นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 44 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ชุดตรวจสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค LAMP 3411 0
รางวัลแบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม : อารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์ - ชีวเคมี 1993 2
ไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๔ 2957 1
นักศึกษาคว้ารางวัลในงานประชุม PERCH-CIC Congrss VII 1935 0
รางวัลจากการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 2289 0
Outstanding Oral Presentation # มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ 2055 0
Best Paper Award # อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร 2072 0
ปฐมนิเทศนักศึกษา โท-เอก 2463 3
ภารนัย สุขุมังกูร กับประสบกรณ์การทำวิจัยที่ประเทศญี่ป่น 3702 0
วิจัยนักศึกษาป.โท: การแพร่ระบาดหอยกะพงเทศในทะเลสาบสงขลา 2131 0
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2552 2386 5
วารสาร FEMSIM คัดเลือกรูปผลงานวิจัยนักศึกษา ขึ้นปก ปี 2010 1819 1
ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2552 2983 6
ขอแสดงความยินดีกับ นายรสติโชติ วรรณพบ (PERCH-CIC) 1716 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา ภู่ระหงษ์ (PERCH-CIC) 2021 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชีรา ลอยประเสริฐ (PERCH-CIC) 1895 1
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีย์ ชูดำ (PERCH-CIC) 1719 0
ขอแสดงความยินดีกับ นายอาภรณ์ นุ่มน่วม (PERCH-CIC) 1683 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแววฤดี แววทองรักษ์ 2258 3
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจารุวรรณ มะยะกูล 1782 2
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล บุศยรัตน์ 1937 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนุชรีย์ ชมเชย 2393 7
โครงการ "การเขียนบทความวิจัยอย่างไรไม่ให้ลอกเลียน" 4148 8
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา ภู่ระหงส์ 2146 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 2157 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีย์ ชูดำ 2465 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชิรา ลอยประเสริฐ 2316 1
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2551 2156 1
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปัทมา พิศภักดิ์ 2186 5
ขอแสดงความยินดีกับนายอาภรณ์ นุ่มน่วม 2050 1
ภาพบรรยากาศงานแนะแนวการศึกษาต่อ 2161 3
แนะแนวการศึกษาต่อ โท-เอก คณะวิทยาศาสตร์ 1242 0
ประสบการณ์การเรียน และการทำวิจัย Forensic Palynology (ตอนที่ 2) 2371 1
กีฬาสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา 1526 0
คุยกับพี่คนเก่ง 1961 2
ประสบการณ์การเรียน และการทำวิจัย Forensic Palynology 1560 5
เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี2551 1358 0
อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “ การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R-Open Software ” 1595 0
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 1862 0
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 1147 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฤทัยวรรณ บุญครองชีพและนางสาวไอนิง มูซอ 1765 1
ประเมินการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ 1663 1
โครงการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. 1307 0
แนะแนวการศึกษาต่อโท,เอก 2759 5