นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Analyst@CC
Ico64
อรทัย บุญมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2889
ความเห็น: 1

ความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency)

Competency ดีอย่างไร

ความสามารถเชิงสมรรถนะ(Competency) เป็นความรู้ (Knowledge) พัฒนาได้ด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เช่น ด้านการเงิน การบริหาร  ทักษะ (skill) พัฒนาได้ด้วยการฝึกปฏิบัติเป็นประจำจนเกิดความชำนาญ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาที่จะช่วยให้บุคคลนั้นมีทักษะและประสบการณ์ที่สูงขึ้น  และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes)  เช่น ทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกลักษณะประจำตัวของบุคคล แรงจูงใจ ความอดทนต่อความกดดัน เป็นต้น  ซึ่งทำให้บุคลากรแต่ละคนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้แตกต่างกัน เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยาก แต่หากทำได้สำเร็จก็จะช่วยให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ซึ่ง
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลักที่ใช้กันทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1.       ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก หรือ Core  Competency  เป็นความสามารถหลักที่ทุกตำแหน่งในองค์กรต้องมีมักจะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร เช่น ความมีจิตบริการ การทำงานเป็นทีม

2.       ความสามารถด้านการจัดการ (Managerial  Competency)  เป็นความสามารถของบุคลากรระดับหัวหน้างาน หัวหน้าทีม หรือระดับอาวุโส  เช่น การวางแผนและการจัดการ  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การให้คำปรึกษา

3.     ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านเทคนิค (Technical/Functional Competency) เป็นความสามารถของบุคลากรระดับปฏิบัติตามตำแหน่งงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับใบพรรณาลักษณะงานของแต่ละคน เช่น การเจรจาต่อรอง  ความละเอียดรอบคอบ  ความรู้เกี่ยวกับการเครื่องยนต์ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษหากเป็นตำแหน่งที่ต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศ เป็นต้น 

ประโยชน์ของ Competency ในการบริหารงานบุคคล ได้แก่
1.       การพัฒนาบุคลากร
2.       การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
3.       การเลื่อนระดับปรับตำแหน่งงาน
4.       การโยกย้ายตำแหน่งงาน
5.       การบริหารค่าตอบแทน 

เครื่องมือในการประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ ทำได้หลายวิธี เช่น แบบทดสอบ การบันทึกการปฏิบัติงาน แบบประเมิน แบบสอบถามบุคลิกลักษณะ การสังเกต การสัมภาษณ์พฤติกรรม เป็นต้น

สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ทางผู้บริหารได้มีนโยบายให้บุคลากรบันทึกการปฏิบัติงานไว้บน SharePoint ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้สื่อสารกันภายในศูนย์ฯ (และได้เปิดให้หน่วยงานอื่นใช้ด้วย) โดยการบันทึกการปฏิบัติงานนี้ได้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤกษภาคม 2552 เป็นต้นมา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ 2 ด้าน คือ ด้านผู้ถูกประเมินสามารถแสดงผลงานให้คณะกรรมการเห็นว่าตนเองมีภาระงาน/คุณภาพงานอย่างไรบ้าง  และในส่วนของผู้ประเมินก็สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวตัดสินใจได้ว่าผู้รับการประเมินปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพหรือไม่  เพราะมีข้อมูลที่วัดได้จากบันทึกการปฏิบัติงานของแต่ละคนนั่นเอง

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 31 กรกฎาคม 2552 15:39 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2553 11:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.48.224
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ