นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2757
ความเห็น: 10

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ...หน่วยงานสนับสนุน

กาละครั้งหนึ่งนานมา..กลับจากราชการงานหนึ่งได้รับการบอกเล่าว่าในวันที่ดิฉันไม่อยู่ในการประชุมหัวหน้างานครั้งนั้นเขาได้มอบหมายให้ดิฉันเป็น QMR กจ.ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อทราบข่าวใจหนึ่งก็ภูมิใจมากๆ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานสำคัญ ขับเคลื่อนคุณภาพของกอง....อีกใจหนึ่งก็สุดกังวล..อย่างเราจะทำได้ดีเหรองานเชิงระบบแบบนั้น...ดิฉันไม่ค่อยถนัดชอบงานแบบปิ๊งแว๊บมากกว่า(อาจเป็นเพราะตัวเองไม่ค่อยมีระบบ อิ..อิ...)

วานซืนนี้(17มีค.)วนเวียนอยู่ในห้องประชุม "QMR  conference ไป  4 วิทยาเขต" มี QMR หน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมประชุม บ่ายประชุมร่วมกับ Big Boss (ท่านรองอธิการบดี) ตามงานที่คั่งค้าง

ช่วงต้นของการประชุม QMR มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การพัฒนา KPI ของหอสมุดคุณหญิงหลงฯ โดยคุณสายพิณ วิไลรัตน์ นำเสนอ ห้องสมุดมีการพัฒนาไปจนถึงมีการแลกเปลี่ยนข้ามออกไปยังภายนอกมหาวิทยาลัยแล้ว"เรียกว่าไปไกลจน กจ.ของดิฉันมองตามเห็นฝุ่นลิบๆ แล้วค่ะ"

อีกกรณีศึกษาที่นำเสนอให้เห็นคือสำนักประกันคุณภาพการศึกษาโดยคุณหยกจากสำนักประกันพัฒนามาให้เห็นเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆนำไปประยุกต์ได้ ทั้งสองหน่วยงานนำเสนอการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ชี้วัดคุณภาพได้"ขอปรบมือให้ดังๆ"ค่ะเพราะทำให้ดิฉันเห็นแนวคิดเห็นแนวทางเห็นมุมมองชัดทีเดียว

กลับมาที่กองการเจ้าหน้าที่ในปีหลายปีของการประเมินคุณภาพ เราจะถูกกรรมการสะท้อนเสมอว่ามองไม่เห็นความเป็นกองการเจ้าหน้าที่ ไหนภารกิจของกอง ไหนภารกิจที่กองสนับสนุนมหาวิทยาลัยซึ่งแยกไม่ออกหรอกค่ะเพราะวันๆเราก็ทำงานให้มหาวิทยาลัย(พูดแบบบ้านๆว่าก็ภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งนั้นไม่มีภารกิจของกองซักอย่าง)แล้วไงคะ....เราก็เขียนปนกันไปแต่หนักไปในภารกิจสนับสนุนภาพใหญ่  ยกตัวอย่างเช่นภารกิจพัฒนาบุคลากรเราก็ไปเขียนในภาพมหาวิทยาลัยไม่เคยรายงานภาพของกองเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นในสำนักงานอธิการบดีเพราะเขาถือว่าไม่ได้เป็นภารกิจหลักทั้งในแง่การรายงานข้อมูลให้ส่วนกลาง(กจ.)ถือเสมือนภารกิจการพัฒนาบุคลากรเป็นภารกิจของกจ.ที่ต้องดูในภาพกลางซึ่งในความจริงแล้วภารกิจการพัฒนาบุคลากรก็เป็นหนึ่งในการรายงาน body ของตน ....

เราเป็นสายงานสนับสนุนส่วนกลางภาพกองกับภาพมหาวิทยาลัยแยกกันไม่ออก...บอกไม่ถูก ประเมินตามภารกิจของตัวเองโอ๊ะ!นี่ขนาดใกล้ชิดชาวสำนักประกันแบบอุโยะ อิมจัง แล้ว ก็ยัง มึนงงหลงทิศได้ นี่ยังไม่รวมที่ต้องทำหน้าที่อธิบายคนอื่นๆในกองที่เป็นมดงานของเราให้เข้าใจตรงกัน อีกทั้งให้ผู้ประเมินเข้าใจเราอีก (ซึ่งงานเชิงเอกสารเพื่อการรายงานแบบนี้เราอยากจะเขียนน้อยๆ...หลักฐานก็ไม่ค่อยมี...อิ...อิ...)

การประชุมวันนี้ เรื่องการเขียนรายงานของหน่วยงานสนับสนุนจะแบ่งเป็น 2 part

part 1 (ดิฉันเรียกว่า body ของเรา)  100 % 
ให้แต่ละหน่วยงานถ่วงน้ำหนักเองตามจุดเน้นของงาน  60 % ประเมินตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่สะท้อนคุณภาพ  อีก 40 % ประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้หลักที่บังคับทุกหน่วยงาน (13 ตัวบ่งชี้)  ได้แก่
  
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน
(1)มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดำเนินการฯ
(2) ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด
(3) มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์**
การให้บริการ
(4) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
การบริหารและการจัดการ
(5) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร**
(6) มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
(7) มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในงาน
(8)ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายองค์กรสู่ระดับบุคคล**
(9) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัมนาความรู้ทักษะในวิชาชีพ
(10) กิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมคุณภาพอื่นๆ
การเงินและงบประมาณ
(11)มีระบบในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ**
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
(12)ระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
(13)มีระบบการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบถูกต้องและทันเวลา**

สำหรับ part 2 (ดิฉันเรียกว่าองคาพยพที่เราต้องดูแลในภาพรวมของข้อมูลกลาง หรือเป็นฐานงานในการผลักดันให้เกิด) กองการเจ้าหน้าที่
มีอยู่ 9 ตัว (ส่วนนี้สำหรับการถ่วงน้ำหนักตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ประกอบด้วย
(1)สัดส่วนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาตรี โท เอกหรือเทียบเท่า
(2)สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราารย์ /ศาตราจารย์
(3)มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพของคณาจารย์
(4)ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน**
(5)มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
(6)มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ**
(7)ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
(8)งบประมาณสำหรับการพัฒนาอาจารย์ทั้งในและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด
(9)ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทั้งในและต่างประเทศ
อ้างอิงคู่มือการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ม.อ. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) หน้า248-274
** ตัวใหม่ที่ กจ.ต้องทำ รวม 7 ตัว

วันนี้เองเพิ่งเห็นทางสว่างในการเขียนรายงานจะได้ไม่ต้องตอบคำถามกรรมการประเมินอีกว่าเราเขียนปนกันหา body ของ กจ.ไม่ได้  ทางสว่างก็มาพร้อมกับความกังวลอีกคราที่กล่าวเช่นนั้นเพราะว่ามันมีตัวใหม่ตามมาอีกหลายตัว น่ะซิคะ

แต่ทว่า...งาน..มีไว้ทำเนอะ!ไม่ใช่มีไว้แบกมัวแต่แบกก็ไม่ได้ทำ

สำนักประกันฯขา...ถ้าดิฉันเข้าใจอะไรผิดเพื้ยนไปรบกวนเข้ามาแก้ไขด้วยนะคะ

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 18 มีนาคม 2551 23:45 แก้ไข: 19 มีนาคม 2551 00:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
หนูณิช [IP: 61.7.166.26]
18 มีนาคม 2551 23:53
#25040

ประเมินเดินหันขาขวิดเหมือนกันค่ะ

เอ๊า...แล้ว QMR ที่ SEC ไม่ได้ เข้าประชุมอ่ะ ทำพรื่อ

หนูณิช...ไม่ได้เข้าประชุมก็อ่านจากบันทึกนี้ไงคะ...เขียนออกดี...อิ..อิ....
  • โจทย์ใหญ่เน้อ.....".(4)ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน**"
  • เมื่อวานพี่เข้าประชุม QMRและQAC ในเรื่องนี้รองฯธวัชแจ้งว่างานนี้มีให้รางวัล (โบนัส)ด้วยหากหน่วยงานสนันสนุนจัดทำ KPIs ที่ commit กับมหาวิทยาลัยฯผ่าน 80 %  โดยเกณท์ที่พิจารณาจะใช้กรณีเดี่ยวกับของคณะชึ่งข่าวดีจ๊ะ

ขอเสนอให้มีการพูดคุยกันเรื่องตัวบ่งชี้ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ เร็วๆ ค่ะ  ทุกคณะมี สนล. แต่เรายังไม่มีตัวบ่งชี้ที่จะให้เหมือนๆ กัน เพราะถ้ากำหนดได้ชัดเจน เรื่องเงินโบนัสก็เป็นกำลังใจ ที่จะไม่มีใครมาบ่นตามหลังว่า ได้มาจากการเลือก KPI ไม่เหมือนกัน

เพื่อพิจารณานะคะ

การจัดทำSARปีนี้น่าจะคึกคักกว่าทุกปี คุณเมตตาน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในส่วนที่เป็นภารกิจที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ที่ตกลงให้หน่วยงานสนับสนุนเขียนในSARเฉพาะตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ(ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ)ที่ หน่วยงานสนับสนุนต้องมีส่วนขับเคลื่อน แต่ตัวบ่งชี้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลโดยเป็นผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงานไม่ต้องเขียนในSARของหน่วยงาน ถ้าต้องการทราบว่ามีตัวบ่งชี้อะไรบ้างจะให้หยกแจ้งในgroup mail อีกครั้งหนึ่งค่ะ

NP

เรื่องที่พี่เจนวดี ฝากไว้ จะรับไปถามให้นะคร้าฟฟฟฟ
ขอบคุณครับกำลังทำความเข้าใจ
Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.59.68]
03 กันยายน 2554 18:28
#68277

uses the automatic Jaeger LeCoultre 968 dark green forming adjacent hue contrast

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.57.122]
08 กันยายน 2554 17:35
#68439

crystal glass face screw down crown sophisticated requirements Breitling the

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.170.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ