นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 10 : งบลงทุน

ในการจัดทำงบประมาณประจำปี จะมีกรอบรายจ่ายประจำ หรือ รายจ่ายลงทุน ซึ่งล้วนมีความสำคัญ และจำเป็นต้องใส่อยู่ใน แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย ในปีงบประมาณ ตามลำดับ ด้านรายจ่ายประจำ ประกอบด้วยงบบุคลากร (ค่าจ้าง) งบดำเนินงาน (ตอบแทน ใช... more »
By Monly   created: 01 May 2015 13:58 Modified: 01 May 2015 15:25 [ Report Abuse ]

[C] (0) ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 9 : ค่าใช้จ่ายพนักงานเงินรายได้คณะฯ

ในปีงบประมาณ 2559 คณะฯ มีพนักงานเงินรายได้คณะฯ ที่คาดว่าจะจ้าง ประมาณ 80 กว่าอัตรา โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภาควิชา/หน่วยงาน สำหรับกรอบรายจ่ายที่ตั้งให้พนักงานเงินรายได้ ในปีงบประมาณ 2559 มีดังนี้ 1. ค่าจ้... more »
By Monly   created: 28 April 2015 17:01 Modified: 28 April 2015 17:03 [ Report Abuse ]

[C] (1) ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 8 : แนวทางประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 2 ปี (4 ภาคการศึกษา)เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 และ แผน ข ตามโครงสร้างหลักส... more »
By Monly   created: 23 April 2015 13:19 Modified: 23 April 2015 13:23 [ Report Abuse ]

[C] (2) ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 7 : แนวทางประมาณการรายรับจากผลผลิตทางการเกษตร

รายรับจากผลผลิตทางการเกษตร เป็นรายรับที่มีการดำเนินการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70% ก่อน เช่น ผลผลิตทางการเกษตร ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ยางแผ่นดิบ ไข่ไก่ เศษยาง สุกรพันธุ์ สุกรขุนแพะพันธุ์ แกะ โค ไก่คัดทิ้ง ไข่คัดทิ้ง ไข่แตก ไข่นกกระทา... more »
By Monly   created: 22 April 2015 14:22 Modified: 22 April 2015 14:37 [ Report Abuse ]

[C] (0) ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 6 : แนวทางประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (งานนโยบายและแผน) ได้ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 2559 ส่งให้ภาควิชา/หน่วยงานพิจารณาประกอบการตัดสินใจ โดยรายรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2559 มีดังนี้ รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนั... more »
By Monly   created: 22 April 2015 14:04 Modified: 22 April 2015 16:38 [ Report Abuse ]

[C] (0) ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 5 : วัตถุประสงค์

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีของภาควิชา/หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับการจัดสรร รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่... more »
By Monly   created: 18 April 2015 14:46 Modified: 18 April 2015 14:48 [ Report Abuse ]

[C] (0) ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 4 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ)

มหาวิทยาลัยใช้นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ เช่นเดียวกับงบประมาณแผ่นดิน โดยทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในข้อ 4. ได้กำหนดไว้ดังนี้ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ "การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต" 1. ส่งเสริมการพัฒนาหลั... more »
By Monly   created: 09 April 2015 17:04 Modified: 09 April 2015 17:04 [ Report Abuse ]

[C] (1) ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 3 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต)

มหาวิทยาลัยใช้นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ เช่นเดียวกับงบประมาณแผ่นดิน โดยทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในข้อ 3. ได้กำหนดไว้ดังนี้ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ "การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต" 1. ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาเ... more »
By Monly   created: 09 April 2015 17:00 Modified: 09 April 2015 17:05 [ Report Abuse ]

[C] (0) ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 2 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ)

มหาวิทยาลัยใช้นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ เช่นเดียวกับงบประมาณแผ่นดิน โดยทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในข้อ 2. ได้กำหนดไว้ดังนี้ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ "ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ" 1. ส่งเสริมการขยาย... more »
By Monly   created: 09 April 2015 15:39 Modified: 09 April 2015 15:49 [ Report Abuse ]

[C] (0) ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 1 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง)

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยใช้นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ เช่นเดียวกับงบประมาณแผ่นดิน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ "ฐ... more »
By Monly   created: 09 April 2015 11:21 Modified: 09 April 2015 13:30 [ Report Abuse ]