นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1887
ความเห็น: 2

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ
กิจกรรเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา
ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่กำหนด จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

                กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1- ปีสุดท้าย) มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 17 กิจกรรม มีจำนวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง ซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมในลักษณะบังคับเลือก คือ กิจกรรมที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม โดยกิจกรรมที่จะเข้าร่วมได้นั้นมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดกิจกรรมขึ้นมาก ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม และมีจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยชั่วโมง มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

                                1.1 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่

                                1.2  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ส่วนคณะฯ

                                1.3 กิจกรรมไหว้ครูทั้งส่วนของคณะฯ และส่วนกลาง

                                1.4 กิจกรรมอบรมจริยธรรม คุณธรรม จิตอาสา หรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของส่วนกลางหรือ
                                     ส่วนคณะฯ

                                1.5 กิจกรรมรับ-ส่งเสร็จ เนื่องในวโรกาสต่างๆ ส่วนกลาง

                                1.6 กิจกรรมรับน้องใหม่ ของส่วนกลาง หรือส่วนของคณะฯ

                                1.7 กิจกรรมประชุมเชียร์ของส่วนคณะฯ

                                1.8 กิจกรรมงาน ม.อ. วิชาการ ส่วนกลางและส่วนคณะฯ

                                1.9 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม  ส่วนคณะฯ และส่วนกลาง

                                1.10 กิจกรรมวิ่งหาดใหญ่สุ่ธรรมชาติ

                                1.11 กิจกรรมแข่งขันกีฬาน้องใหม่

                                1.12 กิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างคณะฯ

                                1.13 กิจกรรมเลือกตั้งองการนักศึกษา

                                1.14 กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

                                1.15 กิจกรรมงานเกษตรภาคใต้

                                1.16 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

                      2. กิจกรรมในลักษณะเลือกเข้าร่วม หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมตามความชอบ ความสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม มีจำนวนชั่วโมงเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยชั่วโมง ตามประเภทกิจกรรมที่กำหนดให้ 5 ประเภท ดังนี้

                                2.1 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสารธารณะ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความมีวินัย ไม่น้อยกว่าจำนวน 2 กิจกรรม จำนวนชั่วโมงเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง

                                2.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ไม่น้อยกว่าจำนวน 2 กิจกรรม จำนวนชั่วโมงเข้าร่วมไม่น้อย 12 หน่วยชั่วโมง

                                2.3 กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขตหรือเขตการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม จำนวนชั่วโมงเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง

                                2.4 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม จำนวนชั่วโมงเข้าร่วมไม่น้อย 12 หน่วยชั่วโมง

                                2.5 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม จำนวนชั่วโมงเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง

               

        สามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้ที่ http://student.psu.ac.th/transcript/ 

และให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยกันกระตุนให้กับนักศึกษาในการตรวจสอบตนเองด้วยมีกิจกรรมที่ยังไม่ครบ

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2552 11:12 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2552 13:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Baby (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
09 พฤศจิกายน 2552 13:23
#50558
  • น้องๆนักศึกษาเอ๋ย เราจะหาประสบการณ์ระหว่างเรียนได้จากที่ไหน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นั่นแหละถือว่าเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ดี เพราะเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตอนทำงานได้
  • ตอนเรียนกับตอนทำงาน เจอหนังคนละม้วนเลย เก็บเกี่ยวไว้เถอะ
Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
10 พฤศจิกายน 2552 20:06
#50632
  • สำหรับนักศึกษาของคณะทรัพย์ฯ โชคดีน่ะค่ะ ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานเกษตรภาคใต้ ที่คณะฯ ได้จัดเป็นประจำปี   ทำให้ได้เรียนรู้ในหลาย ๆ รูปแบบ  สำหรับการเรียนรู้นี้ น้อง ๆ จะได้รู้อะไรอีกหลาย ๆ เรื่อง  ที่สำคัญเมื่อน้องนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรแล้ว อย่าลืมที่จะสอบถามจากเจ้าหน้าที่ เขามีกระบวนการทำงานอย่างไร  แล้วให้จดบันทึกไว้ เพราะการบันทึกเป็นสิ่งที่น้องได้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนค่ะ 
  • เป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ