นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 20725
ความเห็น: 18

การเก็บรักษาและการเตรียมเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง

เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง
     หลายท่านอาจจะสงสัยได้ว่า เหตุอันใด Poisepoise ซึ่งเป็นนักประชาสัมพันธ์และการตลาด จึงมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับทางจุลชีววิทยาได้  จริง ๆ แล้ว Poisepoise จบ ป.ตรี Food Science และทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมา ประมาณ 11 ปี ก่อนที่จะมาทำงานที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แต่สาเหตุที่ทำให้พอจะมีความรู้ทางด้าน Microbiology อยู่บ้าง เนื่องจากการเรียน ป.ตรีของ Food Science ก็มีวิชา Microbiology ต้องเรียนถึง 2 ตัวด้วยกัน และตอนทำงานโรงงานอุตสาหกรรม ก็เคย Set Lab ด้านวิเคราะห์เชื้อ โดยที่ เป็นการ Set lab ใหม่เลยเนื่องจากว่าเป็นโรงงานใหม่ ยังไม่เคยมี Lab มาก่อน ก็เลยทำให้ต้องให้เวลากับเรื่องการ Set Lab มากพอควร แต่ Poisepoise อาจจะไม่ได้มีความชำนาญทางเทคนิคมากมาย เนื่องจากที่บริษัทมีพนักงานห้องปฏิบัติการมากเพียงพอ Poisepoise เพียงทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ วางวิธีการทำงานที่ถูกต้องให้ และสอนงานพนักงานมากกว่า ความทรงจำบางอย่างก็อาจจะลืม ๆ ไปบ้างเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติทุกวันเป็น Routine แบบที่พนักงานทำกัน
    Poisepoise ขอเขียนบันทึก การเพาะเลี้ยงเชื้อ จากการเตรียมเชื้ออ้างอิง Reference Culture เนื่องจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ก็กำลัง Set Lab วิเคราะห์เชื้อคิดว่าบันทึกนี้น่าจะมีประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการ Set Lab เนื่องจาก Poisepoise จำได้ว่า ตอนที่จะ Set Lab ด้านเชื้อ ข้อมูลบางอย่างก็หายากมาก ในอินเตอร์เน็ตก็ไม่มีให้สืบค้น กว่าจะได้มา ก็ต้องไปอบรมไปเรียนกันอยู่หลายยก

    การเพาะเลี้ยงเชื้อ การเตรียมเชื้ออ้างอิงหรือ Reference Culture (เชื้อจุลินทรีย์มาตรฐานที่รับมาจากผู้จำหน่ายที่สามารถอ้างถึง ATCC ได้) ให้ได้เป็นเชื้ออ้างอิงมาตรฐาน (Reference  Stock) และจาก Reference  Stock ถ่าย  Working  Stock  เชื้ออ้างอิงมาตรฐานที่พร้อมสำหรับการนำมาใช้งานเพื่อการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา มีวิธีการดังต่อไปนี้
 ขออธิบายด้วย Flow Diagram ให้เข้าใจง่าย ๆ โดยภาพรวมก่อนนะคะ

 
 
วิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง

1) เมื่อได้ทำการจัดซื้อเชื้ออ้างอิงมาตรฐาน  Reference Culture จากศูนย์การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการศึกษา นำมาทำการตรวจสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีและความบริสุทธิ์และถ่ายเป็น Stock เชื้ออ้างอิงมาตรฐาน (Reference  Stock)
2) ทำการเก็บ  Reference  Stock  ในตู้ฟรีส  ที่อุณหภูมิ – 20 องศาเซลเซียส
3) นำ  Reference  Stock  ถ่ายเป็น  Working  Stock  เชื้ออ้างอิงมาตรฐาน  ที่นำมาใช้งาน  เก็บไว้ที่ในตู้ฟรีส  ที่อุณหภูมิ – 20 องศาเซลเซียส

 
วิธีการเตรียมเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงแบบเยือกแข็ง (Freeze  Drying) และ  การนำเชื้อออกมาเพาะเลี้ยง
1) ทำการตัดหลอดด้วยที่ตัดหลอดแก้วที่บริเวณกึ่งกลางจุกสำลี
2) ใช้ผ้าหรือกระดาษที่สะอาดขั้นหลอดแก้วไว้แล้วทำการหัก
3) นำปลายปากที่เปิดแล้วไปลนไฟเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
4) นำจุกสำลีออก
5) นำอาหารเหลวNutrient broth  เติมลงในหลอดด้วย pasture pipette และผสมเบาๆให้ละลาย
6) ดูดอาหารที่ผสมในข้อ 5 กลับมาใส่หลอด Nutrient broth  หลอดเดิม
7) บ่มหลอดเพาะเลี้ยงเชื้อดังกล่าวในข้อ 6) ที่อุณหภูมิ 35+ 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 + 2 ชั่วโมง
8) ทดสอบความบริสุทธิ์ของเชื้ออ้างอิงมาตรฐาน โดยเขี่ยเชื้อจากข้อ 6) มา 1 loop แล้ว streak ลงบนอาหาร Nutrient  Agar  นำเข้าบ่มที่อุณหภูมิ 35+ 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 2 ชั่วโมง  อ่านผลการทดสอบ โคโลนีที่ได้จะต้องแยกเดี่ยวๆ ลักษณะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด  กลม นูน  บันทึกความบริสุทธิ์ของเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง
9) ทดสอบคุณสมบัติการเจริญของเชื้ออ้างอิงมาตรฐาน โดยเขี่ยเชื้อจากข้อ 6) 1 loop นำมา streak ลงบนอาหาร  Selective  Medium  นำเข้าบ่มที่อุณหภูมิ  35+ 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 2 ชั่วโมง  อ่านผลการทดสอบ ลักษณะของโคโลนีที่ได้ว่ายังคงมีสีเดิมอยู่หรือไม่ ลักษณะของโคโลนีตรงตามคุณสมบัติของอาหารและเป็นไปตามคุณลักษณะของเชื้ออ้างอิงนั้นหรือไม่
ตัวอย่างเช่น
 
 

                                         
บันทึกผลการทดสอบ

10) ทดสอบการย้อมสีแกรมแบคทีเรีย โดยนำ 1 โคโลนีที่ได้จากข้อ  8) มาทำการย้อมแกรมตามวิธีการย้อมสีแบคทีเรีย(WI--)บันทึกผลการทดสอบ
11) ทำการทดสอบ Biochem  Test  โดยนำ 1 โคโลนีที่ได้จากข้อ 8) มาทำการทดสอบกับชุดทดสอบ  API  20 E  ผลการทดสอบที่ได้ คือต้องได้  80% ขึ้นไป บันทึกผลการทดสอบ
12) นำหลอดตัวอย่างทดลองในข้อ 7) ทำการ Centrifuge ด้วยความเร็ว 3000 rpm เป็นเวลา 20 นาที
13) ดูด broth ส่วนใสเททิ้ง  จะเหลือเซลล์ก้นตะกอน
14) ทำการล้างเซลล์ด้วย 0.85 % NaCl โดยผสม 0.85 % NaCl  และเซลล์ก้นตะกอนให้เข้ากัน ทำการ Centrifuge  ด้วยความเร็ว 3000 rpm เป็นเวลา 20 นาที เทส่วนใสทิ้ง ทำการล้างเซลล์ด้วย 0.85 % NaCl  ทำซ้ำ 3 ครั้ง
15) ดูด  broth  ใน  Vial  tube ในข้อ (4) ใส่ใน  Cell  ก้นตะกอนที่ทำการล้างแล้ว  ทำการผสมให้เข้ากันโดยใช้  Pasture  pipette
16) ดูดเชื้อ ใส่กลับลงใน Vial tube  ในข้อ  (4) หลอดเดิม  ทำการผสมให้เข้ากัน  โดยใช้  Pasture  pipette  ดูดขึ้นดูดลงประมาณ  10-20  ครั้ง  เพื่อให้ผสมเข้ากันดี
17) ดูด  broth  ใน  Vial  tube  ทิ้งให้หมด  ให้เหลือแต่เม็ด  Bead  เก็บไว้สำหรับ  Reference  Stock
18) นำเข้า  Freezer temp ที่อุณหภูมิ  -20 0 C  ติดฉลากชื่อเชื้อจุลินทรีย์  วันเดือนปีที่เตรียม และผู้เตรียม  เก็บไว้สำหรับเป็น  Reference  Stock
19) เมื่อต้องการนำมาใช้งานนำเม็ด  Bead 1 เม็ด  เขี่ยลงบน  PCA  NA  หรือ  TSA  อย่างใดอย่างหนึ่ง  บ่มเพาะเชื้อที่  35 + 1 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 24 + 2 ชั่วโมง
20) เขี่ยโคโลนีจาก  PCA, NA  หรือ  TSA  ลงใน  TSB +20%  Glycerol  ใช้ pasture pipette ดูดเชื้อจากหลอด  TSB +20%  Glycerol  ลงใน  Eppendoft  หรือ   Micro Centrifuge  ซึ่งสามารถทำเก็บไว้ได้  ที่ปริมาณตามที่เราต้องการ  ตามความเหมาะสม  และเพียงพอต่อการใช้งาน  ต้องทำการตรวจสอบลักษณะโคโลนี  ว่ายังให้ผลเหมือนเดิม  ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเกิดเปลี่ยนแปลง  ยกเลิกการใช้  Working  Stock   lot  นั้น  และทำการเตรียมใหม่
21) นำ  Micro Centrifuge เก็บเป็น Working Stock ที่อุณหภูมิ  -20  องศาเซลเซียส
22) เมื่อต้องการใช้งานนำ  Micro Centrifuge มาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง จนละลายแล้วใช้ Pasture  Pipette  ดูดทั้งหมดลงใน  BHI  10  มิลลิลิตร  บ่มเพาะเชื้อที่  35 + 1  องศาเซลเซียส  เป็นเวลา  24 + 2 ชั่วโมง  นำมาใช้งานได้สามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิ  2 – 8 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 7 วัน
23) ดูด 1 มิลลิลิตร  ของ  BHI ข้อ 22)  มาทำการ  Count  ดูปริมาณเชื้อว่าอยู่ที่เท่าไร  เพื่อดูว่ามากเกินไปหรือน้อยเกินไป  และเก็บเป็นข้อมูลไว้อ้างอิงว่าควรทำการเจือจางที่ระดับเท่าไรที่จะเหมาะกับการใช้งาน  บันทึกผลการทดสอบที่ได้ 
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 10 กุมภาพันธ์ 2554 09:40 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2554 15:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขออนุญาตเชิญเป็นที่ปรึกษาได้มั้ยจ๊ะ
Ico48
Poisepoise (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
10 กุมภาพันธ์ 2554 11:00
#63563
ด้วยความยินดีค่ะ พี่บุษราคัม
Ico48
ผึ้งทอง [IP: 192.168.100.112]
10 กุมภาพันธ์ 2554 16:57
#63579
ไอหย่ะ เก่งนิ
Ico48
DaDa (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
11 กุมภาพันธ์ 2554 08:29
#63584

ของดีมีประโยชน์ ทั้งนั้น

Ico48
tiny apple (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
11 กุมภาพันธ์ 2554 10:02
#63591

นี่ถ้าไม่บอกก่อนว่าทำงานด้านการตลาด คนอ่านจะนึกว่าพี่เป็นนักวิทยาศาสตร์เอาได้นะคะเนี่ย

เล่นมีความรู้ซะขนาดนี้

นี่แสดงว่าศูนย์เราโชคดีได้คนที่มีความรอบรู้หลายด้านมาทำงานด้วยนะคะเนีี่่่ย

Ico48
Poisepoise [IP: 192.168.100.112]
11 กุมภาพันธ์ 2554 12:38
#63599
ขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่ให้กำลังใจ จะได้มีแรงเขียนเยอะ ๆ

ความรู้เน้นๆ เลยครับ...

Ico48
ปรารถนา [IP: 119.46.24.27]
08 มีนาคม 2554 11:16
#64110

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ ค่ะ

และอยากสอบถามเพิ่มว่า อุณหภูมิในการจัดเก็บเชื้อ มีค่า บวก-ลบ หรือเปล่าคะ และ เราจะอ้างอิงข้อมูลนี้จากที่ไหนได้บ้าง คะ

Ico48
ทัน [IP: 124.120.108.241]
19 กรกฎาคม 2554 11:17
#66801

ดีมาเลยครับ อยากจะขอข้อมูลเกี่ยวกับ การทดสอบความใช้ได้ของวิธี ทางด้านจุลชีววิทยา นะครับ อย่างลัเอียดเลย พอจะมีไหมครับ และการทดสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตาม มาตรฐาน ISO 11133-2 :2000 ครับ ขออย่างละเอียดนะครับ ขอความหรุณา ส่งมาที่ MC_C08@hotmail.com

Ico48
danoi [IP: 180.183.96.203]
13 กุมภาพันธ์ 2555 13:59
#75122

ขอขอบคุณอย่างยิ่งกับข้อมูลดี ๆ ที่มีให้ หาข้อมูลนี้มานานแล้ว

Ico48
jacky [IP: 110.49.226.150]
19 กุมภาพันธ์ 2555 11:45
#75287

ไม่ทราบว่ามีข้อมูล การทดสอบอาหารเลี้ยงเชื้อก่อนนำไปใช้ หรือเปล่าค่ะ ถ้ามีรบกวนขอข้อมูลด้วยนะค่ะ

ขอความกรุณาส่งมาที่ jackza_037@hotmail.com

ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ

Ico48
นโคทร [IP: 118.175.88.213]
17 มีนาคม 2555 16:53
#75955

อยากทราบว่าเราจะหาซื้อเม็ด Bead จากไหนคับ รบกวนส่งข้อมูลมาที่ nakothons@eppcup.com นะคับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

Ico48
ศศิกร [IP: 110.77.157.199]
26 กันยายน 2556 14:38
#93156

รบกวนอยากได้ข้อมูลโดยละเอียดคะ

พอดีไม่ได้จบมาทางด้านนี้เหมือนกัน

แล้วได้รับมอบหมายให้เขียน วิธีปฏิบัติ และฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับเชื้ออ้างอิงในห้องปฏิบัติการ 17025

รบกวน แนะนำหรือพอมีตัวอย่างบ้างมั้ยคะ

beersasi@hotmail.co.th

Ico48
สิริพร พรรณเชษฐ์ [IP: 27.55.21.128]
19 พฤศจิกายน 2556 18:26
#94482

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเก็บเชื้อมาตรฐานโดยใช้เม็ดbeadและจะหาซื้อเม็ดbeadได้จากที่ไหนคะ

Ico48
jacky [IP: 210.246.94.120]
16 ธันวาคม 2556 14:18
#94847

รบกวนอยากได้ข้อมูลโดยละเอียดหน่อยนะคะ

แล้วได้รับมอบหมายให้ทำการจัดเก็บเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง

รบกวน ขอคำแนะนำพร้อมรายละเอียด

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

jackza_037@hotmail.com

Ico48
napat [IP: 1.46.42.74]
24 พฤษภาคม 2558 15:31
#103104

การเก็บและการรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงข้างต้น ไม่ทราบว่าใช้reference อ้างอิงคะ รบกวนหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ napat.suk18@gmail.com

Ico48
ธิดารัตน์ [IP: 223.24.144.35]
13 พฤศจิกายน 2562 12:23
#110252

อยากสอบถามว่า การเก็บ Reference Stock ในตู้ฟรีส ที่อุณหภูมิ – 20 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้ระยะเวลานานกี่ปีคะ

Ico48
จิราภรณ์ นอนน้อย [IP: 58.11.25.222]
15 พฤศจิกายน 2562 10:14
#110265

ขอบคุณคะสำหรับบทความดีๆ ที่เป็นประโยชน์ >> ดาวน์โหลด slotxo

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.126.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ