นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2191
comment: 5

“รศ.ดร.โอภาส พิมพา” นักวิจัยจากม.อ.สุราษฎร์ สู่ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2556”

        "ผมใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางดำเนินการ  ทั้งเรื่องหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต พร้อมกับตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย หน้าที่อันยิ่งใหญ่คือการตอบแทนคุณแผ่นดินตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่ในทุกโอกาส อย่างที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กระผมทำงานอยู่ พยายามปลูกฝังให้ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา   ได้ยึดหลักการทำงานเพื่อองค์กรและเพื่อสังคม ดังพระปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ซึ่งถือเป็นกรอบสร้างแนวคิดของทุกคนสู่การสร้างสังคมได้เป็นอย่างดี”


        ความในใจตอนหนึ่งของรองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลังได้รับการประกาศ  เกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “รางวัลไทย” ให้เป็น “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2556 สาขาวิจัยและพัฒนา และได้เข้ารับประกาศเกียรติบัตรและโล่รางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ในฐานะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว และสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสังคม สมควรเป็นต้นแบบแก่ผู้อื่น

        รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา มีผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาสังคมมาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี  ในสาขาสัตวศาสตร์ ด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง ระบบเกษตรอินทรีย์ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  การผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุทางการเกษตรและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการเกษตร ศึกษาวิจัยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมชนบทด้านการประกอบอาชีพ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ อาทิ  การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการตลาดน้ำนมดิบขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย การศึกษาการผลิตไขมันไหลผ่านสำหรับอาหารโคนมโดยใช้น้ำมันปาล์มดิบและเปลือกหอยป่น การศึกษาผลการใช้น้ำหมักกะปิ กากตะกอนน้ำมันปาล์มและกากส่าเหล้าเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักสำหรับปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

        นอกเหนือจากการศึกษาวิจัยแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา ยังมีผลงานด้านบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมเชิญปฏิบัติการหลักสูตรการเลี้ยงโคนม การฝึกอบรมหลักสูตรโรงเรียนปศุสัตว์ จังหวัดกระบี่ การจัดอบรมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด จังหวัดสุโขทัย   ในหลักสูตร “การผลิตอาหารข้นผสมใช้เองสำหรับลดต้นทุนการเลี้ยงโคนม” การฝึกอบรมหลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีง่านวิจัยสู่เกษตรกร เป็นต้น นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา ยังได้เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการแต่ง เรียบเรียง และแปลหนังสือ เขียนบทความทางวิชาการ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ด้านการเกษตร อีกด้วย

        ด้วยผลงานวิจัยที่โดดเด่นประกอบกับการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมเสมอมา ส่งผลให้รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในหลายรางวัล เช่น รางวัลนักวิจัยผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2550 รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553 รางวัลอาจารย์ที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 กระทั่งได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2556 สาขาวิจัยและพัฒนา จากสำนักงานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “รางวัลไทย” ยังความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง ครอบครัว และชาวสงขลานครินทร์เป็นอย่างมาก    

         “รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี” ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรของรองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา เท่านั้น เหนือสิ่งอื่นใดคือพลังใจและแรงผลักดันที่ทำให้นักวิจัยท่านนี้ตั้งมั่นที่จะดำรงตนอยู่เพื่อการแสวงหาความรู้ พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน ท้องถิ่น สู่การพัฒนาอาชีพทางการเกษตรของประเทศที่ยั่งยืน

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2556 10:13 แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2556 10:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 AE, Ico24 Baby, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยค่ะ

Ico48
AE (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
19 พฤศจิกายน 2556 13:53
#94481

ยินดีด้วยค่ะ

Ico48
nariseeyore [IP: 192.168.150.22]
20 พฤศจิกายน 2556 09:23
#94495

ยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะครับ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.231.230.175
Message:  
Load Editor
   
Cancel or