นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม 1808 5
ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 1163 0
พยาบาลของชุมชน 1334 0
สะท้อนตน 2555 1373 0
สานต่อศรัทธา 2118 3
มองหาความจริง 1794 3
สานต่อศรัทธา 1623 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1975 1
ภุมิปัญญาการจัดการเรียนการสอน 2081 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 2127 2
บันทึกสะท้อนคิด 2336 3
สมุดบันทึกประสบการณ์(2) 1933 1
สมุดบันทึกประสบการณ์ 1729 2
การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 1780 3
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1908 1
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1971 3
การพยาบาลแบบองค์รวม :สุขภาพวิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท 2211 4
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน 1854 1
ครูศิษย์พยาบาลร่วมสร้างตำนานการสร้างเสริมสุขภาพ 1853 1
พยาบาลชุมชน รุ่นที่ 2 1392 2
เรียนรู้โดยการลงมือทำเอง 1885 5
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3867 6
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2374 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1669 3
การสอนพยาบาลชุมชน 1644 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1947 1
การสอนพยาบาลชุมชน 1701 1
พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 1391 2