นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม 1605 5
ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 980 0
พยาบาลของชุมชน 1147 0
สะท้อนตน 2555 1217 0
สานต่อศรัทธา 1964 3
มองหาความจริง 1641 3
สานต่อศรัทธา 1455 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1805 1
ภุมิปัญญาการจัดการเรียนการสอน 1919 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1952 2
บันทึกสะท้อนคิด 2150 3
สมุดบันทึกประสบการณ์(2) 1782 1
สมุดบันทึกประสบการณ์ 1583 2
การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 1646 3
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1749 1
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1818 3
การพยาบาลแบบองค์รวม :สุขภาพวิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท 2044 4
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน 1709 1
ครูศิษย์พยาบาลร่วมสร้างตำนานการสร้างเสริมสุขภาพ 1707 1
พยาบาลชุมชน รุ่นที่ 2 1234 2
เรียนรู้โดยการลงมือทำเอง 1743 5
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3700 6
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2241 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1552 3
การสอนพยาบาลชุมชน 1531 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1821 1
การสอนพยาบาลชุมชน 1579 1
พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 1279 2