นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1606
ความเห็น: 0

อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมสำคัญกับนักศึกษามากไฉน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : บทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา

วันนี้ 6 ส.ค. 56 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ :บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา  ณ ห้องประชุมอาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 จัดโดย งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีการเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.ดร. วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร) 
 ได้เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ของอาจาย์ที่ปรึกษาไม่ใช้เป็นตรายางที่ต้องเซ็ตน์เรื่องผ่านอย่างเดี่ยว ต่อให้การสั่งสอน  ให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางการทำกิจกรรม 
และสิ่งสำคัญต้องเป็นผู้สร้างกำลังใจให้กับผู้ดำเนินกิจกรรมทุกคน โดยให้อยู่ในกรอบและนโยบายของมหาวิทยาลัย
 

กิจกรรมต่อมาได้รับฟังการบรรยายเรื่อง
บทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 
 

โดย. ดร. จิรวัฒน์ วีรังกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 สรุปประเด็น Agenda

 • สร้างโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาทุกคน
  (สร้าง awareness นศ.)
 • เตรียมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรพร้อมสู่ Global
  Community
 • ปรับรูปแบบกิจกรรม (ทิศทาง รูปแบบ)
 • สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (เสริมสร้างสมรรถนะสากล)
 • เตรียมพัฒนาศักยภาพผู้นำ ท่านอาจารย์จีรวัฒน์
  วีรังกร เสนอให้นายกองค์การนักศึกษา นายกสภานักศึกษา
  และนายกสโมสรนักศึกษาต้องพูดภาษาอังกฤษได้ ถึงจะได้รับตำแหน่งผู้นำกิจกรรม

ภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตรในอนาคต 

 • กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ
  • ปฎิสัมพันธ์กับคนข้ามวัฒนธรรม
  • สื่อสาร
  • ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
  • พัฒนาภาวะผู้นำ
  • กิจกรรมเรียนรู้ พหุวัฒนธรรม
  • กิจกรรมเสริมสร้าง เข้าใจ ความเป็นไทย (Thainess)
  • วัฒนธรรมการทำงานในสถานประกอบการ


การพัฒนากิจกรรมนักศักษาสู่ความเป็นมืออาชีพและความเป็นสากล ได้อย่างไร ท่านอาจารย์จึงยกตัวอย่างภาพมาให้ดู

 outcom จากการทำกิจกรรม

1. ทักษะการทำงาน เช่น ทักษะการคิดโครงการ การเขียนโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินโครงการ การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการนำเสนอ

2. นิสัยคุณภาพ เช่น เรียนรู้กระบวนการทำงานครบ P D C A  มุ่งหวังความสำเร็จ ผลงานที่ทำส่งผลในทางบวกต่อผู้อื่น/สังคมส่วนรวม

 

 เสวนาเรื่องบทบาทและแนวปฎิบัติที่ดีในการดูแลให้การปรึกษาแก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรม

 1. แสดงออกซึ่ง คิดเป็น ทำเป็น วางเป้าหมายเป็น
  (มีทักษะการทำงาน)
 2. แสดงออกถึงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมอยู่เสมอ
 3. กระบวนการทำงานครบ P D C A
 4. แสดงออกถึงความเป็นคนรับผิดขอบช่วงเสวนา บทบาทแนวปฎิบัติที่ดีในการดูแลให้การปรึกษาแก่นักศึกษาในความรับผิดชอบ

 1.  มีความยืดหยุ่นต่อเด็กนักศึกษาและมีเวลาให้กับนักศึกษา
 2.  ให้กำลังใจเมื่อเขาเจอปัญหาต้องช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา
 3. ต้องเป็นคนที่หาตัวได้ง่าย
 4. ต้องมีใจให้กับนักศึกษา
 5. ต้องมีการถอดบทเรียนทุกครั้งที่ทำกิจกรรม
 6. ต้องเป็นผู้สร้างทัศนะคติที่ดีให้กับนักศึกษาโดยที่ต้องเข้าใจถึงความแตกต่าง ของนักศึกษา

  หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 สิงหาคม 2556 15:11 แก้ไข: 13 สิงหาคม 2556 15:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ