นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

สารบัญหน้า 1 : 20 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ข่าวม.อ.ที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2556 1064 1
ศ.พิชัย ธานีรณานนท์ รางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2010 ฐานะผู้มีผลงานที่เป็นนวัตกรรมความปลอดภัยทางถนน 1842 0
นักวิชาการพบนายกฯ เสนอผลักดันแผนยุทธศาสตร์จัดการปะการัง 1068 0
เทศบาลนครหาดใหญ่ ลงนามความร่วมมือ มอบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แก่ ม.อ. 3 คัน 2.25 ล้าน 1277 0
“ศึกษาความเสี่ยงการขาดแคลนอาหาร จากผลกระทบของ Climate Change ในพื้นที่หาดใหญ่” รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ที่ขอนแก่น 1600 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1003 0
เชิญเสนอโครงการทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐ-สังคมเพื่อพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1133 0
เชิญร่วมบริจาคและส่งกำลังใจไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการ “ประสานใจดับไฟใต้” 1222 0
มกุฎราชกุมาร แห่งรัฐเปอร์ลิส ทรงเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ม.อ. – ACMS มาเลเซีย 1179 0
สกว. ประเมิน 9 ภาควิชาของ ม.อ. ระดับดีและดีเยี่ยม 1141 0
สรุปในรอบปี2552 ม.อ.มีข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน 27.25 ข่าว/เดือน 1048 0
มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขียนหนังสือราชการ" 1287 0
คณะวิทยาการจัดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ 1248 0
การยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่ 1297 0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์(ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) 1097 0
กรมโยธาธิการและผังเมืองเชิญประกวดหนังสือการ์ตูนผังเมือง 1516 0
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “ โครงการทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการหลักสูตร : ตามมติคณะรัฐมนตรี ”ครั้งที่ 2/53 1089 0
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)จัดประชุมวิชาการเรื่องนาโนเทคโนโลยีกับการแพทย์ 1370 0
กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จย่าคณะทันตแพทศาสตร์ขอรับของบริจาคของรักของคน ม.อ.เพื่อนำมาหารายได้เข้ากองทุนฯ 1178 1
แจ้งยอดรับบริจาคชาวม.อ.ช่วยเฮติ 931 0