สถานะ คือ

3.1 หน่วยงานอิสระกลางระดับมหาวิทยาลัย 8 หน่วยงานได้แก่
สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) 
ศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
สำนักงานประกันคุณภาพ
ศูนย์ประสานงานรีโมทเซนซิ่งภาคใต้
สำนักงานหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

3.2 หน่วยงานสนับสนุนวิชาการกลาง  9+2 หน่วยงาน ได้แก่
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี (รวมสำนักงานเขตการศึกษาต่างๆ นับรวมเลย *Comment คุณmandala)
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
สำนักวิจัยและพัฒนา  
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
สำนักวิทยบริการ
สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง(Coastal Resources Institue: CORIN)
สถาบันวิฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
สถาบันสันติศึกษา (ของนู๋ตาล ฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (เดิมสังกัดสำนักวิทยบริการ ตอนนี้แยกออกมาแล้วครับ ขอบคุณ คุณmandala สำหรับข้อคิดเห็นทาง M)

หมายเหตุ มีบางหน่วยงานที่เพิ่งเกิดสถานะยังไม่ชัดเจนหลายหน่วยงาน อย่างไรก็ตามบันทึกนี้ ไม่ถือว่าเป็นสิ่งสิ้นสุด เพราะยังมีหน่วยงานใหม่รอกำเนิดอีกหลายหน่วยงาน คงเป็นเพราะมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งมีชีวิตนี่เอง 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 มกราคม 2551 13:27 แก้ไข: 28 สิงหาคม 2551 07:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สำนักประกันคุณภาพ  เป็นหน่วยงานกลางก็จริง แต่มีฐานะไม่เทียบเท่าคณะ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่มีชีวิต มีหน่วยงานรอกำเนิด แล้วจะมีหน่วยงานที่ดับไปด้วยรึเปล่าน้า (แอบคิดเล่นๆ)

 

ขอบคุณ mandala เรื่องบางเรื่อง ที่มา กับสถานะ ของหน่วยงานไม่ชัดเจน บางครั้งมีการพูดคุยกันแล้วยังหาข้อสรุปไม่ได้  คงต้องทิ้งไว้อย่างนั้นก่อน สำหรับสำนักประกันคุณภาพ แน่นอนว่าไม่ใช่หน่วยงานเทียบเท่าคณะ แต่เค้าก็มีความเป็นอิสระ ไม่สังกัดหน่วยงานไหน

คุณ chutharat  นะ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป เป็นสัจธรรม ครับ แต่ภายในช่วงชีวิตเรา ก็ยังอยากให้ยังคงอยู่ ใช่มั๊ยครับ ^_^

ถูกต้องค่ะพี่ mbunsong  ต้องคงอยู่ค่ะ

วิทยาเขตปัตตานีกำลังอยู่ในช่วงปฏิสนธิอีก 2 - 3 คณะ ครับ แต่ไม่ทราบว่าจะอุ้มท้องนานหรือเปล่า

ด้วยความเคารพ

วิจัยสถาบัน คืออะไร ทำไปเพื่ออะไรคะ

สงสัยมานานแล้ว ถามเพื่อนไปแล้วแต่คำตอบยังไม่เข้าใจ

(เพราะเค้าตอบว่า หาดูเอาเองใน กูเกิ้ล)

 

 

 

คุณ แป๊ะเปา  รู้สึกคลอดออกมาแล้ว คณะวิเทศศึกษา 1 คณะ (^_^) ขอบคุณที่เข้ามา comment ครับ

 ตอบ หนูณิช  วิจัยสถาบัน เอาความหมายง่ายๆ ไม่ต้องตอบตามหลักวิชามากนัก หมายถึง การทำวิจัยรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการวิจัยการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของตนเอง เช่น ถ้าเป็นสถาบันอุดมศึกษา ก็อาจจะมีการวิจัยในเรื่องที่เป็นปัญหาในสถาบัน เรื่องที่เราหรือผู้บริหารสนใจ เช่น ทำไมนักศึกษาจึงไม่เลือกเรียนที่ มอ. นศ.มอ.อ่อนภาษาอังกฤษหรือเปล่า บุคลากรวิทยาปัตตานี ลาออก โอนย้าย เป็นอย่างไร เป็นต้น

ถ้าเป็นศูนย์เครื่องมือ ตอนนี้ไปตั้งหน่วยที่คาร์ฟูร์ ก็มีการเก็บข้อมูล ใช้ระเบียบวิธีวิจัยวิเคราะห์การดำเนินงานของหน่วย หลังจากที่เปิดหน่วยไปแล้ว 1-2 ปี หรือเก็บข้อมูลการใช้งานเครื่องมือชนิดต่างๆ แล้ววิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้งาน อะไรประมาณนี้ครับ

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวางแผน ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหน่วยงาน (อะไรบ้างอย่าง ต้องคิดเอาเอง 555)

เคยเจอคำถามแบบนี้บ่อยๆ เหมือนกันค่ะ โดยเฉพาะอีกคำถามจากบุคคลภายนอกคือ ม.อ. ย่อมาจากอะไรค่ะ

@^-^@ 

เขตการศึกษาภูเก็ต  มี  4 คณะ/หน่วยงาน คือ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  คณะการบริการและการท่องเที่ยว  คณะวิเทศศึกษา  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เขตการศึกษาภูเก็ต

ขอบคุณ เด็กหญิงแอน  ที่เข้ามา comment ครับ เข้าใจว่าน่าจะทราบคำตอบแล้ว แต่ขอเขียนไว้เป็นหลักฐานหน่อยครับ

ในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 86 ตอนที่ 89 หน้า 895 วันที่ 14 ตุลาคม 2512 บอกไว้ว่า ม.อ. ย่อมาจากพระนามเดิมของสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้า "มหิดลอดุลเดช"

ขอบคุณ คุณkitty  ครับที่เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ผมจะเข้าไปแก้ของเขตการศึกษาภูเก็ตครับ

อยากให้แยกคณะ และ ภาควิชาด้วย ได้หรือเปล่า ครับท่านพี่
พอดีมึนๆ กับภาควิชา กับ สาขาวิชา ครับบางภาควิชาแบ่งเป็นสาขาชัดเจนชื่อปริญญาก็ต่างกัน บางภาควิชาไม่ชัดเจน บางคณะของบางวิทยาเขตเขาเรียกเป็นสาขาวิชาไม่มีภาควิชา อือือื(หรือว่ามึนอยู่คนเดียว)

     อิ อิ หน่วยงานเรายังไม่เกิด ตั้งท้องนานกว่ายักษ์ซะอีก

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข

หน่วยงานของ นู๋ตาล ความจริงเกิดตั้งนานแล้ว แต่จัดกลุ่มไม่ถูกครับไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนดี เลยยกไว้ก่อน 555 ว่าจะจัดเป็นหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนก็ไม่ใช่อีก คงต้องจัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการกลางระดับมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน สำหรับสถาบันสันติศึกษา ตอนนี้ใส่ไว้ให้แล้วครับ

คุณ Ikkyu คงต้องให้มึน อยู่อย่างนั้นไปพลางก่อน  เนื่องจากในหน่วยงาน บางหน่วยงานไม่มีความพร้อมที่จะแบ่งส่วนเป็นภาควิชา แต่ก็มีสาขาวิชาสอน จึงต้องจำใจกำเนิดเป็นสาขาวิชาไปพลางๆ ทำหน้าที่คล้ายภาควิชาแต่ไม่ใช่ มึนเข้าไปใหญ่

ขอบคุณมากค่ะ คุณ mbunsong คราวนี้เข้าใจชัดเจนเลยค่ะ จากที่เคยงงสงสัย อธิบายไม่ถูก ทั้งๆที่ทำงานที่นี่มาก็นานโขอยู่  Share นี่มีประโยชน์หลายอย่างจริงๆนะคะ เพราะบ้านม.อ.ของเรานั้น หญ่าย....มากจริงๆ แถมไม่ค่อยแน่ใจว่าจะถามเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับบ้านนี้ได้ที่ไหน ตอนนี้เริ่มมองเห็นแผนที่บุคคลของม.อ.ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะ

มีหลักสูตรด้วยครับพี่ mbunsong  ทำผมมึนๆๆ

โดยเฉพาะเวลาจะรายงานข้อมูลในระดับภาควิชา

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
11 มกราคม 2551 10:30
#10888

ขณะนี้เขตการศึกษาตรัง ก็กำลังดำเนินการก่อ ร่าง สร้าง ตัว อีก 1 คณะ.....ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ จะส่ง ข่าว อีกครั้งนะคะ

ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตาม พรบ.ปี22 ได้กำหนดความหมายวิทยาเขต ดังนี้วิทยาเขต หมายความว่า เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะหรือวิทยาลัยตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปตั้งอยู่ในเขตนั้น  ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

ดังนั้น ที่ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ณ วันนี้ เรามีหน่วยงานที่ตั้งในเขตตั้งแต่สองส่วนราชการแล้ว ขณะนี้ทั้งสองเขตได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตแล้วค่ะ

 

ขอบคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ plan  ครับ ดีใจมากๆ ที่เข้ามาดูด้วย \(^o^)/

สำหรับหลักสูตร ที่คุณIkkyu  ถาม ก็เป็นลักษณะเดียวกัน มีหลักสูตรใหม่เกิดขึ้น แล้วอยู่ในภาควิชาใดวิชาหนึ่งไม่ได้ จะตั้งเป็นภาควิชาเองก็ไม่ได้ จึงต้องเคว้งเป็นหลักสูตร.. หรือสาขาวิชา.. ทำงานคล้ายๆ ภาค แต่ไม่มีโครงสร้าง (มึนไปอีก) การคิดนักศึกษาเต็มเวลา คงต้องคิดให้เค้าแบบภาค เพราะไม่งั้นงานของเค้าจะหายไป (ความเห็นส่วนตัวครับ)

อ๋อ เราทำงานอยู่ที่  หน่วยงานสนับสนุนวิชาการกลาง  ปกติเวลาคนถามว่าทำงานที่ไหนใน ม.อ. จะบอกว่า "อยู่หลังพระรูปค่ะ"  ขอบคุณบันทึกนี้ที่มา update ความรู้ตัวเอง...ว่ามี 29 คณะ...แน่ะ เพราะเดิมใน memory ของอีชัน มีแค่ 24 คณะเอง...(คน สนอ.แท้ๆ)

สวัสดีค่ะ พี่เอ ...

ศิเองค่ะ เมื่อก่อนทำงานอยู่ กองบริการการศึกษา หใ (กบศ.) แต่ตอนนี้มาอยู่สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) แล้ว .. อิอิ ขอ pr ชื่อย่อใหม่ของหน่วยงานหน่อยละกัน (เดิมเรียก R&D ช่วยบอกต่อๆ ด้วยนะคะ :))   ซึ่ง RDO ก็เข้าข่ายข้อ 3.2 หน่วยงานสนับสนุนวิชาการกลาง  เหมือนพี่จิ๊บ ร.ด. เอ๊ย กจ. เลย 

...แวะมาแล้ว เลยขอ share มั่งนะคะ  เมื่อก่อนข้อมูลหน่วยงานเฉพาะที่มีการเรียนการสอน หรือหลักสูตร ศิจะยึดจากคู่มือการศึกษา ทั้งระดับป.ตรี หรือระดับบัณฑิตฯ จะมีรายละเอียดวิทยาเขต เขตการศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย  แต่เดี๋ยวนี้ ไม่ได้อยู่ กบศ.  ไม่ได้ทำคู่มือการศึกษาแล้ว  และไม่ได้ติดตามด้วย ไม่ทราบว่ายังมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในคู่มือฯ อีกหรือเปล่า โชคดีนะเนี่ยมาป๊ะบันทึกนี้ ต่อไปก็ขอใช้บริการของพี่เอเลยดีกว่า 555

นอกจากนี้แต่ละหน่วยงานยังมีรหัสหน่วยงานด้วยน้า... พี่เอจะนำมาบันทึกหรือเปล่า  แฟนๆ พี่เอ ก็รอติดตามบันทึกต่อๆ ไปจากพี่เอด้วยละกัน ...ไปหล่ะค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูล ...

 

ขอบคุณ คุณพี่เมตตา  คุณน้องศศิธร คงทอง  ที่เข้ามา Comment และแสดงความเห็น ความจริงภารกิจของหน่วยงาน จะเป็นตัวบอกครับว่าเป็นหน่วยงานสนับสนุนหรือเปล่า หรือเป็นหน่วยงานอิสระกลาง แต่บางครั้งก็ยากจะแยกแยะจริงๆ 

บางครั้งอาจจะต้องให้หน่วยงานเป็นผู้ระบุ

Ico48
นู๋ตาล (Recent Activities)
24 January 2008 19:08
#16459

     ติดใจคำตอบของคุณ เมตตา จัง กะจะเลียนแบบสักหน่อย (ทำงานอยู่ที่"หลังพระรูปค่ะ")

     ขอบคุณพี่เอที่ให้กำลังใจ ว่าสถาบันของนู๋ตาลเกิดแล้ว (ไม่บอกไม่รู้นะเนี้ยะ)

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.53.118
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ