นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 3706
ความเห็น: 0

จรรยาบรรณผู้บริหาร

ได้มีโอกาสได้อบรมในหัวข้อจรรรยาบรรณของผู้บริหารจึงนำมาเล่าสุ่กันฟังคะ
จรรยาบรรณผู้บริหารโดย รศ. ดร. ปรีดา  ทัศนประดิษฐ์

1         ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี (ครองตน)

กาย         -สะอาด แต่งตัวเหมาะสมกับวัย ถูกต้องตามกาลเทศะ

                - กิริยาสุภาพ

                - ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เกียจคร้าน

                - แข็งแรง

วาจา        - สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ

- มีสัจจะ

- ไม่นินทา

                                ใจ            - หนักแน่น (อดทน อดกลั้น)

                -แสดงออกว่าอยู่ในศีลในธรรม

            - สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

2       การดำรงตนในหน้าที่ (ครองงาน)

                                          - มีศรัทธาต่อองค์กร สนองนโยบาย

                                          - เป็นผู้นำ

                                          - รู้กฎระเบียบ รู้จุดมุ่งหมายขององค์กร

                                          - รู้ประมาณ รู้จักวางแผน

                                          - รับผิดชอบงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม

3       การบริหารงานบุคคล (ครองคน)

                                          - มนุษยสัมพันธ์ดี                 

                                - เอื้อเฟื้อ เลี้ยงใจคน

                               - ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

                               - ร่วมทุกข์ร่วมสุข ส่งเสริมสามัคคี

                                          - มีความยุติธรรมและชอบธรรม

                               - ปราศจากอคติ ใจกว้าง

                                               - มีทักษะในการสื่อสารและเป็นผู้ฟังที่ดี
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 20 June 2010 16:05 Modified: 20 June 2010 16:05 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.224.44.168
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ