นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 44 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ชุดตรวจสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค LAMP 3562 0
รางวัลแบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม : อารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์ - ชีวเคมี 2095 2
ไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๔ 3020 1
นักศึกษาคว้ารางวัลในงานประชุม PERCH-CIC Congrss VII 1993 0
รางวัลจากการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 2337 0
Outstanding Oral Presentation # มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ 2105 0
Best Paper Award # อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร 2127 0
ปฐมนิเทศนักศึกษา โท-เอก 2511 3
ภารนัย สุขุมังกูร กับประสบกรณ์การทำวิจัยที่ประเทศญี่ป่น 3779 0
วิจัยนักศึกษาป.โท: การแพร่ระบาดหอยกะพงเทศในทะเลสาบสงขลา 2181 0
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2552 2425 5
วารสาร FEMSIM คัดเลือกรูปผลงานวิจัยนักศึกษา ขึ้นปก ปี 2010 1850 1
ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2552 3015 6
ขอแสดงความยินดีกับ นายรสติโชติ วรรณพบ (PERCH-CIC) 1760 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา ภู่ระหงษ์ (PERCH-CIC) 2052 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชีรา ลอยประเสริฐ (PERCH-CIC) 1952 1
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีย์ ชูดำ (PERCH-CIC) 1749 0
ขอแสดงความยินดีกับ นายอาภรณ์ นุ่มน่วม (PERCH-CIC) 1716 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแววฤดี แววทองรักษ์ 2311 3
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจารุวรรณ มะยะกูล 1825 2
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล บุศยรัตน์ 1979 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนุชรีย์ ชมเชย 2436 7
โครงการ "การเขียนบทความวิจัยอย่างไรไม่ให้ลอกเลียน" 4202 8
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา ภู่ระหงส์ 2191 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 2210 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีย์ ชูดำ 2512 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชิรา ลอยประเสริฐ 2367 1
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2551 2182 1
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปัทมา พิศภักดิ์ 2235 5
ขอแสดงความยินดีกับนายอาภรณ์ นุ่มน่วม 2099 1
ภาพบรรยากาศงานแนะแนวการศึกษาต่อ 2194 3
แนะแนวการศึกษาต่อ โท-เอก คณะวิทยาศาสตร์ 1258 0
ประสบการณ์การเรียน และการทำวิจัย Forensic Palynology (ตอนที่ 2) 2418 1
กีฬาสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา 1555 0
คุยกับพี่คนเก่ง 2006 2
ประสบการณ์การเรียน และการทำวิจัย Forensic Palynology 1590 5
เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี2551 1394 0
อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “ การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R-Open Software ” 1629 0
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 1883 0
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 1166 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฤทัยวรรณ บุญครองชีพและนางสาวไอนิง มูซอ 1791 1
ประเมินการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ 1693 1
โครงการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. 1332 0
แนะแนวการศึกษาต่อโท,เอก 2818 5