นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1537
ความเห็น: 0

ความเคลื่อนไหวของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์

ความเคลื่อนไหวของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้

1. เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2398/2553 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เปลี่ยนตำแหน่ง นายกมล ปาลรัตน์ จากเดิมตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  เป็น เภสัชกร  ทั้งตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป

2. จ้างพนักงานเงินรายได้ในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2001/2553 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จ้าง นางสาวปริยาภา รัญเพ็ชร เป็นพนักงานเงินรายได้ในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงาน ณ งานบริการการศึกษา) ทั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

3. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการป้องกันแก้ไขน้ำท่วม ประจำปี 2553คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2340/2553 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 แต่งตั้ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็น คณะกรรมการอำนวยการเตรียมการป้องกันแก้ไขน้ำท่วม ประจำปี 2553 ทั้งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4. พนักงานมหาวิทยาลัยกลับเข้าปฏิบัติราชการคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2285/2553 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ให้ นายธีรภัทร นวลน้อย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ซึ่งลาไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ สถาบันสอนภาษา KAPLAN กรุงเทพฯ กลับเข้าปฏิบัติราชการในตำแหน่งและสังกัดเดิม ทั้งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

5. เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2343/2553 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เปลี่ยนตำแหน่ง นางลัดดาวรรณ เกื้อเกต เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7 ระดับ 7 (หัวหน้างานคลังและพัสดุ) เป็น นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ระดับ 7 (หัวหน้างานคลังและพัสดุ) ทั้งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553

6. แต่งตั้งคณะทำงานทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้วิทยาเขตหาดใหญ่และรายได้ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2554 - 2555คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2321/2553 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เป็นคณะทำงานทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้วิทยาเขตหาดใหญ่และรายได้ส่วนกลาง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 - 2555 ทั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 30 กันยายน 2554

7. แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2318/2553 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี ให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี ทั้งตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป

8. พนักงานมหาวิทยาลัยกลับเข้าปฏิบัติราชการคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2402/2553 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ให้ นายอธิป สกุลเผือก สังกัดภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ซึ่งลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญษเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีกำหนด 3 ปี 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 กลับเข้าปฏิบัติราชการในตำแหน่งและสังกัดเดิม ทั้งตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป 

9. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2365/2553 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ดังรายนามต่อไปนี้

1. อธิการบดี ที่ปรึกษา
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานกรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวนลือเกียรติบัณฑิตกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตรวรกุลกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมามหัทธนาดุลย์กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์หวังสินทวีกุลกรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติสงครามกรรมการ
9. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กรรมการและผู้จัดการกองทุน
10. นางลัดดาวรรณ เกื้อเกตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
11. นางปาริฉัตรพรมนุกูลผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

10. แต่งตั้งกรรมการประจำคณะคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 062/2553 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก เป็นคณะกรรมการประจำคณะ ทั้งตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

11. แต่งตั้งกรรมการประจำคณะคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 030/2553 ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต พลับรู้การ สังกัดภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ เป็นคณะกรรมการประจำคณะ ทั้งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

12. ข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการกลับเข้าปฏิบัติราชการคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2415/2553 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 แต่งตั้ง ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร สังกัดภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ซึ่งลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ กำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 กลับเข้าปฏิบัติราชการในตำแหน่งและสังกัดเดิม ทั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

13. จ้างพนักงานเงินรายได้ในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์
-
คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2465/2553 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553 จ้าง นางสาวตรีสุวรรณ สามทอง เป็นพนักงานเงินรายได้ในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงาน ณ งานนโยบายและแผน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 

:-  หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 11 January 2011 11:12 Modified: 11 January 2011 11:13 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ