นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุไร ไปรฮูยัน
Ico64
อุไร ไปรฮูยัน
บรรณารักษ์
ห้องสมุด
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2463
ความเห็น: 8

นบก. ม.อ. การอบรมเปี่ยมสุข : กลยุทธ์การจัดฝึกอบรม

การจัดการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ จึงควรนำเทคนิคการเรียนรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม

การจัดการฝึกอบรมอบรมที่จะทำให้บรรลุผลตามเป้าหมายคือ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ  การจัดการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้   จึงควรนำเทคนิคการเรียนรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม  การอบรมหลักสูตร การบริหารอุดมศึกษาระดับกลาง (นบก.ม.อ.) รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดอบรมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553  ที่จัดเสร็จสิ้นไปแล้ว   ตามทัศนะของผู้เขียนขอวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดฝึกอบรมที่ได้ประเมินจากภาพรวมทั่วไปจากความสุขของผู้เข้าอบรมว่าได้ใช้กลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้    วิธี ดังนี้

 1.การเรียนรู้แบบผ่อนคลาย  (Relax Learning)การสร้างบรรยากาศการอบรมให้ห้องสี่เหลี่ยมในห้องเรียนมีความเพลิดเพลิน  มีชีวิตชีวาพร้อมที่จะให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้นั้น องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องคือ   พิธีกร  วิทยากร   สื่อการเรียนรู้    ผู้เข้าอบรม   โดยเฉพาะในส่วนของสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายนั้นทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา  มีการฝึกทักษะการเรียนรู้  เกิดทัศนคติที่ดีกับเรื่องที่เรียนรู้ วิทยากรในวิชาต่าง ๆ ที่ผู้จัดสรรหามาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเป็นมืออาชีพ  หรือในช่วงที่มีการนำเสนองานกลุ่มและงานรายบุคคลของผู้เขียนได้รับเทคนิคการนำเสนอในต่างรูปแบบมากมาย  ผู้เข้าร่วมอบรมจากต่างหน่วยงานมีความสามารถที่แตกต่างกันไป  อีกทั้งการนำเสนอได้สร้างความสุขกับผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในบรรยากาศที่เพลิดเพลินเป็นสุข  การเรียนรู้แบบผ่อนคลาย อีกรูปแบบหนึ่งคือ ผู้จัดอบรมจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เข้าหาธรรมชาติได้รับสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์   ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  และได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดความผูกพันสามัคคีในกลุ่มเป็นอย่างดี  

2.
การแบ่งปันการเรียนรู้ (Knowledge Sharing Learning)
การนำเสนองานนั้น  นักเรียนร่วมห้อง นบก.ทั้งหลาย ต่างให้ความเห็นว่า ผู้เข้าอบรมที่เป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นำเสนองานได้น่าสนใจทั้งลีลาและเนื้อหาเป็นอย่างยิ่ง   เมื่อถึงคราวที่คุณครูให้แบบฝึกหัด  การนำเสนอกลุ่มจากผลการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงไฟฟ้าขนอม  ทำให้ผู้เขียนได้เห็นความสามารถของ ผู้เข้าอบรมที่ได้สร้างสรรค์งานนำเสนอผ่านโปรแกรม PowerPoint   บางกลุ่มมีฝีมือในการผลิตสื่อมัลติมีเดียเข้ามาผสมผสานให้มีความเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา  บางกลุ่มนำภาพมาตกแต่งสมาชิกกลุ่มเป็นยอดมนุษย์ ช่างน่าเพลิดเพลินดีแท้   บางกลุ่มมีละครสมมติเข้ามาผสมผสานกับการบรรยายบนเวที    และอีกหลากหลายวิธีการสร้างสรรค์มาให้เพื่อนร่วมห้องได้ชมผลงาน  ช่างน่าตื่นตาตื่นใจจริง ๆ   การเรียนผ่านพฤติกรรมของนักบริหารจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้เขียนได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง 

3. การประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continous  Evaluation Learning)ช่วงเช้าก่อนถึงเวลาอบรมประมาณ 30 นาที ในเกือบทุก ๆ วันที่มีการอบรมของแต่ละช่วง  โดยเฉพาะในวันใดที่จะต้องมีการสอบ   นักเรียนโรงเรียน นบก.ม.อ.    จะมากันตั้งแต่เช้า เพื่อเอาข้อมูลที่แต่ละคนค้นหามาจากอินเตอร์เน็ตมาติวกัน   ตัวผู้เขียนเองก็ต้องเข้าไปฟังติวเตอร์ด้วย   พี่หวามาก่อนใครนั่งค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตอย่างคร่ำเคร่ง  พี่จิตร์ นำทีม จากวิทยาเขตปัตตานี ที่มีน้องตุ๊ก และน้องตุ๊ก ๆ น้องกบ พี่ทับทิมพี่หลี  ร่วมกับวิทยาเขตตรัง นั่งติวกันตั้งแต่ ห้องรับประทานอาหารเช้า มาต่อที่ห้องเรียน  การร่วมแรงร่วมใจช่วยกันแบ่งปันการเรียนรู้ ทุกคนจึงสอบผ่าน   การประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมต้องกระตือรือร้นตลอดเวลา  ผู้เข้าร่วมอบรมบางท่านจึงพกพา Notebook หรือ Netbook เพื่อหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ตได้ในทุกที่ทุกเวลา 

4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Learner Participation)ในช่วงของการจัดกิจกรรมอบรมหรือกิจกรรมการเรียนรู้นั้น  ผู้จัดได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการจัดอบรมรวมทั้งการออกแบบกิจกรรม เช่น  ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสลับเปลี่ยนกันมาขอบคุณท่านวิทยากร   จัดเวลาประชุมชี้แจงในการแสดงความคิดเห็นทั้งก่อนเวลาอบรมและหลังอบรม  โดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นั้น  ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเต็มที่ทั้งทำหน้าที่ในการเป็นพิธีกร พิธีกรคู่ขวัญของเราคือ คุณรัชชพงษ์  ชัชชวาลย์  จากคณะวิทยาการจัดการ และคุณรุสนี  กุลวิจิตร  จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  และผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี  กิจกรรมที่นำมาจัดนั้นมีทั้งความสนุกสนาน และมีคุณค่าต่อการสร้างความผูกพันรักใคร่  มากกว่าการเป็นแค่เพียงเครือข่ายผู้บริหารระดับกลางแต่ได้สร้างความเป็นเพื่อนรักกันในกลุ่ม นบก.ม.อ.  เป็นพื้นฐานจิตใจของการให้ต่อคนอื่นในสังคมต่อไป 

การจัดอบรมโดยใช้กลยุทธ์วิธีการเรียนรู้ 4 วิธี ที่กล่าวไปนั้น  จึงเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความสุขให้ผู้เข้าร่วมอบรม  หลักสูตร นบก.ม.อ.  เป็นการเรียนรู้ผ่านความสุข ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ตามเป้าหมายการจัดอบรมได้เป็นอย่างดี  ผู้จัดดำเนินการจัดอบรมได้สำเร็จยิ่งเพราะได้สร้างให้ผู้เข้าอบรมทุกคนมีความผูกพันต่อ  นบก.ม.อ.     
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 กรกฎาคม 2553 14:20 แก้ไข: 03 กรกฎาคม 2553 15:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

พี่นอร์  

           เรื่องของความรู้นีไม่ห่วงเหรอทุกคนมาด้วยความรู้ที่เต็มเปี่ยม (ยกเว้นนี555) แต่นีมองที่ทัศนคติของแต่ละคน ยอดเยี่ยมกันทุกคน มองเหตุมองผล มองคน มองงาน สมกับเป็นนักผู้บริหาร ทุกคนพร้อมเสมอที่จะให้ทำอะไรๆ ไม่ว่ากิจกรรมอะไรมาไม่เคยได้ยินเสียงบ่น ไม่มีเสียงต่อต้านพร้อมที่จะหันซ้ายหันขวา ผู้จัด(คุณครูใหญ่เหลียว) เล่าให้ฟังว่าเขาเครียดมากในวันแรกๆ เขาต้องมาแต่เช้าเพื่อมารอดูผู้เข้าอบรมทุกท่านว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง(ดูพฤติกรรมทุกๆด้าน) แต่มาวันนี้ คุณครูใหญ่เหลียวขอเป็นคุณครูใหญ่ของรุ่นตลอดไปได้มั้ย? เขาประทับใจพี่ๆทุกคนมาก เขาเล่าให้ฟังว่าในช่วงบ่ายของกิจกรรมวันที่ 29 มิถุนายน 53 ที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในการแชร์ความรู้สึกเขาดีใจที่เป็นคนที่ได้จับไหมพรหม แล้วพูดความรู้สึกที่เขาอยากจะพูด

       ดีใจดีใจมากที่ได้เข้าอบรมในรุ่นนี้ ประทับใจทุกๆคนมาก ไม่สามารถหาคำใดมาแทนความรู้สึกนี้ได้ ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มีโครงการนี้ขึ้นมา ขอบคุณ ขอบคุณ

"บางสิ่งบางอย่างเกินขึ้นช่วงข้ามคืนแต่มันติดอยู่ในความทรงจำ ตลอดไป"

Ico48
yupa [IP: 192.168.100.112]
06 กรกฎาคม 2553 17:11
#58531

ประทับใจจริงๆค่ะ

       เห็นไหมว่าทำได้(โดดสูง)

Ico48
น้อยหน่า [IP: 192.168.100.112]
06 กรกฎาคม 2553 18:40
#58537

สุดยอดบรรณรักษ์เลยจ้านู๋นอร์ สรุปประเด็นได้เยี่ยมมาก นับถือจริงๆ จะคอยติดตามอ่านตอนต่อไปค่ะ

Ico48
P"JUM [IP: 111.84.27.175]
06 กรกฎาคม 2553 21:11
#58544

 สวัสดึค่ะน้องนอร์

เล่าเรื่องได้น่าติดตามม๊ากๆเลยค่ะ พี่จุ๋มติดตามทุกตอนเลยนะค่ะ 

                                      คิดถึงทุกคนค่ะ

  • คนรักน้องคนฟูคะ  เห็นด้วยค่ะ ที่บอกว่า นักเรียน นบก.ม.อ. ที่ได้มารู้จักกันนี้ มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยม  เราจึงประทับใจในกันและกันค่ะ
  • ขอบคุณ พี่ยุพา พี่น้อยหน่า และพี่จุ๋ม ที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจน้องค่ะ :)
Ico48
N'Rai [IP: 192.168.100.112]
07 กรกฎาคม 2553 13:49
#58562

เก่งจริงๆค่ะ ขอชื่นชมจากใจจริง จะติดตามตอนต่อไปนะคะ

Ico48
นิรมล [IP: 192.168.100.112]
07 กรกฎาคม 2553 15:58
#58571

เก่งจริง ๆ เลย ว่าที่ ผอ.สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน

ประเทศไทย ต่อไปมีลูกหลานต้องพาไปฝากเนื้อฝากตัว ได้ ผบ. เมื่อไร อย่าลืมลง facebook ด่วน

สวัสดีค่ะ พี่นอร์

 คิดถึงค่ะ เลยตามมาอ่าน

ตาค่ัะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ