นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Analyst@CC
Ico64
อรทัย บุญมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1710
ความเห็น: 0

ศูนย์คอมพิวเตอร์กับภาระงานที่เพิ่มขึ้น

บริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน

เดิมทีภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์จำกัดอยู่ที่การให้บริการกลางด้านคอมพิวเตอร์คือดูแลด้านระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และบริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เท่านั้น  ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายงานด้านระบบสื่อสารไปให้ดูแลเพิ่มขึ้นได้แก่  ระบบโทรศัพท์ ระบบการสอนและประชุมทางไกล ระบบกล้องวงจรปิด และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมาได้รับมอบหมายงานด้านการดูแลระบบเครือข่ายหน่วยงานกลาง และการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานอธิการบดีอีกด้วย 

 ด้วยข้อจำกัดด้านอัตรากำลังและงบประมาณศูนย์คอมพิวเตอร์รับมืออย่างไร
เพื่อให้การบริการสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ขอรับการจัดสรรงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง เพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย การเพิ่มช่องทางสื่อสารออกอินเทอร์เน็ตจากเดิมที่มีเพียงช่องทางเดียวเป็น 2 ช่องทาง คือใช้งาน
ทั่วไป
1 ช่องทาง และช่องทางพิเศษสำหรับใช้งาน E- Journal  และเป็นช่องทางสำรองกรณีช่องทางหลักไม่สามารถใช้งานได้ และขยายวงจรสื่อสารเพื่อใช้งานอินทราเน็ตระหว่างวิทยาเขต/เขตการศึกษาให้ใหญ่ขึ้น  และยังใช้ในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการระบบสารสนเทศ และเครื่องแม่ข่ายสำหรับบริการแก่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ด้วย

ที่มาของการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ มาจากไหน ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายผู้บริหารและอีกส่วนหนึ่งมาจากการรับความต้องการของวิทยาเขต/เขตการศึกษา และดำเนินการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างจำกัด  จึงอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคณะ/หน่วยงานและวิทยาเขต/เขตการศึกษาได้ทั้งหมด ส่วนงบประมาณด้านบุคลากรได้รับจัดสรรเพียงบางส่วนจากงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น  ดังนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงจำเป็นต้องเพิ่มการให้บริการเชิงธุรกิจ เพื่อให้มีเงินเข้ามาเป็นงบประมาณเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มปริมาณขึ้นดังกล่าวแล้ว  

ปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจากงบประมาณเงินรายได้ศูนย์ฯ ปีละกว่า 4.9 ล้านบาท อาจมีคำถามว่า ทำไมตัวเลขนี้จึงสูงนัก  คำตอบก็คือ นโยบายของผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์มิใช่เพียงจ้างบุคลากรมาเพื่อปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นไปแต่ละวัน  แต่ต้องการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเหล่านี้ไว้ให้อยู่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ ให้นานที่สุดตราบเท่าที่ศูนย์ฯ ยังคงต้องให้บริการต่าง ๆ มากมาย  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้ถูกจ่ายไปเพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรที่มีประสบการณ์ เงินรางวัล  เงินตอบแทนโครงการพัฒนางาน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถดำรงชีพได้โดยไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 มิถุนายน 2553 15:37 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2553 22:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.168.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ