นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4669
ความเห็น: 0

โครงการพัฒนางาน กับการพัฒนาตนเอง

หน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคน
หน้าที่จัดระบบหรือพัฒนางานเป็นหน้าที่ของหัวหน้างาน ทุกระดับ
หน้าที่พัฒนาองค์กรเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร

ที่กล่าวข้างต้นน่าจะถูกทุกข้อ

การพัฒนางานแท้จริงคือความต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพงาน เริ่มแรกเราต้องวินิจฉัยว่างานนี้ระบบนี้ติดขัดที่ตรงไหน สภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร แล้วลงมือเขียนอธิบายความคิดจากในหัวของตัวเองลงสู่กระดาษ...เป็นเค้าโครงร่างโครงการพัฒนางานออกมาให้คนอ่าน คนร่วมทำเข้าใจนั่นเอง

โครงการพัฒนางานสำนักงานอธิการบดีถูกผลักดันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547มีผลทำให้เป็นแรงผลักให้ทุกงานมีการปรับตัวไม่หยุดอยู่กับที่ ยิ่งได้รับการบำรุงใส่ปุ๋ยเร่งให้งอกงามจากองค์กร การพัฒนาไปสู่คุณภาพที่ดีกว่าก็ยิ่งจะกลายเป็นธรรมชาติขององค์กรนั้นๆแม้ว่าการพัฒนางานจะมีต้นกำเนิดมาจากการแยกกันคิดช่วยกันพัฒนาจากปัญหาที่หน้างาน อย่างไรก็ตามก็ต้องมีทิศทาง ทิศทางนั้นอาจมาจากผู้นำในองค์กร มาจากนโยบาย จากแนวทางที่องค์กรอยากเห็นและอยากให้เป็น ทั้งนี้ในการเขียนเป็นโครงการต้องเชื่อมโยงให้เห็นเป็นลำดับ

การเริ่มต้นทำโครงการพัฒนางานต้องเริ่มที่

1. มีใจจะพัฒนา เป็นอันดับแรกก่อนเลย

2.ตรวจสอบงานของตัวเอง
ว่าอ่อนหรือจุดที่จะพัฒนาให้เข้มแข็งกว่านี้ได้อยู่ตรงไหน ตรงนี้อาจทำยากนักเพราะเรามักมีความชาชินกับงานของเราเอง การมองปัญหาก็จะมองอย่างเข้าใจ จึงหาเหตุลึกๆไม่พบ หรือพบก็พัฒนา หรือรักษาไม่ได้ เนื่องจากเราพยายามจะอธิบายให้เหตุผลแบบเข้าใจตัวเองไปเสีย ทุกข้อ ทุกประเด็นปัญหาสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไขก็ไม่ได้แก้ไข สุดท้ายคือไม่ได้พัฒนา

3.ตั้งเป้าหมายความสำเร็จไว้เป็นช่วงๆ หากเป็นโครงการใหญ่ๆ ที่ตั้งใจรื้อแก้ระบบออกแบบใหม่ ก็ควรกำหนดเป้าหมายความสำเร็จไว้เป็นช่วงๆ บางโครงการอาจใช้เวลาไม่นาน ลงมือทำก็แก้ได้ทันทีเช่นการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการทำงาน แก้เรื่องความรวดเร็ว ลดขั้นตอนได้ทันที แต่จุดอ่อนก็คือ คนหน้างานส่วนใหญ่ไม่ได้เขียนโปรแกรมเป็น ทำให้มีต้นทุนในการจ้างโปรแกรมเมอร์ คิดเขียนโปรแกรมพัฒนาโปรแกรม

4.ระบุตัววัดความสำเร็จให้ชัดเจนเพื่อเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะได้วัดผลง่ายว่า...ประสิทธิผลของโครงการเป็นไปอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคระหว่างทางอย่างไรเป็นแนวให้คนอื่นเรียนรู้ว่าโครงการที่คิดพัฒนานี้ควรปรับปรุง...ขั้นตอนกระบวนการอย่างไรหาก มีการนำไปใช้ในอีกหน่วยงานโดยไม่ต้องคิดจากฐาน 0

5.การเขียนรายงานผลก็สำคัญคนที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลคือกรรมการ(ผู้บริหาร)จะมองเห็นความคืบหน้าของการพัฒนาองค์กรในภาพรวมผ่านการรายงานผล เชื่อมโยงกัน กับการจ่ายค่าตอบแทนโครงการตามผลงาน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลคือผู้ที่ได้รับฟังการนำเสนอโครงการพัฒนางาน ซึ่งในแต่ละปีจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึง แรงบันดาลใจที่คิดทำโครงการพัฒนางานโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการอยู่ตรงไหนและที่สำคัญคือปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ภาคภูมิใจจากการทำโครงการคืออะไร อยู่ตรงไหน ในขั้นตอนการทำ..

6.ต้องมีทิศทาง ทิศทางอาจมาจากผู้นำหน่วยงานนโยบาย จากแนวทางที่องค์กรอยากเห็นและอยากให้เป็น ทั้งนี้ในการเขียนเป็นโครงการต้องเชื่อมโยงให้เห็นเป็นลำดับจนถึงวันนี้ไม่ทราบว่า...ท่าน ผอ. ท่านหัวหน้างานได้ให้นโยบาย หรือทิศทางการจัดทำโครงการพัฒนางานสู่ทีมงานแล้วหรือยัง

ทั้งนี้การมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทำโครงการพัฒนางานก็สามารถนับเป็นหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรได้ในทุกขั้นตอนเช่นกัน

ขั้นที่ 1  พัฒนาการวิเคราะห์ปัญหาที่หน้างาน
ขั้นที่ 2  พัฒนาการเขียนโครงการ
ขั้นที่ 3  พัฒนาความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ในการทำโครงการ
ขั้นที่ 4 พัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง
ขั้นที่ 5 พัฒนาการแก้ไขปัญหาในการจัดทำโครงการและการตัดสินใจ
ขั้นที่ 6 พัฒนาการประสานงาน ทำงานเป็นทีมกับผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 7 พัฒนาทักษะการนำเสนอ พัฒนาการเขียนรายงานผลโครงการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง

เห็นประโยชน์หลายๆ ขั้นหลายชั้นอย้างนี้แล้วเชิญชวนให้ทุกท่านทำโครงการพัฒนางานกันนะคะ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโครงการพัฒนางาน 2554  ที่นี่ค่ะ 

โครงการพัฒนางานสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ 2554 นี้

มติที่ประชุมกรรมการให้กำหนดส่งกันในวันที่ 22 พ.ย. 53 
จากนั้นกรรมการพิจารณาโครงการและแจ้งผลให้ทราบ  17 ธ.ค. 53

หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการคาดว่าจะส่งได้ในวันจันทร์ที่ 8 พ.ย.53 นี้

วันนี้นั่งเขียนโครงการพัฒนางานเพื่อเตรียมส่งเป็นโครงการพัฒนางาน ปี 2554 ของงานพัฒนาฯซึ่งปีนี้มีงานตามสั่ง(สั่งนักสั่งหนา)จัดทำคู่มือลาศึกษา ดิฉันเขียนโครงการ ทีมงานถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ออกมาเป็นคู่มือ ดิฉันตรวจทาน..เสนอแนะปรับเข้ารูปแบบการเป็นคู่มือ

มีความสุขกับการทำงานนะคะ

 


 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2553 17:22 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2553 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.77.193
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ