นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3173
ความเห็น: 1

PSU Internet Pass 80% Utilization in Office Hours

การใช้งานอินเทอร์เนต ม.อ. ในช่วงเวลา 0830-1630น. เกิน 80% ของขนาดวงจร
อรุณสวัสดีเช้าวันอาทิตย์มายังทุกท่านครับ

เนื่องจากช่วงนี้มีรายงานปัญหา SYN_SENT เวลาเปิดเวปไซต์ใน ม.อ.เช่น
webmail.psu.ac.th www.psu.ac.th โดยใช้ ADSL จาก 3BB (TOT
ไม่มีปัญหา) โปรแกรมเวปบราวเซอร์จะแสดงข้อความข้างล่าง
 

"""หน้าเว็บนี้ไม่พร้อมใช้งาน
หน้าเว็บใน http://webmail.psu.ac.th/webmail/src/right_main.php?PG_SHOWALL=0&sort=0&startMessage=1&mailbox=INBOX.Drafts
อาจหยุดให้บริการชั่วคราวหรืออาจถูกย้ายไปยังที่อยู่เว็บใหม่อย่างถาวร"""
 
เมื่อตรวจสอบโดยใช้คำสั่ง netstat เพื่อดูสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย
ของเครื่องที่กำลังใช้งานพบว่าเกิดจากโปรแกรมเวปเบราเซอร์
ติดต่อเครื่อง webmail.psu.ac.th (192.100.77.123) 
ไม่ได้ ESTABLISHED แต่เป็น SYN_SENT
 
msongkra@veteran:~$ date ศ. 19 พ.ย. 2553 23:39:03 ICT
msongkra@veteran:~$ netstat -nt
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
tcp    1   0 192.168.1.2:41600    96.6.124.25:80 CLOSE_WAIT
tcp    1   0 192.168.1.2:41599    96.6.124.25:80 CLOSE_WAIT
tcp  15458   0 192.168.1.2:43709    202.43.32.29:1755 ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.1.2:33785    64.233.181.17:443 ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.1.2:33788    64.233.181.17:443 ESTABLISHED
tcp    0   0 127.0.0.1:7634     127.0.0.1:40188     TIME_WAIT
tcp    0   0 192.168.1.2:51797    72.14.203.125:5222 ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.1.2:54874    64.233.181.100:443 ESTABLISHED
tcp    0   1 192.168.1.2:33077    192.100.77.123:80    SYN_SENT
tcp    0   0 192.168.1.2:58113    64.233.181.113:80 ESTABLISHED
tcp    0   1 192.168.1.2:33076    192.100.77.123:80    SYN_SENT
tcp    0   0 192.168.1.2:60890    64.233.181.113:80 ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.1.2:53627    64.233.181.18:443 ESTABLISHED
 
IP Information: 223.207.181.51
ISP:    Triple T Internet PCL 
Organization:    Triple T Internet PCL
Connection: Proxy:    None Detected
 
msongkra@veteran:~$ date ศ. 19 พ.ย. 2553 23:54:23 ICT
msongkra@veteran:~$ netstat -nt 
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
tcp    0   0 192.168.1.2:38767    205.186.154.173:80 ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.1.2:44987    64.233.181.113:80 ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.1.2:56606    96.6.124.25:80 ESTABLISHED
tcp  16251   0 192.168.1.2:43709    202.43.32.29:1755 ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.1.2:51271    64.233.181.19:443 ESTABLISHED
tcp    0   1 192.168.1.2:34336    192.100.77.123:80    SYN_SENT
tcp    0   0 192.168.1.2:33788    64.233.181.17:443 ESTABLISHED
tcp    0   1 192.168.1.2:34335    192.100.77.123:80    SYN_SENT
tcp    0   0 192.168.1.2:51797    72.14.203.125:5222 ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.1.2:40560    64.233.181.113:443 ESTABLISHED
tcp    0   0 127.0.0.1:7634     127.0.0.1:40000     TIME_WAIT
tcp    0   0 192.168.1.2:56609    96.6.124.25:80 ESTABLISHED
 

 
และ Internet จากผู้ใช้ในหอพัก ม.อ.
วิทยาเขตหาดใหญ่สำหรับบางเวปไซต์เช่น www.travian.com
แต่ผู้ใช้งานอื่นๆ ไม่พบข้อขัดข้องใดๆ

เมื่อวันศุกร์เลยใช้บริการทดสอบ is2monitor.com   ตรวจเข้ามาที่ 10 server ใน ม.อ. ทุกๆ 1 นาที(ใช้เสียเงินเดือนละ US$4.99) จากเดิมเคยตรวจแค่ 1 server ทุก 15 นาที(ใช้ได้ฟรีๆ) ผลก็คือ INBOX e-mail ผมโดนถล่ม(เพราะมี e-mail เตือนว่าติดต่ อ www.pn.psu.ac.th และ www.phuket.psu.ac.th ไม่ได้ภายใน 15 วินาที)

IS2Monitor on Friday 19Nov2010@1717
server        response time in second
kb.psu.ac.th        1.11
lms.psu.ac.th        2.95
netserv.cc.psu.ac.th        3.03
share.psu.ac.th        4.14
webmail.psu.ac.th        3.05
www.phuket.psu.ac.th        14.09
www.pn.psu.ac.th        11.80
www.psu.ac.th        2.64
www.surat.psu.ac.th        1.14
www.trang.psu.ac.th        1.41
ฝากให้ผู้ดูแลประจำวิทยาเขตภูเก็ต และปัตตานีช่วยตรวจสอบด้วยครับ
ว่าจะสามารถปรับเครือข่ายของเครื่อง www
ประจำวิทยาเขตให้ตอบสนองต่อการติดต่อเครือข่ายได้เร็วขึ้นอย่างไรบ้าง หรือเป็นเพราะเครื่องเหล่านี้มีภาระงานหนัก
กำลังบริการผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมๆ กัน

ศุกร์นั้นเวลาเที่ยงทีม Internet ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ปรับหยุดใช้ proxy ชั่วคราวเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดจาก proxy และปรับการทำ routing จาก
asymmetric (ส่งคำขอจาก ม.อ. ไป Internet ออกทาง 3BB แต่server ตอบกลับทาง UniNet)เป็น symmetric (ออกทางไหนกลับทางนั้น)
 
ภาพข้างบนแสดงว่าไม่มีการใช้ web proxy ชัวคราวตั้งแต่วันศุกร์ตอนเที่ยงวัน
 
 
ภาพข้างบนแสดงว่าการใช้งานอินเทอร์เนตทางยูนิเนตเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 ภาพข้างบนแสดงว่าการใช้งานอินเทอร์เนตทางทริปเปิลทรีเพิ่มมากขึ้น
 
ภาพข้างบนแสดงว่าตัวประมวลผลของเครื่องจัดการเส้นทางเครือข่ายทำงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องจัดการข้อมูลกับทุกๆ IP Address ของผู้ใช้ภายในม.อ. ทั้งหมด แทนการจัดการเพียง 8 IP Address ของเครื่อง proxy เพียง 8 เครื่อง
 
 
ภาพข้างบนแสดงว่ามีการแปลง address (Network Address Translation: NAT) เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีจำนวน address ที่ต้องจัดการแปลงสำหรับผู้ใช้ภายในม.อ. ทั้งหมดเพิ่มจากเดิม ซึ่งการใช้ http port 80 (การใช้งานส่วนใหญ่) เคยถูกแทนด้วย IP Address ของเครื่อง proxy เพียง 8 เครื่อง
 
เพื่อลดจำนวน e-mail แจ้งปัญหาที่มีมาทุกๆ 1 นาทีจาก IS2Monitor จึงเปลี่ยนการ monitor จาก www.phuket.psu.ac.th และ www.pn.psu.ac.th ไปที่ mon-pkt.psu.ac.th และ mon-ptn.psu.ac.th แทน จึงได้รับ e-mail แจ้งเตือนลดลงมาก แต่ยังคงมีการเตือนสำหรับ mon-ptn.psu.ac.th อยู่บ้าง 
 
IS2Monitor on Sunday 21Nov2010@0737am
server        response time in second
kb.psu.ac.th        0.99
lms.psu.ac.th        7.30
mon-pkt.psu.ac.th 1.58
mon-ptn.psu.ac.th 3.02
netserv.cc.psu.ac.th 2.76
share.psu.ac.th        4.00
webmail.psu.ac.th 2.81
www.psu.ac.th        2.25
www.surat.psu.ac.th 1.13
www.trang.psu.ac.th 1.12
e-mail แจ้งเตือนลดลง
 
จาก is2monitor กราฟของ mon-ptn.psu, mon-pkt.psu, www.psu ทุกๆ เส้นสีเหลืองข้างล่างจะมี e-mail แจ้งเตือนส่งมาให้ทราบว่าบริการขัดข้อง เพราะเครื่องตรวจสอบที่ IS2Monitor.com ติดต่อไปแล้วไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 15 วินาที ภาพข้างล่างแสดงว่า mon-ptn ยังพบว่าขัดข้องอยู่บ้างในบางเวลา เมื่อเทียบกับ mon-pkt และ www.psu ที่ไม่มีข้อขัดข้อง
 
 
 
จึงขอฝากให้ net@min ร่วมกับผู้ดูแลประจำวิทยาเขตปัตตานีช่วยตรวจสอบด้วยครับว่าจะสามารถปรับเครือข่ายของเครื่อง speedtest ประจำวิทยาเขตให้ตอบสนองต่อการติดต่อเครือข่ายได้เร็วขึ้นได้อย่างไรบ้าง เพราะเครื่องเหล่านี้มีบริการ speedtest.net เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีการติดต่อไม่ได้ภายใน 15 วินาทีเป็นบางครัง


ตลอดวันเสาร์ที่ใช้งานจาก 3BB ADSL พบวาปัญหา SYN_SENT มีน้อยลงมากแล้ว และเห็นการใช้งาน Internet ของ ม.อ. ทั้ง ทาง 3BB และ UniNet ก็มีรวมกันมากถึง 1 Gbps แล้ว
 
 
และมาตรฐานบริการ Internet ของ ม.อ. คือมี bandwidth พอให้ใช้งาน 80% ซึ่งจากภาพเราแตะที่ 80% ทั้ง 3BB และ UniNet แล้ว

ดังนั้นถึงเวลาทบทวนทางเลือกเพื่อให้เรายังคงมีวงจร Internet ที่มีช่องว่างเพื่อขยายการใช้งาน 20% จาก

1.มีค่าใช้จ่ายวงจรมากขึ้น เพื่อขยายวงจร Internet ให้มากขึ้น

ซึ่งถ้าดูตัวอย่างจากจุฬาฯ ก็มี 2 วงจร คือทาง ISP อีก 1 Gbps และทาง UniNet อีก 1 Gbps ซึ่งทุกๆ มหาวิทยาลัยมีเท่าเทียมกัน
 
แต่ ม.อ. มี UniNet 1 Gbps + 100 Mbps จาก ISP คือ 3BB ซึ่งเป็น 100/50 Mbps ในประเทศ/ต่างประเทศ

2.จัดการใช้งานเป็นช่วงเวลาตามประกาศ

http://netserv.cc.psu.ac.th/index.php/documents/doc_download/9-psu-internet-policy

เนื่องจากก่อนหน้านี้ ต้องการให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ
ในระบบสามารถบริการได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งผลการใช้งาน 1 Gbps
เป็นการับประกันแล้ว

3.หรือมีแนวทางอื่นในการจัดการ Bandwidth เช่นให้โควตาคนละ 5 Gbps
ต่อเดือนส่วนเกินก็จ่ายเงินเพิ่ม ซึ่งจะมีผู้ใช้ 2%-3% ที่ใช้เกินเงื่อนไขนี้

เล่ามาเพื่อให้ท่านผู้ดูแลเครือข่ายต่างๆ ได้รับทราบครับ
ดูการใช้งานในวันจันทร์-อังคาร
ว่ามีข้อขัดข้องใดเกิดขึ้นอีกบ้างหรือไม่ในสภาพแวดล้อมนี้
 
ขอขอบคุณทีมอินเทอร์เนตศูนย์คอมพิวเตอร์มากครับที่เฝ้าระวังและตรวจสอบข้อขัดข้องอย่างใกล้ชิด 
(^_^)
สงกรานต์

ป.ล.ท่านผู้สนใจสามารถดูกราฟ Cacti การใช้งานเครือข่ายได้จาก Intranet(เฉพาะในเครือข่าย ม.อ. หรือใช้ผ่าน VPN)
ด้วย User Name: และ Password: เหมือนกันคือ guest

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2553 08:52 แก้ไข: 21 พฤศจิกายน 2553 10:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Tan [IP: 192.168.100.112]
23 พฤศจิกายน 2553 13:53
#61794
ไม่รู้ว่า 3bb มีบริการแบบ bandwidth on demand หรือไม่ ถ้า มอ. จะซื้อ bandwidth เป็นช่วงเวลาเฉพาะช่วง peak จะประหยัดกว่าขยายวงจรแบบเดิมหรือไม่

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.219.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ