นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2112
ความเห็น: 0

สิทธิ์การรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีประสบอุบัติเหตุ

สิทธิและประโยชน์การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

 การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน (ยกเว้นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์อื่นคุ้มครอง) ทุกปีการศึกษา และสำหรับปีการศึกษา 2553 ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจำกัด

สิทธิและประโยนช์ที่ได้รับ
 
-  มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุทั่วโลกทั้งในโรงพยาบาลของรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และโพลีคลินิกที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
-  คุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิดในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ขณะเรียน พักผ่อน เล่น/ฝึกซ้อม/แข่งขันกีฬา ฝึกงาน เดินทางด้วยยานพหนะต่างๆ แมลงสัตว์กัดต่อรวมถึงการถูกฆาตกรรม การขับขี่/โดยสารรถยนต์/รถจักรยานยนต์ และการจลาจล ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 53- วันที่ 22 พ.ค. 54 เวลา 12.00 น.
-  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงิน 12,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (เข้ารับการรักษากี่ครั้งก็ได้ แต่รวมเงินไม่เกิน 12,000 บาท) โดยไม่จำกัดครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ
- ค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพถาวร
- ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะตาม อบ.2
- ค่าชดเชยกรณีเสียชีวตเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท

วิธีการใช้สิทธิ์สำหรับนักศึกษา

กรณีเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
1. ยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วย พร้อมกับบัตรประจำตัวนักศึกษาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลว่าได้รับอุบัติเหตุ
2. นักศึกษาไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลภายในวงเงินความคุ้มครองซึ่งทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากมหาวิทยาลัย และบริษัทประกันภัยต่อไป ยกเว้นมีค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ์
3. กรอกรายละเอียดในใบเรียกร้องค่าทดแทนที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานหอพัก ถ้านักศึกษาไม่กรอกต้องชดใช้เงินค่ารักษาพยาบาลคืน มหาวิทยาลัยโดยให้ตรวจสอบจดหมายแจ้งที่สโมสรคณะฯ หรือ mail มหาวิทยาลัย

กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ (จากการประสบอุบัติเหตุ)

ผู้ป่วยนอก

1. ขอใบรับรองแพทย์ว่าได้ทำการรักษาพยาบาลเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

2. ให้ชำระเงินค่ารักษาะพยาบาลไปก่อน

3. นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับจริงและใบรับรองแพทย์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกา กองกิจการนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานหอพัก พร้อมกรอกเอกสารเรียกร้องค่าทดแทนเพื่อขอรับเงินคืน

ผู้ป่วยใน

       ในสถานพยาบาลเอกชนให้นักศึกษาหรือญาติรีบแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อประสานงานให้บริษัทประกันภัยรับผิดชอบชำระค่ารักษาให้โรงพยาบาลโดยตรง หรือนักศึกษาชำระเงินไปก่อนจากนั้นนำใบเสร็จพร้อมใบรับรองแพทย์ติดต่อขอรับเงินคืนที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษาเหมือนกับผู้ป่วยนอก

วิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

      ผู้เอาประกันต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้

           - ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นๆ
           - ใบเสร็จรับเงินตังจริงซึ่งระบุค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทำการรักษา

การจัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์

          - บังคับใช้กับนักศึการะดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ชำระเงินค่าบำรุงสุขภาพไว้พร้อมกับค่าลงทะเบียนเรียน
          - บุคลากรของมหาวิทยาลัยตามที่แจ้งความจำนง (เฉพาะผู้สมัครเท่านั้น)
         - ไม่ค้มครองโรคประจำตัว โรคที่หามาเอง เช่น ทำแท้ง ฝากครรภ์ คลอดบุตร เมาสุรา ทะเลาะวิวาท มีส่วนร่วมยั่วยุให้เกิดทะเลาะวิวาท การแข่งขัน/เล่นเจ็ตสกี การรักษาทันตกรรม/ในช่องปากฯลฯ

หมายเหตุ
         1. ต้องตรวจสอบยอดเงินค่ารักษาพยาบาลทุกครั้งเมื่อมีการรักษาพยาบาล ถ้าเกิดสิทธิ์ให้เปลี่ยนเป็นใช้สิทธิ์บัตรทอง
              2. เมื่อได้รับอุบัติเหตุให้รีบแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
โดยเร็วที่สุดหรือภายใน 7 วัน และรวบรวมหลักฐานส่งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ
           3.  ติดต่อ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ณ สำนักงานหอพัก โทร. 2210-1 และ 0-7444-6732

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2553 10:21 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2553 11:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.79.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ