นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2648
ความเห็น: 7

ชวนฟังเรื่องเล่า...เส้นทางสู่รางวัล TQC ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยจัด 2 ชั่วโมงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  "เส้นสู่รางวัลTQC ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์" ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 52  เวลา13.30-15.30  น.  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อการประกาศศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรระดับดีเยี่ยมโดยคว้า“รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ” (Thailand Quality Class - TQC ) ประจำปี 2550 

ซึ่งรางวัลนี้เป็นการการันตีได้ว่า องค์กรมีความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรมาตรฐานโลกต่อไปในอนาคต “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ”(Thailand Quality Class–TQC) ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่จะสร้างความมุ่งมั่น ในการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมสมบูรณ์มากขึ้นก้าวไปสู่ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” ( Thailand Quality Award-TQA ) ต่อไป 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์(ม.อ.)และหัวหน้างานร่วมพิธีรับมอบรางวัล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งในปี 2550 มี 2 องค์กรที่ได้รับรางวัล TQCคือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาติ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในช่วงเวลานั้น เป็นตัวแทนขององค์กรขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จากนายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านได้กล่าวยกย่องโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในพิธีมอบรางวัลใจความตอนหนึ่งว่า

“….ส่วนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยิ่งต้องขอชื่นชมเป็นพิเศษ เพราะเป็นองค์กรจากภาครัฐ ซึ่งได้ทราบว่าเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ ที่ต้องชื่นชมเป็นพิเศษก็เพราะว่าองค์กรภาครัฐนั้น โดยปกติจะมีข้อจำกัดค่อนข้างมากในการบริหารจัดการองค์กรทั้งในเรื่องบุคลากรงบประมาณ และกฎระเบียบต่างๆ แต่ท่าน
ก็มีความมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคนำองค์กรจนมาสู่ระดับนี้ได้ ต้องขอยกให้เป็นตัวอย่างขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศ …”

เรื่องราวข้างต้น....เราจะได้เห็นรายละเอียดกันในวันศุกร์นี้ ผู้นำเล่านำการพูดคุย...คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์คนปัจจุบัน รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ จะนำเล่าเบื้องหลังความสำเร็จ (ช่วงเวลานั้นท่านร่วมเป็นทีมผู้บริหารนำโรงพยาบาลไปสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพฯ)....จะยากเย็นเข็ญใจ...อย่างไรภาคภูมิใจอย่างไร...ประเด็นควรระวัง...ประโยชน์ที่ได้รับจากการมุ่งไปสู่เส้นทาง รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว...กรุณาแจ้งความประสงค์ที่ โทร.2056-7
หรืออีเมล Personnel@group.psu.ac.th  ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมเอกสาร..และอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่ะ

แล้วพบกันนะคะ

 

 

 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ขณะนี้ มีผู้แจ้งความจำนงเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว แล้วทั้งสิ้น  10  ราย ดังนี้ค่ะ

บัณฑิตวิทยาลัย

1. รศ.ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ

 

โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์

2. รศ.ดร.ประเสริฐ  สันตินานาเลิศ  ผอ.โครงการจัดตั้งฯ

3. ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  รองผอ.วิชาการ

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

4. คุณอริยา  วัฒนนิยมขจร  หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

 

กองอาคารสถานที่ฯ

5. คุณสันติ  วาณิชย์พัฒน์  หัวหน้างานฯ

 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ

6. คุณชูศรี  วังศานุวัตร  หัวหน้าฝ่ายฯ

7. คุณเบ็ญจนา  ทองนุ้ย  หัวหน้าฝ่ายฯ

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

8. คุณสุนัทณี  แสงแจ่ม   งานประกันคุณภาพ

 

สำนักประกันคุณภาพ

9.  รศ.นวลจิรา   ภัทรรังรอง    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

10. คุณณัฐพล   แก้วปนทอง

 

สามารถเพิ่มเติมรายชื่อได้นะคะ

 

เพิ่มเติมรายชื่อค่ะ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

11. ผศ.ดร.นิกร  ศิริวงศ์ไพศาล   รองผอ.ศูนย์ฯ

12. คุณเนาวรัตน์  สอิด

กองบริการการศึกษา

13. คุณซัลมา  โกสุมพันธ์

14. คุณวาสนา  สุขศิริ

15. คุณรัชฎาพร  สายสนิท

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
28 April 2009 15:03
#43756
ขอบคุณค่ะ...คุณรัตติยาช่วยตาม กองการเจ้าหน้าที่ด้วยว่าส่งทีม QMR กองเข้าร่วมฟังด้วย ขอบคุณค่ะ

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆๆๆๆ แต่คงไม่ได้เข้าร่วมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ เพราะวันที่ 30 เมย.-1 พค. ผมต้องไปสัมมนาที่ขนอมกับกองแผนงาน

 

เสียดายยย T_T 

 

แต่คงมีรอบ 2 ใช่ไหมคุณพี่รัตติยา

หนูณิชน์ และกะทิหนูดี ไปด้วยคนได้ไหมค๊า

Ico48
เฒ่า QC [IP: 192.168.100.112]
01 May 2009 16:20
#43839

นอกจากเรียนรู้กระบวนการ รูปแบบเส้นทางเดินของคณะแพทย์แล้ว เนื้อหาสาระที่สำคัญ คือวัฒนธรรมของคณะแพทย์ โดยเฉพาะ

 ผู้บริหารใฝ่เรียนรู้ พัฒนา และให้การสนับสนุน

 ภาควิชา/หน่วยงาน เรียนรู้ เข้าใจ ถ่ายทอดและนำไป  ปรับปฎิบัติ

 บุคลากร ให้ความร่วมใจ ร่วมมือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  และการประเมินผลเพื่อการพัฒนา

Ico48
ใจเนตร ธรรมรักษ์ [IP: 127.0.0.1]
13 August 2009 12:33
#47287
ดิฉันเป้นเจ้าหน้าที่การตลาด โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง จ.ตรัง รับผิดชอบหมวด 3 TQA ค่ะ อยากขอคำแนะนำและตัวอย่างการเขียน ADLI ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ