นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1300
ความเห็น: 0

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารและแนวปฏิบัติในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่มีความสำเร็จและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งใช้โอกาสนี้สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยต่างภูมิภาคทั้งสองสถาบัน ภายใต้ชื่อโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.” โดยได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2554 ทีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มผู้อำนวยการกอง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ หัวข้อ “การแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แผน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.” และมีการเดินทางศึกษาดูงาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 116 คน

กิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะมีการเล่า ประสบการณ์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แล้ว ยังมีการบรรยายเรื่องทิศทางความร่วมมือภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าว โดย ประธานคณะทำงานของทั้งสองมหาวิทยาลัย คือ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ
  1. แนวทางการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
  2. ประสบการณ์ PMQA ปี 2553 และการเตรียมการ PMQA ปี 2554
  3. เส้นทางสู่การเป็นนานาชาติ
  4. การบริหารจัดการวิทยาเขต
  5. การพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดขึ้น เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2553 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 20 January 2011 13:23 Modified: 20 January 2011 13:23 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.135.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ