นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1521
comment: 2

อันเนื่องมาจาก ตัวชี้วัดที่ 15 ก.พ.ร. (ตอน 2)

ต่อจากตอนที่ 1

เมื่อไม่กี่วัน..ผู้ตรวจประเมินตัวชี้วัดลงมาภาคใต้มากำกับติดตาม ตัวชี้วัดต่างๆ ดิฉันได้รับข้อมูลว่าจะลงมาคุยกันซักถามปัญหาในการดำเนินการตามประเด็นต่างๆ ในแต่ละตัวชี้วัด

ประเด็นที่7 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนดังกล่าวโดยพิจารณาถึงผลที่ เกิดขึ้นต่อตัวบุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบเป็นสำคัญ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจำกัดแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันเพื่อพิจารณา และนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการ ความรู้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ดิฉันให้ความแสดงความคิดเห็นว่าผลจากการพัฒนาบุคลากรมันวัดกันไม่ได้ในหนึ่งปีนี่คะก็เจ้าผลที่เกิดกับตัวบุคคลหรือผลต่อการพัฒนางานเป็นสำคัญ....นอกจากหลักสูตร"การใช้เครื่องมือเครื่องจักร ที่ประเมินก่อนอบรมกับหลังอบรม ว่าใช้เป็นทันที ทำได้ภายหลังการอบรมพัฒนา"

ตัวเองเพียงพยายามสื่อสารความเข้าใจผ่านการแสดงความคิดเห็นก็ท่านแจ้งว่าต้องการมาคุยกัน นี่นา คำตอบที่ได้รับคือ"ถ้าคุณดำเนินการตามตัวชี้วัดตั้งแต่เดือนธันวาคมวันนี้คุณก็วัดได้แล้วว่า... มันดีขึ้นหรือไม่ดี"

ดิฉันจึงนิ่งเสียในใจคิดว่านี่เราพูดกันคนละภาษาหรือไร ขณะที่ดิฉันพยายามแสดงความเห็นในอีกมุมจากประสบการณ์การทำงานว่ามันไม่เห็น ผลซะทุกเรื่องในรอบ 12 เดือน

คำตอบคือ"เพราะเราไม่ทำ..ผลมันจึงยังไม่เกิด"ดูคล้ายๆ ดิฉันกำลังพูดกับคนที่ตั้งตัวเป็นส่วนกลางที่ถูกทุกเรื่องสั่งให้ทำก็จงทำ

จงมองแต่แง่ดีเถิด...
นั่นเป็นความพยายามในการวางระบบพัฒนาบุคลากรที่จะมาล้างการ train แบบหว่านพุ่งเป้าตรงตามความต้องการรายบุคคลยิ่งขึ้น

ดีเสียอีกเป็นโอกาสที่ดิฉันจะหยิบเอามาพูดคุยกันในองค์กรให้มากขึ้น...เพื่อวางระบบที่แน่นตั้งแต่ฐานราก

ตั้งแต่มกราคมที่รู้เรื่องตัวชี้วัดนี้ รู้สึกโชคดีที่ ม.อ. เรื่องการจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากร อยู่ที่เดียวกัน
ช่วยลดระยะเวลาของการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่าง  2 เรื่องนี้กับ unit งานที่ส่งเสริมสนับสนุนอยู่

เราทำความเข้าใจ ผ่าน CKO ของคณะ หน่วยงาน เรื่อง "KM in  HRD"  2  ครั้ง

เราเชิญ คณะ หน่วยงาน เล่าเรื่อง แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ที่มาอย่างไร

เราทำงานร่วมกันผ่าน เครือข่าย UKM เรื่องเกณฑ์การวัด ในแต่ละประเด็นที่กำหนด  (15 พฤษภาคม 52)

เราชาว UKM แยกย้ายกันรับผิดชอบสร้างเกณฑ์ในแต่ละประเด็น นำเกณฑ์แต่ละประเด็นที่ แต่ละสถาบันร่วมสร้าง วัดประเมินตัวเองว่าอยู่ตรงไหน

มีโอกาสใช้เครื่องมือ"ธารปัญญา"  ระบุสถานะการพัฒนาบุคลากร ตามนัยตัวชี้วัดนี้ ว่าเราอยู่จุดใด

สถาบันสมาชิกมีโอกาสร่วมกันเรียนรู้ระหว่างกัน ในการเสวนา UKM 15  ต้นเดือนสิงหาคมนี้

กลับจาก...การประชุมครั้งนั้น ม.อ.กลับมาตั้งคณะทำงานประเมิน KM in HRD  ตามตัวชี้วัดนี้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลจากตัววัดนี้ ทำให้ดิฉันต้องเร่งทำงานในหลายส่วนไปพร้อมกันรวมถึงได้นกไปหลายตัวในเวลาเดียวกันแม้จะโกรธกับภาษาที่เขาสื่อสารกับดิฉัน ก็ทำลืมๆไป มาสนใจกับนกที่ดิฉันได้ดีกว่า

ตัวที่1ได้ตั้งคณะทำงาน ประเมินการพัฒนาบุคลากรของ ม.อ.  กันซะที

ตัวที่  2 วางระบบ Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร ต่อจากเดิมที่วางไว้บ้างแล้ว แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ตัวที่ 3 ประเด็นการรับรู้แลกเปลี่ยนกันระหว่างคณะหน่วยงานภายใต้หัวข้อ " ที่มาของแผนพัฒนาบุคลากร"

ตัวที่  4 เลือกหยิบผู้นำในแต่ละวิชาชีพ (ไม่ใช่หัวหน้า แต่ดูแล้วเขาเชี่ยวชาญในอาชีพ) มอบหมายให้เขาเป็นผู้นำในการคุยและตกลงเรื่อง Functional Competency ของตำแหน่งของตัวเองงานนี้กระจายผ่าน CoP หลายกลุ่ม (เริ่ม 15 ก.ค.นี้) แน่หล่ะการรวมกลุ่มต้องเชียร์ให้กลุ่มใช้เครื่องมือการจัดการความรู้

ตัวที่ 5ได้ยกย่องบุคลากรของเราเอง เพราะงานนี้เราได้ใช้ทรัพยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำCompetency  คุณอัมพา อาภรณ์ทิพย์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ มาเป็นองค์ความรู้เรื่อง Competency ให้เรา

ตัวที่6  ได้พัฒนาบุคลากรที่มีภาวะผู้นำในอาชีพผ่านวิธีการการมอบหมายงาน มีเราเป็นเพียงผู้ช่วย อำนวยความสะดวก คอยให้กำลังใจ เป็นโอกาสให้อีกหลายคนเติบโตไปพร้อมๆ กันอันนี้ดิฉันถูกใจสุดพร้อมกับรอลุ้นว่า...จะสำเร็จมั้ยหนอแต่แน่ใจว่ามีสัดส่วนความสำเร็จสูงมาก...เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ เรียนรู้การเป็นคุณอำนวย ในเวที CoP มาแล้ว คุณสมบัติประการหนึ่งหล่ะที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จคือมีPassion  มหาวิทยาลัยใส่แรงจูงใจ ยกย่องอีกนิดจะไปได้สวย

ทั้งหมดนี้...มิได้เป็นคนทำแต่ดิฉันคิดหนทางที่จะไปสู่เป้าหมาย ใช้ความพยายามในการสื่อสารขายความคิดให้ผู้ใหญ่ ที่รับผิดชอบโดยตรงให้เห็นชอบด้วยให้ผู้ใหญ่ออกหน้า ยกย่อง ชมเชย

มีความสุขกันทุกฝ่ายทั้งฝ่ายส่งเสริม-ผลัก-ดัน...ให้งานของดิฉันมีเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น
ผู้คน(สายสนับสนุน)ได้รับการยกย่อง ชมเชย
แกนนำ CoP เจริญเติบโต ผ่านทางการมอบหมายให้รับผิดชอบ  
เครื่องมือการจัดการความรู้ถูกเชียร์ให้ใช้  ขนานกันไปในหลายๆ วง
ที่สำคัญ...เจ้านายได้ผลงาน 

ทำไปเรื่อยๆ ...ก่อนเกษียณอายุราชการคงได้เห็นระบบการพัฒนาบุคลากรที่สมบูรณ์ แข็งแรงของ ม.อ.
ทั้งนี้เพราะเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาบุคลากรคือการที่บุคลากรได้รับการพัฒนาเติมตามส่วนที่เขาขาดไม่ใช่จัดแบบรับคนเข้าอบรมเข้ามานั่งตาใสตา-กลม ทุกโครงการที่จัด...แบบปูพรม...หรือจัดแบบเสริมทักษะไปเรื่อยๆ...


มีความสุขกับวันหยุดนะคะ
 
 
 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 กรกฎาคม 2552 13:34 แก้ไข: 08 กรกฎาคม 2552 13:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Ico48
เฒ่า QC [IP: 192.168.100.112]
13 กรกฎาคม 2552 16:03
#46216

ขั้นตอนการ kick - off เรื่องบางเรื่อง ของมหาวิทยาลัย

ระดับมหาวิทยาลัย

 - เรียน ท่านรองอธิการบดีฝ่ายฯ เพื่อโปรดทราบหลักเกณฑ์ และเห็นควรแจ้งคณะ/สำนักงาน เพื่อรับทราบและดำเนินการต่อไป

ระดับคณะ

 -เรียน ท่านคณบดี มหาวิทยาลัย ฯขอความร่วมมือดำเนินการรับการประเมินตามเกณฑ์ที่ได้แนบมาด้วยนี้ และเห็นควรแจ้ง ภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯดำเนินการต่อไป

ระดับภาควิชา/หน่วยงาน

-เรียน หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อโปรดทราบ คณะฯขอความร่วมมือให้ภาควิชาดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินที่แจ้ง และเห็นแจ้งบุคลากรรับทราบและดำเนินการต่อไป

ระดับผู้ปฎิบัติงาน

 -งงงงงงงงงงงงง ตู่จะเริ่มยังงัยยย 5555

ก๊ากส์....
น้อง...ตู่....ก็เป็นผู้ปฏิบัติเหมียนกัลล์...
บางเรื่อง...น้อง...ตู่...ก็...ง้ง....งง

แต่องค์กร...ก็ดูจะเจริญรุ่งเรืองดี...ติดอันดับ..โน่นนี่หลายอันดับไปหมด

น้องตู่...ก็ดูเหมือนจะ....เจริญ รุ่ง-เรืองดี....

ขอ...ก๊ากส์....อีกสักที...
ขอบคุณค่ะท่าน เฒ่า QC ที่ทำให้ ก๊ากส์ได้ครั้งแรก ในรอบวันนี้

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.160.19.155
Message:  
Load Editor
   
Cancel or