นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1781
comment: 3

การทำงานของครูพยาบาลชุมชน

การจัดการระบบสุขภาพชุมชน

         ด้วยความเชื่อที่ว่า  พยาบาลชุมชน(พยาบาลปฐมภูมิ)เป็นผู้หนึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  โดยผ่านการให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  แก่บุคคล  ครอบครัว  กลุ่มคนและชุมชน  การเตรียมตัวเองเพื่อก้าวไปทำงานร่วมกับประชาชน  องค์กรชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่าย      จุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการทำงานในชุมชนของพยาบาล คือ ความเป็นกัลยาณมิตร  เป็นเพื่อนของทุกๆคน  จะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความร่วมคิด  ร่วมมือ   ร่วมใจร่วมทำ   ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้  สร้างความรู้  พัฒนาการทำงานในการแก้ไขปัญหา   พัฒนาคน  สร้างสิ่งแวดล้อมและเหตุปัจจัยที่เหมาะสม    รวมทั้งการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพทั่วถึง  เท่าเทียม  เป็นองค์รวม  อย่างผสมผสานและต่อเนื่อง    

          สถาบันการศึกษาพยาบาลมีบทบาทในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลชุมชนทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงให้พยาบาลมีสมรรถนะในการทำงานด้านสุขภาพชุมชน  มีใจรัก  มีจิตบริการ   มีความชำนาญด้านทักษะและสามารถให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิได้อย่างมีคุณภาพรวมทั้งการวิจัยและพัฒนา     สร้างองค์ความรู้และความต่อเนื่องทางปัญญาด้วยหลักการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผสมผสานภูมิปัญญา    บนหลักฐานที่อ้างอิงได้   อย่างสอดรับกับสภาพสังคมวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นโดยมีการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างรู่เท่าทัน   

         บรรยากาศของการทำงานร่วมกันด้วยความเป็นมิตร   ร่วมกันสร้างองค์ความรู้จากการทำงานร่วมกับประชาชน  ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่  รวมทั้งแหล่งสนับสนุนอื่นๆในทุกระดับที่เหนี่ยวนำให้เกิดการจัดการระบบสุขภาพชุมชนที่มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้     จะเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแก่บุคคล  ครอบครัว   กลุ่มคน   ชุมชนและภาคิเครือข่ายให้เกิดการพึ่งตนเองได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

  1. ทักษะที่จำเป็นสำหรับพยาบาลมีอะไรบ้าง
  2. วิธีการพัฒนาทักษะควรเป็นอย่างไร

       คำถามที่รอคำตอบ---------------------------------------------------------------------------

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 June 2011 16:11 Modified: 27 June 2011 16:11 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

ทักษะที่จำเป็นคงมีมากนะครับ

และการฝึกให้มีทักษะเหล่านี้ก็คงไม่ง่าย

และก่อนที่จะมีทักษะคงต้องไปเริ่มที่เจตคติหรือ attitude ที่ดีก่อนด้วย

เช่น การให้, การเรียนรู้ตลอดชีวิต.....................

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
28 June 2011 08:50
#66251

ช่วงนี้กำลังเรียนรู้ทักษะการ Share psu ค่ะ ทักษะต่างฝึกกันไปตลอดชีวิตจริงๆ(สัจจะไม่ต้องพิสูจน์)

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
23 December 2012 21:47
#82696

บทบาทสำคัญในการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

กำลังเป็นจริงเพราะเป็นนโยบายของคณะฯที่ให้กำหนดพื้นที่เฉพาะบูรณณาการทุกภภาระกิจ มีคณะกรรมการระดับคณะฯเกิดขึ้น กำหนดเป็น KPIs

ก็ทำกันไปให้เต็มที่อย่างบริสุทธิ์และเป็นธรรม บทพิสูจน์รออยู่ข้างหน้า

ยาดมเอง

ทบทวนตน 2555

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.226.244.70
Message:  
Load Editor
   
Cancel or