นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1778
comment: 0

คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติชุดใหม่

รายชื่อคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ วาระปี 2553- 2555 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้


 ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ

1. รศ.ดร. จรัสศรี     นวลศรี      รุ่นที่ 1   ที่ปรึกษา
2. นายอุดม   พฤกษานุศักดิ์      รุ่นที่ 3   ที่ปรึกษา
3. นายบัณฑิต  บัวบัณฑิตกุล    รุ่นที่ 5   ที่ปรึกษา
4. นายธีรศักดิ์  โสพิน                รุ่นที่ 4   ที่ปรึกษา
5. นายสุขทัศน์   ต่างวิริยะกุล    รุ่นที่ 8  ที่ปรึกษา
 6. นายชัยทัศพล  มณีสว่างวงศ์ รุ่นที่ 10   ที่ปรึกษา
7. นายศิริชัย   อดิวัฒนานนท์    รุ่นที่  10  ที่ปรึกษา
8. นายวรวิทย์   เย็นใจชน         รุ่นที่  12  ที่ปรึกษา
9. นายจักรี     สุวรรณภูมิ          รุ่นที่  12  ที่ปรึกษา
 

 คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ

1.  นางพรพิมล    เชื้อดวงผุย       รุ่นที่  10    ตำแหน่งประธาน
2.  นายศุภชัย      จันทร์แก้ว        รุ่นที่  10    ตำแหน่งรองประธาน
3.  นางเยาวลักษณ์  ชัยพลเดช     รุ่นที  24   ตำแหน่งเลขานุการ
4.  นายภัทรพงศ์     บุญคล่อง       รุ่นที่  28   ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ
5.  นางสาววานิตย์   รอดเนียม     รุ่นที่  20   ตำแหน่งเหรัญญิก
6.  นางสาวปัทมาพร   เมฆมณี      รุ่นที่  7    ตำแหน่งกรรมการ
7.  นายอำนวย    คงพรหม            รุ่นที่  9    ตำแหน่งกรรมการ
8.  นางสาวนฤมล  พฤกษา            รุ่นที่ 13   ตำแหน่งกรรมการ
9.  นางสาวดวงจันทร์   พีรฉัตรปกรณ์  รุ่นที่ 13   ตำแหน่งกรรมการ
10. นายจิรวิทย์    มีชูภัณฑ์             รุ่นที่  14    ตำแหน่งกรรมการ
11. นางสาวอรวรรณ  พรหมสังคหะ  รุ่นที่  15   ตำแหน่งกรรมการ
12. นางสาวอุทุมพร   บุญณะ            รุ่นที่  17  ตำแหน่งกรรมการ
13. นางสาวอนิสรา   เพ็ญสุข             รุ่นที่ 18   ตำแหน่งกรรมการ
14. นายประพันธ์   จันทร์ช่วย           รุ่นที่ 19   ตำแหน่งกรรมการ
15. นายณรงศ์ฤทธิ์  ไชยสาลี             รุ่นที่  21  ตำแหน่งกรรมการ
16. นายเอกราช   ดลยสกุล                รุ่นที่  23  ตำแหน่งกรรมการ
17. นางสาวโสภิดา  ขี่ทอง                  รุ่นที่  26  ตำแหน่งกรรมการ
18. นายจามร     สุวรรณพฤกษ์          รุ่นที่  26  ตำแหน่งกรรมการ 
           

created: 29 November 2010 15:33 Modified: 30 November 2010 15:45 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.135.174
Message:  
Load Editor
   
Cancel or