นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 918
ความเห็น: 0

มอก.9999

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556) เป็นแนวปฎิบัติที่ดีมาก สำหรับการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่ 9

ดำขำได้มีโอกาสฟังเรื่องราวของ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556) ในรายการทีวี เดินหน้าประเทศไทย เมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมา ก็รู้ถึงประโยชน์ที่จะได้กับองค์กรที่นำแนวปฏบัตินี้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร ตามพื้นฐานปรัชญาพอเพียงของพระองค์ท่านในหลวงราชการที่ 9 ของเรา ซึ่งจะมีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556) ไปเป็นมาตรฐาน ISO ต่อไป

หลายคนคงจะไม่รู้จัก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556) นี้ ดำขำเลยนำมาให้ข้อมูลคร่าวๆ ซึ่งหลักการสามารถใช้กับองค์กรของรัฐได้ ศูนย์เครื่องมือฯ ก็สามารถนำหลักการมาใช้บริหารจัดการได้เช่นกัน ซึ่งปัจจุบันที่ในปัจจุบัน มีวิสาหกิจโรงงานอุตสาหกรรมที่นำมาตรฐาน มอก.9999 เล่ม 1-2556 ไปปฏิบัติในสถานประกอบการรวม 21 แห่ง โดยดำเนินการในปี 2557 จำนวน 11 แห่ง ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เล่ม 1 – 2556) ไปใช้ในสถานประกอบการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานในปี 2558 ภายใต้โครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก. 9999 (แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม) TLC มอก.9999 ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจำนวน 10 แห่ง

 

มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เล่ม 1- 2556)

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งกำหนดหลักการและแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบูรณาการระบบการจัดการขององค์กรให้สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขในทุกภาคส่วนขององค์กร

มาตรฐาน มอก.9999 เล่ม 1-2556 วางอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอธิบายว่า การสร้างความสุขอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทั้งในระดับรวมและปัจเจกบุคคล ซึ่งประกอบด้วย หลักความมีเหตุมีผล หลักความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ประโยชน์ที่จะได้รับ
คุณประโยชน์โดยตรงจากการนำมาตรฐาน มอก.9999 เล่ม 1-2556 ไปปฏิบัติใช้ในองค์กร ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายการสร้างความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และความสุขให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในปัจจุบันและในระยะยาวขององค์กรที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ

ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากพลวัตรการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมภายนอกและสภาวะแวดล้อมภายใน นอกจากนี้ ยังมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดความรักและความผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการสร้างและรับประโยชน์ที่เกื้อกูลกัน

การให้บริการ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ดำเนินการสนับสนุนให้สถานประกอบการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556) ไปใช้ในสถานประกอบการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้บริการการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน การให้บริการแนะนำกระบวนการนำมาตรฐานไปใช้ในสถานประกอบการ (Coaching)

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 ธันวาคม 2560 06:15 แก้ไข: 02 ธันวาคม 2560 06:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ