นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1952
ความเห็น: 5

คือครูผู้ให้..ผศ. ดร. ประวิตร โสภโณดร

ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รักและเข้าใจ ทุ่มเทให้กับนักศึกษา
ตามบันทึกของIco64  มิกกี้
วิไลลักษณ์ สิงขรัตน์
เกร็ดชีวิต...ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร  โสภโณดรhttp://share.psu.ac.th/blog/kmnr53/29236

เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร 
 
     เริ่มทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2523 ด้วยวุฒิการศึกษาปริญญาโท โดยอาจารย์จบปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาพืชไร่-นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ได้รู้จักคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และในปี 2523 ได้มาสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นอาจารย์กับ ดร.สุจินต์ จินายน (คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ.2522-2530) รับผิดชอบการสอนวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืชและวิชาพืชอาหรสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า ของภาควิชาพืชศาสตร์
รู้สึกอย่างไรกับการทำงานที่ภาคใต้
     
         เนื่องจากเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่การทำงานในภาคใต้อาจจะไกลบ้านในความรู้สึกของคนอื่นแต่อาจารย์ได้บอกว่าท่านเคยมาทางใต้เมื่อ ปี พ.ศ. 2518 ตอนเรียนปริญญาตรีได้มีโอกาสนั่งรถไฟมาทัศนศึกษาวิชายางพารากับอาจารย์ รัตน์ เพชรจันทร์ ได้ไปเที่ยวดูงานหลายจังหวัด เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชสงขลา และลงไปถึงจังหวัดยะลา เป็นที่ประทับใจมากประกอบกับการมาอยู่คณะทรัพย์ในสมัยนั้นมีทั้งพี่เลี้ยง และเพื่อน ร่วมงานที่ดีเป็นกันเองจึงไม่เคยรู้สึกว่าว้าเหว่หรือไกลบ้านเลยจนมีครอบครัวและทำงานที่คณะฯนานึง 33 ปี
 
 
 
ประสบการณ์การทำงาน
 
       การทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติเหนื่อย แต่สนุกและท้าทายดีทั้งนี้เพราะมีอาจารย์รุ่นแรก เช่น อาจารย์เจือ สุทธิวณิช อาจารย์ ไพศาล เหล่าสุวรรณ อาจารย์พานิช ทินนิมิตร อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก และอาจารย์รุ่นที่ 2 เช่น อาจารย์ อธิจิตต์ (จำนามสกุลไม่ได้)  อาจารย์อภินันท์  กำนัลรัตน์  อาจารย์วัลลภ สันติประชา   อาจารย์มงคล   แซ่หลิม อาจารย์ขวัญจิตร  ศศิปรียาจันทร์ (สันติประชา) เป็นพี่เลี้ยง แถมมีอาจารย์รุ่นใกล้เคียงกันอีกหลายคน เช่นอาจารย์วรวิทย์ วณิชาภิชาติ อาจารย์รังสรรค์ อาภาคัพภะกุล  อาจารย์วินิจ
เสรีประเสริฐ อาจารย์พรชัย  เหลืองอาภาพงศ์ อาจารย์สมพงศ์ เทศประสิทธิ์ อาจารย จิระอิฐรัตน์ อาจารย์ปราโมทย์  ศะศิโกเศษ งานที่เข้ามารับผิดชอบในช่วงนั้นคือการฝึกภาคสนามของนักศึกษาพืชศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาต้องฝึกงานภาคสนามจำนวน 600 ชั่วโมง  จึงต้องใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนในการฝึกงานนอกจากที่ต้องรับผิดชอบการสอน วิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช วิชาพืชเศรษฐกิจ วิชาพืชอาหารสัตว์ และวิชาวัชพืช ยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้บุกเบิกพื้นที่ของภาควิชาพืชศาสตร์ไปด้วย นอกจากนี้ในปี 2524-25 ได้รับมอบหมายให้ไปสำรวจพื้นที่อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ตซึ่ง ม.อ. ได้รับบริจาคโดยบริษัทอานุภาษและบุตร (คุณเอกพจน์ วานิช) เนื่องจากช่วงนั้นได้ไปดูแลการฝึกภาคสนามของนักศึกษาพืชศาสตร์ อยู่ที่สวนยางพาราของคุณ อรัญ จินดาพล ที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตอยู่พอดีหลังจากทำงานได้ประมาณ 3 ปี ได้ทุนไปศึกษาต่อปริญญาเอกด้านพืชอาหารสัตว์ เป็นเวลา 4 ปีเศษ (2526-2531) ภายใต้โครงการไทย-ออสเตรเลีย(TAPSUP) ณ เมืองบรีสเบนประเทศออสเตรเลีย  เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาคณะฯ ปี 2531 คณบดี คือ รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ได้มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยประสานงานในโครงการวิจัยภายใต้โครงการไทย-ออสเตรเลียจนปิดโครงการไปในปี 2538 ในปี 2539-42 ได้เป็นหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ ต่อมาในช่วงปี 2540 เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ ทำให้คนตกงานมาก ได้ร่วมกันเขียนแผนให้คณะเสนอโครงการบัณฑิตอาสา (บอส.) โดยทำงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ซึ่งปรากฏว่าโชคดีได้รับการอนุมัติงบประมาณกว่า 50 ล้านบาทให้ดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2542 เวลา 6 เดือน ดังนั้นอาจารย์สมเกียรติ สายธนู (คณบดี) จึงขอให้มาช่วยดูแลเป็นประธานโครงการนี้ โดยควบกับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารด้วย ซึ่งโครงการบัณฑิตอาสา (บอส.) ก็ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นอย่างดี ตั้งแต่การรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ เพื่อทำงานเก็บข้อมูลการเกษตรในทุกอำเภอของภาคใต้ การเปิดรับสมัครมีบัณฑิตใหม่เข้ามาสมัครกว่า 500 คน มีการจัดทีมสอบสัมภาษณ์ และจัดอบรมก่อนลงพื้นที่ก่อน 2 สัปดาห์ จากนั้นก็ให้บัณฑิตใหม่ลงพื้นที่ไปทำงานร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ และมีการอบรมและตรวจเยี่ยมนิเทศทุกเดือน โครงการบัณฑิตอาสา (บอส.) นับว่าเป็นงานที่ภาคภูมิใจมาก เนื่องจากได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา และตามเป้าหมายของโครงการ ตลอดจนทำให้คณะได้รับอานิสงค์หลายอย่างจากโครงการนี้
การเข้ารับตำแหน่งสายงานบริหาร
      
      ในปี พศ.2539-2542 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ แล้วมาเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหาร ในปี2542-2544 จากนั้นรับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันท่านมีความสุขที่ได้ทำงานกับนักศึกษาเป็นผู้ที่ดูแลและเอาใจใส่นักศึกษาและเป็นที่รักของนักศึกษามาโดยตลอด
 
แนวทางการสอนนักศึกษา
       
        การสอนโดยให้นักศึกษาได้ปฎิบัติจริง ลงพื้นที่จริง และสอนให้นักศึกษาได้คิด....ลงมือทำ
 
มุมมองของการทำกิจกรรมนักศึกษา
        
        เมื่อถามถึงการทำกิจกรรมนักศึกษาอาจารย์มีทั้งแววตา...รอยยิ้มที่สุขใจและอาจารย์มองเห็นว่าทุกกิจกรรมมีความสำคัญ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จ” นอกจากนี้ยังมีส่วนผลักดันให้หน่วยกิจการนักศึกษาทำกิจกรรมนักศึกษาอย่างมีเป้าหมายมากขึ้น  เช่น การเสริมด้านบุคลิกภาพช่วยให้นักศึกษารู้จักการวางตัวที่ดี
 
เมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว...อยากฝากถึงคณะฯ
        
        ฝากการทำงานให้เป็นระบบมองเห็นส่วนรวมให้มาก ให้คณะมีเป้าหมายให้ชัดเจน และการไว้วางใจกันและกัน มีการทำงานเป็นทีมที่เหมาะสม การทำกิจกรรมให้มีประโยชน์ เป็นการสอนให้เรารู้จักชีวิต รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอนให้เรารู้จักคำว่า “คุณธรรม ความซื่อสัตย์ “
 
 
 
 
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 29 July 2013 16:18 Modified: 01 August 2013 15:37 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 12 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ชื่นชมอาจารย์ครับ

เกษียณแล้วเหรอคะ ยังหนุ่มอยู่เลย

ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัว แต่เท่าที่เคยเห็น หน้าตาท่านจะยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลา ดูเป็นคนใจดี

ขอให้มีความสุขกับชีวิตหลังเกษ๊ยณค่ะ

Ico48
Baby (Recent Activities)
30 July 2013 14:36
#91119

น้อง mandala อาจารย์ใจดี เสียสละ ทุ่มเทให้กับนักศึกษา และเป็นดีเจของคณะทรัพยฯ ด้วยค่ะ

Ico48
pai (Recent Activities)
30 July 2013 14:50
#91123

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ สว. คณะทรัพย์ฯ ม.อ. ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร

ผู้เกษียนอายุ มีห้องพักนะครับ คิดถึงคณะฯ และน้องๆคณะทรัพย์ เมื่อไร ก็แวะมา

ห้องผู้เกษียณอายุราชการอยู่ติดกับห้องรองคณบดี ฝ่ายบริหารครับ มาใช้งานได้ตลอดเวลาครับ

คิดถึงคณะทรัพย์เมื่อไร ก็แวะมา ...

เชียร์

วรวิทย์

I ♥ FNR

Ico48
ประวิตร [IP: 113.53.86.248]
01 August 2013 19:51
#91217

ขอบคุณอาจารย์ไผ่ครับ ที่จัดห้อง สว. ไว้ แต่อยากได้พวกกิจกรรมมากกว่าห้องครับ

คุณมันดาลาครับ สงสัยตัวเองมากครับว่าแก่หรือไม่ แต่เท่าที่จำได้นั้น ตอนเข้าเรียนที่เกษตรปี 1 นั้นพี่ ๆ เขาแซวว่าแก่เกินรุ่น แต่มาเข้าใจตอนนี้ว่า ตัวเองน่าจะแร็วแต่แก่นาน นะ

คุณโคกครับ ดีเจ หมายถึงอะไรครับ คงไม่ใช่ dirty joke นะครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.219.31.204
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ