นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ประโยชน์การเข้าร่วมกิจกรรม

ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. เป็นวันที่บุคลากรในวิทยาเขตหาดใหญ่ได้มารวมกัน พบปะ รู้จักกัน และมีกิจกรรรมสันทนาการ ที่ก่อให้เกิดความผูกพัน เกิดมิตรภาพที่ดีต่อกัน เพราะกิจกรรมในลักษณะเกมกีฬา จะสร้างมิตรภาพเพิ่มขึ้น ไม่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 12 ธันวาคม 2555 15:46 แก้ไข: 12 ธันวาคม 2555 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การมอบหมายงาน

การมอบหมายงาน เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาได้มีการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติแทน กรณีที่ไม่อยู่ หรือให้ไปทำงานบางอย่างแทน นอกจากนี้ยังมีในเรื่องการมอบหมายงานที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากกรอบภาระงานประจำ ดังนั้นหากงานที่ได้รับมอบหมาย หรือรับเพิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 12 ธันวาคม 2555 14:52 แก้ไข: 12 ธันวาคม 2555 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 มอนลี่ได้รับแบบสอบถามจากกองแผนงานให้กรอกแบบสอบถามโครงการสำรวจระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งเป็นของกลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยให้ความส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2555 14:54 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2555 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ผมไม่ใช่ลูกฟุตบอลนะครับ

เมื่อเขาพูดผ่านโทรศัพท์ว่า “ผมไม่ใช่ฟุตบอลนะครับ ที่โยนผมไปหน่วยงานโน้น หน่วยงานนั้น และหน่วยงานนี้ แต่ผลคือ ผมไม่ได้ข้อมูล" ทำไมเขาเปรียบกับฟุตบอล? เพราะเขาน้อยใจ คิดว่า หน่วยงานที่ติดต่อ น่าจะให้คำตอบเขาได้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2555 22:36 แก้ไข: 11 พฤศจิกายน 2555 22:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ระบบจะไม่ย้ำอยู่กับที่

ได้มีการสอบถามเรื่องการส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมวิจัยให้คณะฯ เพื่อเป็นหลักฐานว่า ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมวิจัยแล้ว เพื่อให้จัดสรรเงินรายรับส่วนนี้ไปให้ภาควิชา/หลักสูตรที่เปิดหลักสูตรต่อไป ซึ่งเดิม ในการจัดสรรรายรับค่าธรรมเนียมวิจัย หน่วยงานท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2555 13:57 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2555 16:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เมื่อผลงานไม่สำเร็จ มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะทำอย่างไรดี?

งานทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด งานบางอย่างก็ง่าย เสร็จสมหวังได้ดังนั้นงานจะยาก หรือง่าย ล้วนได้ประสบการณ์จาก "ความผิดพลาดในอดีต"ที่จะนำมาปรับแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม การทำงานหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นให้มองเป็นเรื่องธรรมดา ที่อยู่บนพื้นฐานว่า"... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 12 ตุลาคม 2555 21:36 แก้ไข: 12 ตุลาคม 2555 21:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เมื่องานสำเร็จ คุณควรจะทำอย่างไร

เมื่อมีการทำงานสำเร็จ สมหวัง บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว ควรจะทำอย่างไร จากการที่ได้ฟังอ่าน และได้ยิน Boss พูดให้ฟังบ่อย ๆ ว่าเมื่อคนเราทำอะไรสำเร็จแล้วควรจะมีการบอกกล่าวให้เพื่อนรับรู้กันบ้างดั่งเช่น เวทีการนำเสนอผลงานคุณภาพประจำปี ที่งานประกันคุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 12 ตุลาคม 2555 21:17 แก้ไข: 12 ตุลาคม 2555 21:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ : ระดับปริญญาเอก

ในการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา เช่น กรณีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการเรียกเก็บเป็นอย่างไร และจะต้องจ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง รายการอะไรบ้างที่จัดสรรเข้าคณะตัวอย่างเช่น มีนักศึกษา... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 11 ตุลาคม 2555 09:18 แก้ไข: 11 ตุลาคม 2555 10:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาต่างชาติ : ระดับปริญญาเอก

มีการสอบถามในเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาเอก มีการเรียกเก็บอย่างไร? โดยตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศ และหลักสูตรนานาชาติ ลงวันที่ 22... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 11 ตุลาคม 2555 08:57 แก้ไข: 11 ตุลาคม 2555 10:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2557

บันทึกเพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้ง่าย เพื่อวางแผนในการทำงานในอีก 2 ปีข้างหน้าค่ะ เพื่อให้การเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2557ดังนี้ภาค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 20 กันยายน 2555 13:07 แก้ไข: 20 กันยายน 2555 13:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]