นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม 1459 5
ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 912 0
พยาบาลของชุมชน 1049 0
สะท้อนตน 2555 1152 0
สานต่อศรัทธา 1897 3
มองหาความจริง 1559 3
สานต่อศรัทธา 1369 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1728 1
ภุมิปัญญาการจัดการเรียนการสอน 1841 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1901 2
บันทึกสะท้อนคิด 2048 3
สมุดบันทึกประสบการณ์(2) 1707 1
สมุดบันทึกประสบการณ์ 1528 2
การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 1586 3
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1696 1
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1740 3
การพยาบาลแบบองค์รวม :สุขภาพวิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท 1963 4
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน 1636 1
ครูศิษย์พยาบาลร่วมสร้างตำนานการสร้างเสริมสุขภาพ 1665 1
พยาบาลชุมชน รุ่นที่ 2 1198 2
เรียนรู้โดยการลงมือทำเอง 1694 5
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3616 6
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2192 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1511 3
การสอนพยาบาลชุมชน 1503 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1784 1
การสอนพยาบาลชุมชน 1550 1
พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 1250 2