นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (6) สุขที่ได้จากการอบรม “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

ต่อไปนี้ ท่านจะได้ชมบรรยากาศ โครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันพฤหัสที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยากร : อ.เขตไทย สินธุสุวรรณ์ และทีมงาน ซึ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 24 มีนาคม 2557 16:11 แก้ไข: 25 มีนาคม 2557 09:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) รอบปีการศึกษา 2557

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 5 พ.ย 2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนั้นทำให้มีรอบปีการศึกษาใหม่ ดังนี้ ใหม่ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม- กรกฎาคมปีถัดไป เช่น ปีการศึกษา 2557 เริ่มเดือนสิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 23 มีนาคม 2557 16:52 แก้ไข: 23 มีนาคม 2557 16:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ความเชื่อมโยงระหว่างรอบปีการศึกษา กับรอบปีงบประมาณ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 5 พ.ย 2556 ได้ประกาศกำหนดวันเปิด-ปิด ปีการศึกษา 2557 เริ่มตั้งแต่เดือนวันที่ 11 สิงหาคม 2557 – 25 กรกฎาคม 2558 ดังนั้นเมื่อเพื่อให้สอดคล้องกับรอบปีงบประมาณ เช่น การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 23 มีนาคม 2557 16:42 แก้ไข: 23 มีนาคม 2557 16:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2557 (4) : วิธีจัดสรรเงิน

ตาม บันทึกนี้กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีรหัส 57-59 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา 18,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา(กรณีนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ) โดยมีวิธีการจัดสรรเงิน ดังนี้ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติระดับปริญญาตรี 1 คน ชำระค่าธรรมเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 20 มีนาคม 2557 21:49 แก้ไข: 04 กรกฎาคม 2557 10:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) การหักเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะ : กรณีนักศึกษาไม่ชำระเงิน

มหาวิทยาลัยได้แจ้ง การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษากรณีการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี (อ้างอิงจากหนังสือกองแผนงาน ที่ มอ 032/0252 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557) "กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 19 มีนาคม 2557 10:47 แก้ไข: 19 มีนาคม 2557 22:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2557(1) : หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นระบบเหมาจ่ายทั้งระบบ และประกาศใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ซึ่งหลักการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ปรับปรุงเพิ่มใน 2 ปร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 19 มีนาคม 2557 09:55 แก้ไข: 19 มีนาคม 2557 23:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) เงื่อนไขเวลา

เมื่อคณะจัดเวทีนำเสนอผลงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลงาน หรือมีแนวปฏิบัติงานที่ดีได้นำเสนอผลงานของหน่วยงานตนเองมาแบ่งปันเทคนิคและแนวปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบ ให้เกิดการต่อยอด และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ผลงานที่นำเส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 16 มีนาคม 2557 22:40 แก้ไข: 16 มีนาคม 2557 23:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) "อะไร" เป็นสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

จริง ๆ แล้ว เรื่องนี้ไม่อยากที่จะบันทึกให้กระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เนื่องจากเป็นเรื่องจากเบื้องสูง แต่หากเปิดใจให้กว้าง รับรู้ และรับทราบในเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางป้องกันมิให้เกิดขึ้น ก็ย่อมที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ การปฏิบัต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2557 15:29 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2557 16:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) เรียนรู้ "เอกสารถึงท่าน" ในระบบ E-document

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ประชาสัมพันธ์ "ระบบ e-document ที่มีการพัฒนาใหม่เปิดใช้จะมีหน้าจอการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังมีการทำงานที่เหมือนเดิม และเพิ่มเติมการทำงานใหม่เข้ามาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยระบบใหม่ใช้งานได้ดีกับระบบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 29 ตุลาคม 2556 14:01 แก้ไข: 30 ตุลาคม 2556 11:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) กิจกรรมงานส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ

หลังจากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นไปแล้ว คงเหลือแต่บทเรียนแห่งการเรียนรู้ ในทุกจุด และทุกส่วน ที่แต่ละคนได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน ภายใต้กรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในแต่ละจุด กิจกรรมที่ผ่า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 20 กันยายน 2556 13:16 แก้ไข: 20 กันยายน 2556 13:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]