นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1379
ความเห็น: 2

ข้อเสนอแนะการสอน ด้วยวิธี PDCA ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน

      เมื่อถามว่า "วิธีสอนคืออะไร" คำตอบที่ได้มักจะมีลักษณะดังนี้ "วิธีสอนคือวิธีการที่ครูใช้ในการสอนผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิธีสอนมีหลายวิธี เช่น....  ไม่มีวิธีสอนใดที่ดีที่สุด ครูควรเลือกใช้วิธีสอนหลายๆวิธี เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัถตุประสงค์..."(ทิศนา แขมมณี, 2560, น.321) ดังนั้นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนมักขี้นอยู่กับ เนื้อหาสาระของรายวิชา ผู้เรียน และสถานการณ์

     ทั้งนี้เนื้อหาสาระของรายวิชาบัญชีต้นทุนประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน และการจำแนกประเภทต้นทุน วงจรต้นทุนและการจัดทำงบการเงินของธุรกิจผลิต การบัญชีต้นทุนงาน การบัญชีสำหรับต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีสำหรับเศษวัสดุ สินค้าเสีย สินค้ามีตำหนิ การบัญชีต้นทุนช่วง การบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้และผลิตภัณฑ์ร่วม และการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน โดยผู้สอนจำเป็นต้องเลือกใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ ดังนั้นผู้บรรยายจึงต้องการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่ได้ลองปฏิบัติแล้วดังนี้

     การสอนแบบ PDCA คือ มีขั้นตอนของการวางแผน ลงมือทำ ตรวจสอบ และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

    1. การวางแผนการสอน โดยจำเป็นต้องจัดทำเอกสารประกอบการสอน เตรียมตัวอย่างประกอบการสอน และเตรียมช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตอนนี้ คือ การติดต่อสื่อสารผ่านสื่่อสังคมออนไลน์ Facebook

    2. การลงมือทำ โดยอธิบายความสำคัญของสิ่งที่จะได้เรียน และประโยชน์ที่จะได้รับ ทบทวนความรู้เดิม อธิบายเนื้อหาสาระ และยกตัวอย่างโดยเน้นสิ่งที่ใกล้ตัว สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน รวมถึงแจ้งแหล่งข้อมูลที่สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้

    3. การตรวจสอบ โดยมีการถามคำถามในห้องเป็นระยะ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงเปลี่ยนวิธีการตอบโดยใช้การแสดงออกเช่น ถ้าตอบตัวเลือก A  ให้ยิ้ม แต่ถ้าตอบตัวเลือก B ให้ทำหน้าบึ้ง การแสดงออกด้วยวิธีนี้ ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนต้องทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน และมีการมอบหมายการบ้านให้ผู้เรียนด้วย

   4. การปรับปรุง คือการปรับปรุงแผนการสอน ปรับปรุงการอธิบาย จุดที่ผู้เรียนสงสัย ตัวอย่าง รวมทั้งเอกสารการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

     ข้อมูลข้างต้น เป็นเพียงการแบ่งปันประสบการณ์ของผู้บรรยายเพียงผู้เดียวเท่านั้น ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาอาจมีความแตกต่างกันออกไปขี้นอยู่กับ ผู้เรียน และสถานการณ์อีกด้วย

 


หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2560 18:13 แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2560 18:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Jirawat Sinchai, Ico24 KaMkAeW, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ