นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 11792
ความเห็น: 8

การติดตั้งและปรับแต่ง Ubuntu 7.10 (ตอนที่ 1)

ใช้ Linux ปลอดไวรัสแน่นอน ส่งเสริมการพัฒนา Opensource

 

 

1.

 

 

การติดตั้ง

 
 1.1
Download iso iamge ของชุดติดตั้งจาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu /7.10/ubuntu-7.10-desktop-i386.iso และเขียน image ดังกล่าวลง CD-R หรือ CD-RW ใส่แผ่น CD ของ Ubuntu Desktop เข้าไปใน CD Drive ของเครื่องที่ต้องการติดตั้ง และ boot จากแผ่นดังกล่าว
 
 1.2
เมื่อ boot เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการติดตั้ง โดยคลิกที่ Install 
 
 1.3
เมื่อระบบทำการติดตั้งไปประมาณ 82% ระบบอาจจะหยุดทำงานเนื่องจากระบบติดตั้งพยายามติดต่อกับ mirror แห่งหนึ่ง(ถ้า mirror แห่งนั้น down) ถ้าโปรแกรมไม่ทำงานต่อ ให้ดึงสาย Network ออก ระบบก็จะทำงานต่อจนเสร็จ
 
 1.4
ให้ทำการ boot จาก HD แล้วดำเนินการปรับระบบตามที่ต้องการ
2. การเพิ่ม keyboard ภาษาไทย
 
2.1 
คลิกที่ System -> Preferences -> Keyboard เลือก Layouts
 
2.2
จากนั้น คลิกที่ Add จะปรากฏหน้าต่างใหม่ ให้เลือกช่อง Layouts เป็น Thailand และ Variants เป็น TIS-820.2538
 
2.3
คลิกที่ Add ก็จะเห็น layout ใหม่ปรากฎขึ้น
 
2.4
โดย default แล้ว เวลาจะสลับภาษา ก็ต้องกด Alt ทั้งซ้ายและขวาพร้อมกัน แต่หากต้องการเปลี่ยน ให้คลิกที่ Layput Options
 
2.5

คลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมหน้าข้อความ Group Shift/Lock behavior และเลือกวิธีเปลี่ยน layout ตามที่ต้องการ
 
2.6 
 คลิกเลือก Close
 3.การเพิ่มการแสดง Layout ของ keyboard ที่แถบเมนู
 3.1วาง Cursor ที่แถบเมนู คลิกปุ่มขวาของ mouse และเลือกที่ Add to panel...
 3.2เลื่อนหน้าต่างลงไปที่กลุ่ม Utitilities คลิกเลือกที่ Keyboard Indicator แล้วคลิก Add
 3.3หากต้องเพิ่มอย่างอื่นในแถบเมนูก็เลือกเอาตามใจชอบ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเลือก Close
4.การแก้ไขการแสดงผลใน Terminal
 4.1เรียก Terminal จากเมนู Applications --> Accessories --> Terminal
 4.2 เลือกเมนู Terminal และ Set Character Encoding --> Add or Remove
 4.3เลือก Thai TIS-620 จากหน้าต่างด้านซ้าย และคลิกที่ลูกศรชี้ไปทางขวาเพื่อเพิ่มเข้าไป
 4.4คลิกเลือก Close
  ปกติเมื่อเรียกใช้ Terminal จะถูกตั้งค่าเป็น UTF-8 เสมอ หากต้องการใช้ TIS-620 ต้องเข้าไปที่ Terminal --> Set Character Encoding และเลือก TIS-620 อย่างไรก็ตาม utf-8 น่าจะเป็นมาตรฐานที่จะใช้กันทั่วไป หากเป็นไปได้ควรเลือกใช้ utf-8
 5.ตั้งค่า Proxy มีสองแห่ง คือ
 
5.1
คลิกที่ System --> Preferences --> Network Proxy และตั้งค่าภายในนั้นให้ถูกต้องโดยทั่วไปตั้งค่า http://redirect.psu.ac.th/proxy ใน Autoconfiguration URL
 
5.2
ตั้งต่าใน config file ของ Bourne Shell ด้วยการเพิ่มบรรทัดนี้
export http_proxy=http://cache.psu.ac.th:8080
ใน file /etc/bash.bashrc
 6. ปรับปรุงคำสั่งการลบและย้ายไฟล์หรือ directory
  
เพิ่ม 2 บรรทัดนี้ ใน file /etc/bash.bashrc
alias rm='rm -i'
alias mv='mv -i'
เพื่อกำหนดให้มีการยืนยันเมื่อมีการสั่งให้ลบไฟล์ หรือเขียนทับ
 7.เพิ่ม ftp.psu.ac.thใน repository เพื่อความรวดเร็วในการ update และลดการจราจร
  

 เพิ่มบรรทัดเหล่านี้ในไฟล์ /etc/apt/source.list

deb ftp://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu/ gutsy main multiverse restricted universe
deb ftp://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu/ gutsy-backports main multiverse restricted universe
deb ftp://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu/ gutsy-proposed main multiverse restricted universe
deb ftp://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu/ gutsy-security main multiverse restricted universe
deb ftp://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu/ gutsy-updates main multiverse restricted universe 

8.การติดตั้ง flash-player plugin ให้ Firefox มี 2 วิธี คือ
 8.1

ลองหาดูว่า มี package นี้หรือไม่ด้วยคำสั่ง 

sudo apt-cache search flashplayer

หากผลตอบกลับมาเป็นข้อความ

flashplugin-nonfree - Adobe Flash Player plugin installer

ให้ลองทำการติดตั้งด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install flashplugin-nonfree

หากติดตั้งไม่ผ่าน ก็ต้องใช้วิธีในข้อ 8.2 ครับ 

 8.2

Download plugin จาก ที่นี่ (หรือจาก http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash และเลือกตัวที่เป็น.tar.gz) จากนั้นทำการติดตั้งดังนี้

  • untar ด้วยคำสั่ง tar xzf install_flash_player_9_linux.tar.gz
  • cd install_flash_player_9_linux
  • sudo ./flashplayer-installer
 8.3หรืออ่านวิธีการติดตั้งจาก Website ดังกล่าว
9.ติดตั้ง fonts จาก MS Windows
 9.1
ใช้ตำสั่งใน Terminal ดังนี้
sudo apt-get update
sudo apt-get install msttcorefonts
 9.2
หากต้องการ copy fonts จาก WINDOWS/Fonts มา ต้องระวังอย่านำไฟล์ที่มีชื่อแปลกๆ เช่น ไฟล์ที่มีชื่อเริ่มต้นด้วยอักษร - หรือ @ ถ้ามีไฟล์เหล่านี้ให้ทำการเปลี่ยนชื่อก่อนจะ copy ไปที่ Ubuntu (มิฉะนั้น จะทำให้ระบบไม่สามารถอ่านไฟล์ใน directory หรือ folder ที่มีไฟล์ชื่อผิดปกติเหล่านั้นได้และเป็นเรื่องยุ่งยากมากในการลบไฟล์เหล่านั้นออกไป) หลังจากนั้น ให้ copy truetype fonts ทั้งหมดไปไว้ที่
/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts
ก็ใช้ได้เลย
หากต้องการ fonts ที่ผมทำไว้แล้ว ก็ download ไฟล์
ttffonts_pack.zip (62MB) แล้วแตกลงไปใน directory ข้างต้นครับ
  

หมายเหตุ : ต้องทำข้อ 9.1 ก่อน

10.ติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ 
 
10.1
ติดตั้งโปรแกรมเขียน CD-DVD
sudo apt-get install k3b
เวลาเรียกใช้ ให้เรียกจาก Applications --> Sounds & Video --> k3b
 
10.2 
ติดตั้งโปรแกรมเขียนเล่น Video
sudo apt-get install vlc
 
10.3 
ติดตั้งโปรแกรมเขียนเล่น mp3
sudo apt-get install xmms
 
10.4
ติดตั้งโปรแกรมเขียนเล่น Secure Shell
sudo apt-get install ssh
 
10.5
ติดตั้ง Gnome ftp client ที่น่าใช้
sudo apt-get install gftp
เวลาเรียกใช้ ให้เรียกจาก Applications --> Internet --> gftp
 
10.6
ติดตั้งโปรแกรมบีบอัด และคลายข้อมูลจาก Ralab
sudo apt-get install rar unrar
 
10.7
ติดตั้งเครื่องพิมพ์
คลิกที่ System --> Administration --> Printing
 10.8

ติดตั้งโปรแกรมดูภาพ GQView (ยังดูภาพเคลื่อนไหวไม่ได้ แต่เป็นโปรแกรมที่ใช้งายครับ)

sudo apt-get install gqview
 11.ติดตั้ง Stardict
 11.1sudo apt-get install stardict
 11.2Download Dictionary ต่างๆ จาก ftp://ftp.me.psu.ac.th/pub/linux/stardict
 11.3 Extract ไฟล์แต่ละไฟล์ที่ชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วย stardict- ไปที่ /usr/share/stardict/dic 
 11.4Extract ไฟล์ที่ชื่อ WyabdcRealPeopleTTS.tar.bz2 ไปที่ /usr/share/stardict/sounds ไฟล์นี้เป็นไฟล์เสียงอ่านของคำศัพท์ต่างๆ
 11.5เรียกใช้งาน stardict จาก Applications/Accessories/StarDict 
 11.6
คลิกที่ปุ่ม Preferences (ปุ่มที่อยู่ด้านล่างชวาสุด) คลิกเลือก Sound จากเมนูทางซ้าย คลิก Enable sound event และแก้ไข RealPeopleTTS search path ให้ถูกต้อง ก็เป็นอันเสร็จสิ้น
12การติดตั้ง VirtualBox (สำหรับผู้ที่ต้องการใช้หลาย OS เท่านั้น)
 12.1ให้ทำตามที่ระบุใน Ubuntu Forum
 12.2ขอย้ำว่า ต้องอ่านและทำตามทุกขั้นตอนที่สำคัญให้ครบ จึงจะใช้งานได้ครับ เท่าที่ฟังมา บางคนใจร้อน พอลงได้ก็พยายามลงสร้าง Virtual Machine เลย ซึ่งก็จะทำไม่ได้ หากไม่ได้ทำให้ครบขั้นตอน โดยเฉพาะการเพิ่มตัวเองเข้าไปใน group ของ vboxusers
13 การติดตั้ง Google Earth 
 13.1Download โปรแกรมจาก http://earth.google.com/ ซึ่งเป็น Installer ในตัว
 13.2
เปิด terminal จากเมนู Applications -> Accessories -> Terminal.
 13.3

cd ไปยังตำแหน่งที่เก็บโปรแกรม Google Earth ไว้ ปกติ Firefox จะเก็บไว้ที่  Desktop ของผู้ใช้ หากเป็นกรณีนี้ ให้ใช้คำสั่ง

cd ~/Desktop 

 13.4เปลี่ยนให้โปรแกรมมีสถานะเป็น executable (สามารถ run ได้นั่นเอง)
chmod +x GoogleEarthLinux.bin
หากชื่อโปรแกรมเป็นชื่ออื่น ให้แทน GoogleEarthLinux.bin ด้วยชื่อที่ถูกต้อง
 13.5

สั่งให้ Installer ทำงาน

sudo ./GoogleEarthLinux.bin
 13.6 

หลังจากนั้นให้กำหนดค่าต่างๆ ที่ต้องการ (ควรใช้ค่า default) และคลิก Begin Install และเมื่อเสร็จสิ้นกาติดตั้งแล้ว ให้คลิก Quit ไม่ควรคลิก Start เพราะเป็นการเรียกคำสั่งในสถานะ root

 14 ติดตั้งโปรแกรม chat ทั้งหลาย
  โดย default ตัว Gnome Desktop จะติดตั้ง Pidgin Internet Messenger (เรียกใช้จาก Applications --> Internet --> Pidgin Internet Messenger) สามารถเลือกใช้ได้หลายค่ายครับ ไม่ว่า จะเป็น MSN, QQ, AIM, Yahoo Messenger, Google Talk,.. แต่หน้าจออาจจะไม่เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของผู้ที่ชินกับ MSN และที่สำคัญ เข้าใจว่า มันไม่รองรับ Video Call นะครับ (อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจ) หากท่านที่ชอบลูกเล่นมากๆ อาจจะเลือกลงตัว Kopete ของ KDE ก็ได้ครับ วิธีการก็ไม่ยากครับ แต่ถ้าให้ดีควรติดตั้งชุดเครื่องมือของ webcam ก่อน ดังนี้ครับ
 14.1

ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง subversion ให้ติดตั้งด้วยคำสั่ง
sudo apt-get install subversion 

 14.2

ติดตั้งชุด uvcview สำหรับติดต่อกับ webcam โดย download source ของ uvcview ด้วย subversion ดังนี้
cd /tmp (หรือ directory อื่น เพื่อเก็บ source ของ uvcview) 
svn checkout svn://svn.berlios.de/linux-uvc/linux-uvc/trunk
ต้องรอระยะเวลาหนึ่ง (หลายนาที ขึ้นกับความเร็วของ Net ในตอนนั้น) 

 14.3

ทำการ compile ตามขั้นตอนดังนี้
cd trunk
make 

 14.4

เข้าไปแก้ไขไฟล์ Makefile โดยเปลี่ยนบรรทัด
INSTALL_MOD_DIR := usb/media
ให้เป็น
INSTALL_MOD_DIR := ubuntu/media/usbvideo

 14.5

sudo make install
sudo modprobe -r uvcvideo
sudo modprobe uvcvideo

 14.6

จากนั้น ก็ติดตั้ง Kopete ดังนี้
sudo apt-get install kopete

หากไม่พบ kopete ก็ download จาก ที่นี่  ก็ได้ครับ แล้วทำการติดตั้งด้วยวิธี double click ที่ package ดังกล่าว

  

อ่านต่อ ตอนที่ 2

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ubuntu  linux  opensource
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 31 ตุลาคม 2550 17:53 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2551 16:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สงสัยดิฉันคงต้องไปใช้บ้างแล้วค่ะ (เครื่องเต็มไปด้วยไวรัส) อิอิ ขอบคุณมากนะคะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกัน

 

Ico48
แชมป์ [IP: 124.120.37.46]
12 เมษายน 2551 22:31
#26893

6. ปรับปรุงคำสั่งการลบและย้ายไฟล์หรือ directory
  
เพิ่ม 2 บรรทัดนี้ ใน file /etc/bash.bashrc
alias rm='rm -i'
alias mv='mv -i'
เพื่อกำหนดให้มีการยืนยันเมื่อมีการสั่งให้ลบไฟล์ หรือเขียนทับ

 

เพิ่ม 2 บรรทัดนี้ตรงส่วนไหนเหรอครับ

ผมลองเข้าไปดูแล้ว แต่วางไม่ถูก

รบกวนแนะนำด้วยครับ 

เพิ่มเข้าไปที่ท้ายไฟล์เลยครับ

โดย default ช่วงท้ายของไฟล์ /etc/bash.bashrc น่าจะเป็น

--------------------------------------------------------------

# if the command-not-found package is installed, use it
if [ -x /usr/lib/command-not-found ]; then
        function command_not_found_handle {
                /usr/bin/python /usr/lib/command-not-found -- $1
                return $?
        }
fi
alias rm="rm -i"
alias mv="mv -i"

สีน้ำเงิน คือ ส่วนที่เพิ่มเข้าไปครับ

Ico48
สุมาลี [IP: 124.121.94.57]
07 ตุลาคม 2551 13:16
#36563

อยากถามว่า ถ้าเราจะติดตั้ง ubuntu ลงใน notebook ที่ลงวิสต้าไว้แล้วเพื่อเป็น OSที่ 2(โดยใช้ vmware ช่วย)  จะต้องหา driver เองหรือไม่ และได้อย่างไร

ขอบคุณค่ะ

การติดตั้ง Ubuntu  ไม่ว่า เป็น virtual machine หรือไม่ก็ไม่จำเป็นต้องหา driver อะไรเพิ่มเติมครับ

ผมไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ VMWare บน MS Windows และอยากแนะนำให้ใช้ VirtualBox ของ Sun นะครับ (หาเอาจาก www.sun.com ได้ครับ)

Ico48
สุมาลี [IP: 124.121.91.182]
01 พฤศจิกายน 2551 14:57
#37522
ขอบคุณค่ะ  ติดตั้ง virtualbox แล้ว ยังทำไม่เป็นค่ะ  ขอลองต่อนะคะ
Ico48
สุมาลี [IP: 124.121.100.148]
27 ธันวาคม 2551 16:23
#39599
รบกวนถามต่อนะคะ  ติดตั้งแล้วติดอยู่ที่ 82% อยู่ร่วมชั่งโมงแล้ว และ disable wireless แล้วค่ะ  ควรทำอย่างไรต่อดีคะ

ไม่แน่ใจในรายละเอียดนัก แต่เดาว่า คุณติดตั้ง virtualbox บน MS Win และหลังจากนั้น ติดตั้ง Ubuntu 7.10 บน virtualbox ถ้าเป็นเช่นนี้ ต้องแก้ไขแบบนี้ครับ

1. การ  disable wireless เป็นเพียงการตัดการต่อ net จาก MS Win แต่ virtualbox ยังมี virtual lan ซึ่งทำให้มันคิดว่า สามารถติดต่อ net ได้ ลองคลิกที่ icon ของ net บริเวณด้านล่างขวาของ virtualbox แล้วหาทาง disable network หรือลองดูว่า มีคำสั่งใน menu ให้ทำแบบนี้หรือเปล่า (ขออภัยที่จำไม่ได้ครับ)

2. เลิกใช้ Ubuntu 7.10 เปลี่ยนไปใช้ Ubuntu 8.04 หรือ 8.10 ก็ได้ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.193.85
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ