นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม 1392 5
ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 875 0
พยาบาลของชุมชน 1022 0
สะท้อนตน 2555 1122 0
สานต่อศรัทธา 1869 3
มองหาความจริง 1531 3
สานต่อศรัทธา 1352 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1682 1
ภุมิปัญญาการจัดการเรียนการสอน 1803 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1866 2
บันทึกสะท้อนคิด 2014 3
สมุดบันทึกประสบการณ์(2) 1682 1
สมุดบันทึกประสบการณ์ 1506 2
การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 1569 3
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1656 1
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1704 3
การพยาบาลแบบองค์รวม :สุขภาพวิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท 1937 4
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน 1605 1
ครูศิษย์พยาบาลร่วมสร้างตำนานการสร้างเสริมสุขภาพ 1648 1
พยาบาลชุมชน รุ่นที่ 2 1182 2
เรียนรู้โดยการลงมือทำเอง 1675 5
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3569 6
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2158 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1498 3
การสอนพยาบาลชุมชน 1493 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1768 1
การสอนพยาบาลชุมชน 1541 1
พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 1238 2