นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Analyst@CC
Ico64
อรทัย บุญมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 3214
ความเห็น: 4

การเขียนเอกสารเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ตอนที่ 2

ประเภทของผลงานที่สามารถทำได้...โอกาส

หลังจากที่ท่านตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะจัดทำเอกสารเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ คราวนี้ก็มาพิจารณากันว่าท่านสามารถส่งผลงานแบบไหนได้บ้าง ผลงานที่จะเสนอขอตำแหน่งชำนาญการได้ ได้แก่

1.      งานวิจัย มีรูปแบบการจัดทำคือ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เช่น เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กร  มีการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ต้นแบบ ข้อสรุป ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้
2.      บทความทางวิชาการ เป็นงานเขียนที่กำหนดประเด็นชัดเจน มีการวิเคราะห์ประเด็นที่กำหนดขึ้นตามหลักวิชาการ มีข้อสรุป
ส่วนหนึ่งจะได้มาจากการนำความรู้จากแหล่งต่าง ๆ
(ที่ได้อ่าน/ชม/ฟัง) มาสังเคราะห์
และสอดแทรกแนวคิดของท่านที่ถูกต้องตามหลักวิชาการลงไปด้วย
สามารถเผยแพร่โดยการจะนำเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือส่งไปตีพิมพ์ในวารสารในสาขาวิชาชีพนั้น
3. งานสร้างสรรค์ เป็นการทำสิ่งใหม่ที่อาจไม่เคยมีอยู่มาก่อนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งที่เป็นผลผลิต กระบวนการ หรือความคิด และเป็นการทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น การปรับปรุงกระบวนการใหม่ให้ได้ผลผลิตมากกว่าเดิม หรือการปรับปรุงรูปแบบการผลิตใหม่ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้นดีขึ้น  รวมถึงการศึกษาค้นคว้าทางด้านศิลปะ ดนตรี และมีการเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือระดับนานาชาติ ซึ่งผลงานเหล่านี้อาจจัดทำเป็นภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ก็ได้  
4.    คู่มือปฏิบัติงาน/คู่มือการสอน/คู่มือแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติงาน/คู่มือการใช้เครื่องมือ  เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของท่าน แต่การเขียนคู่มือไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด  ไม่ใช่แค่เขียนว่าทำอะไร ทำอย่างไรเท่านั้น แต่จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ โดยพิจารณาตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของงานนั้นๆ  คำบรรยายลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ กลยุทธ์การปฏิบัติงาน  ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างให้เห็นตามที่ปฏิบัติจริง  วิเคราะห์การปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข สอดแทรกความคิดเห็น โดยการศึกษา ค้นคว้าเพื่ออ้างอิงหลักการทางวิชาการจากสื่อต่าง ๆ ที่มีผู้ศึกษาไว้ และชี้ให้เห็นได้ว่าคู่มือมีประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างไร เช่น ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดทรัพยากร เป็นต้น  และที่สำคัญต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานจริงมาแล้ว  โดยเนื้อหาจะต้องครอบคลุมกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน ถูกหลักวิชาการ
และทันสมัย
5.     งานแปล ใครเก่งภาษาก็อาจทำผลงานแปลก็ได้ค่ะ โดยแปลจากวรรณกรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร์ วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ขึ้นอยู่กับวิชาชีพ/ตำแหน่ง) เมื่อแปลแล้วจะช่วยสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อาจแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง

6.      ตำรา  เป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยมีการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดตามหลักวิชาการและวิชาชีพของท่าน 
7.      หนังสือ เป็นเอกสารที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้สนใจในวงวิชาชีพเดียวกันและผู้อ่านทั่วไป  โดยเรียบเรียงเป็นเรื่องราวอย่างมีเอกภาพ (เนื้อเรื่องไปในทางเดียวกัน) อ้างอิงหลักวิชาการมาสนับสนุน
และการสอดแทรกทัศนคติความคิดเห็นของท่านที่ช่วยส่งเสริมความคิดในวิชาชีพนั้น
8.      ผลงานในลักษณะอื่น  จะเป็นผลงานที่แตกต่างไปจากผลงานในข้อ 1-7 เช่น สื่อการสอน/การบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ CAI โดยมีคำบรรยายหรือคู่มือประกอบ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก/ลดเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าท่านสามารถจัดทำผลงานได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความถนัด (ถนัดบทความก็เขียนบทความ ถนัดหนังสือก็ทำหนังสือ)และลักษณะงานของแต่ละคน  แต่เน้นว่าผลงานนั้นต้องมีประโยชน์กับหน่วยงาน ไม่ใช่ถนัดทำแต่นำไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ โอกาสที่ท่านจะผ่านการประเมินก็น้อยลง  และที่สำคัญต้องมีงานวิจัยหนึ่งชิ้นเป็นอย่างน้อย (บางท่านอาจไม่ถนัดแต่ก็ต้องทำ) เพราะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมอยู่ในโครงการ "มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ"  ดังนั้น การทำผลงานวิจัยจึงเป็นผลงานที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โอกาสที่จะผ่านการประเมินก็ง่ายขึ้นค่ะ ตอนที่ 3 จะกล่าวถึงแนวทางการเขียนใครสนใจก็ติดตามอ่านกันได้ค่ะ

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 มกราคม 2553 16:32 แก้ไข: 17 กันยายน 2553 10:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
วรนี [IP: 118.173.166.70]
09 มกราคม 2553 20:26
#52859
คิดว่าการเขียนผลงานน่าจะมาจากความจำเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานมากกว่าความถนัดนะคะ

ตามมาอ่านภาค 2 หรือตอน 2 แล้วนะค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ สำหรับคำแนะนำการเขียนเอกสารขอชำนาญการ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ขอตอบคุณวรนีนะคะ ความหมายของคำว่าถนัดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอยากเขียนอะไรก็เขียน แต่หมายถึงเขียนในเรื่องที่เรามีความรู้จริง ๆ เพราะถ้าเป็นเรื่องที่เราไม่มีความรู้เราก็คงไม่สามารถเขียนได้ค่ะ

  • มาอ่านแล้วน่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.48.224
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ