นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2034
ความเห็น: 0

การจองห้องพักของมหาวิทยาลัย

ด้วยปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดสรรห้องพักในหกพักนักศึกษาและหอพักนักศึกษาในกำกับโดยทางหอพักได้กำหนดเกณฑ์การจัดสรรนักศึกษาเข้าพักดังนี้

1. นักศึกษาชาย หญิง ชั้นปีที่ 1 (รหัส 54...) สามารถเข้าพักหอพักได้ทุกคน

2. นักศึกษา ชาย ชั้นปีที่ 2,3 และ 4 คณะพยาบาลศาสตร์มีสิทธิ์พักในหอพักทุกคน

3 นักศึกษา หญิง ชั้นปีที่ 2,3 และ 4 คณะพยาบาลศาสตร์มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักคณะพยาบาลศาสตร์

4. นักศึกษา ชาย หญิง ชั้นปีที่ 2-6  คณะแพทย์ศาสตร์ ใหเข้าพักในหอพักคณะแพทย์ศาสตร์

5. นักศึกษาชาย หญิง คณะอื่นๆ ที่มีรายกายทุพพลภาพ หรือมีโรคประจำตัว ซึ่งแพทย์รับรองว่าเป็นอุปสรรคในการเดินทาง หรือเป็นนักศึกษาในโครงการพิเศษ หรือนักศึกษาที่เป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจำคณะ

วิธีการจองห้องพัก

1. นักศึกษารหัส 54.......... แจ้งความจำนงขอเข้าพักในหอพักผ่านทางระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://student.psu.ac.th/dorm

2. นักศึกษา ชาย คณะพยาบาลศาสตร์ ให้กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตพักในหอพัก ภายในวันที่ 30 พ.ย. 53 นี้

3. นักศึกษาชาย และหญิงที่รางกายทุพพลภาพหรือมีโรคประจำตัวให้ยื่นคำร้องผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะและให้คณะเสนอเรื่องไปยังกองกิจการนักศึกษา และให้นักศึกษาจองหอพักให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พ.ย. 53 นี้

 4. นักศึกษา ชายและหญิง ที่เข้าศึกษาในโครงการพิเศษ ให้นักศึกษาให้คณะ/หน่วยงานแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในโครงการพิเศษ และจองหอพักระหว่างวันที่ 15-30 พ.ย. 53 และถ้าหากนักศึกษาคนใดพ้นจากโครงการพิเศษ ให้คณะ/หน่วยงานแจ้งรายชื่อไปยังกองกิจการนักศึกษาภายในเวลา 1 สัปดาห์ นับจากคณะได้รับแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาในโครงการ

5. นักศึกษาชายและหญิง ที่เป็นผู้นำกิจกรรมและนักกีฬา นักดนตรี และนาฏศิลป์มหาวิยาลัยนักศึกาที่ชนะเลิศกิจกรรม 5 ส. ในหอพัก ปีการศึกษา 2553 โดยให้คณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งคำสั่ง/รายชื่อนักศึกษาให้งานหอพักนักศึกษา พร้อมจองหอพักให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 มกราคม  2554

6. สำหรับนักศึกษาทั่วไปผู้ทีไม่ได้รับสิทธิ์อื่นๆ โดยที่นักศึกษาต้องไม่มีหรือไม่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ในหอพัก โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนแจ้งความจำนงที่เว็บไชต์กองกิจการนักศึกษา http://student.psu.ac.th/dorm  ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2553  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และจนถึงวันที่  15 ธันวาคม  2553 เวลา 24.00 น. และเปิดให้นักศึกษาหญิงจองห้องพักผ่านเว็บไชต์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม  2554 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่  14 มกราคม 2554 เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป และนักศึกษาชายจองห้องพักผ่านเว็บไชต์ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2554  เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2554 เวลา 24.00 น.  และถ้านักศึกษาจองหอพักไว้แล้วไม่ใช้สิทธิ์พักในหอพักภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 จะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะคิดค่าธรรมเนียมพิเศษเป็นเงินจำนวน 500 บาท

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2553 09:15 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2553 12:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.227.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ