นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุไร ไปรฮูยัน
Ico64
อุไร ไปรฮูยัน
บรรณารักษ์
ห้องสมุด
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2682
ความเห็น: 1

Open Access Journal ม.อ.สู่ชุมชน

นักวิจัยได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ชุมชนสามารถนำใช้ได้จริง

วันที่ 2 สิงหาคม 2554 สำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้มีการประชุมครั้งแรก ของบรรณาธิการที่เป็นตัวแทนจากคณะต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ Open Access Journal ที่จะจัดให้มีขึ้น  ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมแทนบรรณาธิการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คือ ผศ.ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ ซึ่งติดภารกิจงานสอน

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและแจ้งถึงวัตถุประสงค์ที่ได้จัดให้มี การจัดทำวารสารทางออนไลน์ในรูปแบบของ Open Access Journal

วัตถุประสงค์ของวารสาร คือ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป

งานเขียนใน Open Access Journal เป็นความต้องการที่จะให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ผู้อ่านที่เป็นประชาชนทั่วไปสามารถอ่านได้เข้าใจ  ซึ่งอาจจะเขียนโดยนักวิจัยเอง หรืออาจเขียนโดยผู้เขียนคนอื่นที่สามารถเขียนสื่อสารผลงานวิจัยในแบบนักสื่อมวลชนได้

บทความที่เผยแพร่จะเป็นการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน  กำหนดที่จะให้มีการเผยแพร่วารสารปีละ 4 ฉบับ  บทความที่จะเผยแพร่จะมีการ Peer review  และลักษณะของบทความก็ไม่ใช่มีเพียงเนื้อหาที่เป็นข้อความ แต่สามารถมีสื่อภาพและเสียงที่อาจเป็น วีดิทัศน์ ประกอบบทความได้

ในเบื้องต้นวันนี้จึงเป็นการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อวางแผนการดำเนินการ  เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกจึงมีการให้ข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางในการที่จะทำให้วารสารสามารถถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยมีการเขียนบทความเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการเสนอในที่ประชุมดังนี้

1.   ควรมีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น  หอการค้าจังหวัด  เทศบาล หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

2.   ควรจัดให้มี Theme ของวารสารแต่ละฉบับ  โดยเน้นให่มีการลงบทความในขอบข่ายเดียวกัน แต่ต่างศาสตร์และสาขา โดยเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญกับการพัฒนาภาคใต้ เช่น  ยาง   ปาล์มน้ำมัน  การท่องเที่ยว   ฯลฯ

ในบทบาทของบรรณาธิการจึง จำเป็นที่จะต้องมีการประสานกับนักวิจัยในคณะในการเผยแพร่งานวิจัยใน วารสารที่เป็น Open Access Journal  วารสารที่จะจัดทำนี้จึงเสมือนการเป็นสื่อกลางให้นักวิจัยได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ชุมชนสามารถนำใช้ได้จริง

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 August 2011 19:20 Modified: 02 August 2011 20:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 พรทิพย์, and Ico24 แฉ็งแม็ง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ผ่านพี่นอร์เรา

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ