นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1627
ความเห็น: 4

การสอนพยาบาลชุมชน

ภูมิปัญญาของแหล่งฝึก

       เมื่อ "ชุมชนคือหัวใจของการพัฒนา"

               "คนคือหัวใจของการพัฒนา"

               "การพัฒนาคนต้องพัฒนาที่ความคิด  จิตใจ"

               "จะพัฒนาใครเขา  ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน"

               "การพัฒนาชุมชนคือการพัฒนาตัวเราเอง"

      การเรียนรู้จากตำรา  นิยามความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับคน  เนื่องด้วยพยาบาลทำงานกับคน   (ขอบคุณแหล่งที่มาต่างๆซึ่งมิได้กล่าวอ้างเนื่องด้วยรวบรวมสิ่งเหล่านี้มาเป็นระยะตามพัฒนาการของชีวิตผู้เขียน) ความดังนี้

    "คนเป็นเพื่อนมนุษย์ ร่วมเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  เช่นเดียวกับเรา"

   "คนที่เอาชนะได้ทั้งธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์คือผู้ที่ก้าวหน้า"

"ในเวทีของการแข่งขัน  คนที่อยู่รอดคือผู้ที่แข็งแรงและเหมาะสมที่สุด"

     "มนุษย์เป็นนายเหนือธรรมชาติ  ธรรมชาติเป็นแหล่งสำหรับวัตถุดิบ

ที่มีอยู่สำหรับนำไปใช้เพื่อการสร้างกำไรสูงสุด"

   "มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นคน  และศักยภาพแห่งกรสร้างสรรค์  ศักดิ์ศรีและศักยภาพของควมเป็นคนคือกุญแจไปสู่อิสระภาพ ความรัก  ความสุข  ศานติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน"

  "มนุษย์เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นองค์รวม  ด้วยการผสมขององค์ประกอบ

ด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตวิญญาณ  ของการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ซึ่งควรคำนึงถึงครอบครัว  วัฒนธรรม ประวัติในอดีต  สิ่งที่คาดว่าจะมีในอนาคต  บุคคลมีค่านิยม  ความเชื่อผสมกัน  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อสุขภาพ"

     "คนมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยธรรมชาติที่จะเข้าถึงผลสำเร็จ  แม้ว่าความสามารถจะต่างกัน   ทุกคนจึงได้รับโอกาสเท่ากันที่จะสร้างผลความสำเร็จตามความสามารถของตน  ซึ่งผลสำเร็จที่แท้ทุกคนต้องทำด้วยตนเอง  โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ  อย่างเต็มที่  รวมทั้งการช่วยเหลือกัน"

    "คนประกอบด้วยกาย  จิต  สังคม  ที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  ไม่สามารถแยกจากกันได้   คนมีลักษณะของความต้องการที่เหมือนกันแต่จะมีความเป็นบุคคลและสิทธิแห่งตน   คนเป็นระบบเปิด  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกาย  จิต  สังคม  และพยายามหาสมดุลของตนเอง"

  "มนุษย์โดยทั่วไปมีความปรารถนาความเป็นอยู่ที่ดีกว่า  และเป็นสิทธิอันชอบธรรม  ที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัว  ชุมชนให้ดีขึ้น  รวมทั้งเป็นสิทธิอันชอบธรรม  ที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์"

     จนถึงวันนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคน  กับคน  และพยายามถ่ายทอดไปยังคนให้ได้ร่วมรับรู้ความว่า

    "มนุษย์มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน  และศักยภาพแห่งการสร้างสรรค์อย่างหาที่เปรียบมิได้  แต่ศักดิ์ศรีและศักยภาพแห่งความเป็นคน  มักถูกบดบังด้วยเหตุผลต่างๆ  ต้องเข้าใจเหตุเหล่านั้น  และดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้น  ซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์แต่ละคนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา  โดยมนุษย์ทุกคนควรสร้างจิตสำนึกของความเป็นคนโดยเคารพความเป็นคนของตนเอง  และเคารพความเป็นคนของผู้อื่น  การศึกษาภูมิปัญญาจากคนทุกคน  ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  ภูมิปัญญาบรรพชน  จึงเป็นจุดเริ่มต้นทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  กลุ่มคน  ชุมชน  และประเทศชาติ  จนในที่สุดเราจะพบปราชญ์เต็มแผ่นดิน"

      นิยามความหมายของคน  หรือ มนุษย์  ณ.วันนี้  คือฐานรากของยอดเจดีย์อันสง่างาม    ซึ่งมีฐานรากที่มั่นคง   สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ความอบอุ่นของระบบสังคมที่เกื้อกูล

       "การร่วมสร้างพยาบาล ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของชุมชน  อาจารย์ไม่ต้องเกรงใจ   เพราะหากเราไม่ร่วมมือเวลาเราเจ็บป่วยใครจะมาดูแลเราและลูกหลานต่อไป  หรือหากนักศึกษาคือลูกเราที่ไปฝึกงานที่อื่น หากชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ ลูกเราก็เรียนสำเร็จได้อย่างไร"   คำกล่าวหนึ่งของผู้นำชุมชนที่ดังก้องอยู่ในความคิดคำนึงเมื่อตระหนักถึงหน้าที่ในการร่วมสร้างพยาบาล

       ท่านและทุกคนในชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลคือผู้ร่วมสร้างบัณฑิต  มหาบัณฑิต  พยาบาลสงขลานครินทร์  

         คุณภาพของอนุชนรุ่นหลังคือความภูมิใจร่วมกัน

            

        

       

      

 

     

 

สร้าง: 29 กันยายน 2552 18:19 แก้ไข: 29 กันยายน 2552 18:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

คงสอดคล้องกับนโยบายการอุดมศึกษานะครับ ว่ามหาวิทยาลัยมีไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ช่วยให้พ้นจากความยากจน เจ็บป่วย การมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการอยู่ร่วมอย่างศานติ

พยายามอยู่ค่ะ อ.คนธรรมดา

      ขอบคุณสำหรับการสะท้อน

  • เป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ
  • เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  • และเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะ

การเรียนรู้ภูมิปัญญา ช่วยให้เข้าใจ เข้าถึงและเห็นคุณค่าคนทุกคน"การเรียนรู้จากคน เรียนจากชีวิต"

ฉันเยาว์ฉันเขลาฉันพุ่ง

ฉันมุ่งมาหาความหมาย

ฉันหวังเป็นพยาบาลทั้งใจกาย

สิ่งที่ได้คือความหมายคุณค่าคน

วันทบทวนตน "ยาดมเอง"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ