นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Analyst@CC
Ico64
อรทัย บุญมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2103
ความเห็น: 0

งบประมาณเงินรายได้ปี 2553

การจำแนกประเภทงบประมาณเงินรายได้ปี 2553

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ปกติจะเริ่มทำล่วงหน้าก่อนปีงบประมาณใหม่ประมาณ 6 เดือน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ สำหรับช่วงเมษายน-มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา เป็นช่วงของการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2553  ซึ่งปีนี้มีการจำแนกรายจ่ายแตกต่างไปจากปีที่ผ่านมา โดยจำแนกงบเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ดังนี้

1.       รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่
         1.1.     งบบุคลากร คือ ค่าจ้างทั้งหลาย เช่น ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ 
         1.2.     งบดำเนินงานแยกย่อยเป็น 4 ประเภท คือ
                    1.2.1.   ค่าตอบแทน เป็นเงินที่ตั้งไว้สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา (OT)  เงินรางวัล  เงินตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรที่มีประสบการณ์ เงินสมนาคุณรายเดือน เงินตอบแทนตามสมรรถนะ (Competency)
                    1.2.2.   ค่าใช้สอย เป็นรายจ่ายนอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าวัสดุ หรือพูดง่าย คือ เป็นรายจ่ายจิปาถะทั้งหลาย เช่น ค่ารับรองและพิธีการ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
                    1.2.3.   ค่าวัสดุ เป็นรายจ่ายสำหรับการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป เมื่อใช้งานไปนาน ๆ สภาพจะเปลี่ยนไปไม่คงทนถาวรมีจะมีราคาสูงก็จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ ค่าครุภัณฑ์ที่ราคาไม่เกิน 5,000 บาท ซอฟตแวร์ราคาไม่เกิน 20,000 บาท ค่าปรับปรุง ดัดแปลงครุภัณฑ์ต่อหน่วยที่ราคาไม่เกิน 5,000 บาท หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ราคาไม่เกิน 50,000 บาท
                   1.2.4.   ค่าสาธารณูปโภค คือ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ทั้งหลาย
1.3.     งบเงินอุดหนุน เป็นรายจ่ายเพื่ออุดหนุนกิจกรรมนอกเหนือจากข้อ 1.1 และ 1.2 เช่น งบอุดหนุนการทำวิจัยของบุคลากร งบอุดหนุนการจัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน งบอุดหนุนการจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ เป็นต้น
1.4.     งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถจัดเข้าในเภทรายจ่ายต่าง ๆ ข้างต้นได้ก็จะตั้งไว้ในหมวดนี้ เพื่อให้เบิกง่ายใช้คล่อง เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมพิเศษที่ไม่อยู่ในงบดำเนินงานหรืองบเงินอุดหนุน

2.       รายจ่ายลงทุน ได้แก่ งบสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  คณะหรือหน่วยงานที่มีรายได้ก็จะตั้งรายจ่ายไว้ที่นี่ ข้อดีคือ เบิกจ่ายง่าย จ่ายไม่หมดก็เหลือเป็นรายสะสมไว้ใช้ในปีต่อไปได้  แต่ก็ควรจ่ายเมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น เงินงบประแผ่นดินไม่พอจริง ๆ หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน หรืองบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2552 11:51 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2553 11:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.48.224
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ