นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(22) การ Zip File หรือการบีบอัด File

ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชั่วโมงของการเร่งรีบในการจัดการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานระดับกองหรือหน่วยงานต่าง ๆ กรณีที่มี File จำนวนมาก หากเราจะส่งข้อมูลทีละหลาย ๆ File หรือกรณีที่ File ที่จะส่งมีเนื้อที่ข้อมูลจำนวนมากซึ่งต้องเสียเวลามิใช่น้อย ที่นี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 31 กรกฎาคม 2551 08:14 แก้ไข: 22 ตุลาคม 2552 22:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การพิจารณางบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2552

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนองบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2551 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตินั้นซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็น ตามบันทึกเรื่องที่ 70 (34/2550) วันที่ 1 ตุลาคม 2550:ของท่านอธิการบดี http://www.intranet.psu.ac.th/presid... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 20 กรกฎาคม 2551 18:57 แก้ไข: 20 พฤศจิกายน 2554 13:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2551

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้านบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2551 จำนวน 13 โครงการ (รวมโครงการย่อย) ซึ่งหน่วยงานในระดับคณะจะต้องรายงานผลให้กับหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการรายงานผลต่อสำนักงบประมาณ และรายงานผลให้... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 17 กรกฎาคม 2551 15:42 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2552 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (3) ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร (ตอนที่ 3)

ตามที่ได้มีการเขียนบันทึก “ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร” ใน ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 ในที่นี้เรามาดูกันน่ะว่า การจัดทำรายงานข้อมูลระหว่าง ก.พ.ร กับ SAR ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เปรียบเทียบก่อนปี 2549 กับปี 2550 (เขียนเรื่องเล่าจาก... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 06 กรกฎาคม 2551 17:32 แก้ไข: 22 ตุลาคม 2552 22:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร (ตอนที่ 2)

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ข้อมูลมีความสำคัญมากมายต่อองค์กร (ตอนที่ 1) ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำรายงานผลในลักษณะใด ช่วงเวลาใดก็ตาม ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง ในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในระดับภาควิชา และคณะ จะทำงานกันหัวฟูเลย (คิดภาพกันออกน่ะค่ะ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 05 กรกฎาคม 2551 21:56 แก้ไข: 22 ตุลาคม 2552 22:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ปีงบประมาณ 2551 (ตอนที่ 1)

ก่อนอื่นขอเรียนชี้แจงให้ทราบถึงที่มาของ “ราชการใสสะอาด” ว่ามีที่มากันอย่างไร (ขออนุญาตกองการเจ้าหน้าที่นะค่ะ) คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม และได้แจ้งแผนปฏิบัติงานรา... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 04 กรกฎาคม 2551 21:36 แก้ไข: 22 ตุลาคม 2552 22:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (3) ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร (ตอนที่ 1)

นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันเมื่อนึกถึง “ข้อมูล” ทุกคนส่วนใหญ่จะเข้าใจดีที่สุด จะเห็นภาพการขุด ขุย รื้อ ค้น หาข้อมูลที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำมาสรุปเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 03 กรกฎาคม 2551 10:04 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2552 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) กองทุน กรอ. ให้สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ สามารถกู้ยืมเงินได้ในปีการศึกษา 2551

ในปีการศึกษา 2551 กองทุน กรอ. (กองทุนให้กู้ยืมเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต) กำหนดสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ที่ให้นักศึกษาสามารถยื่นแบบคำขอกู้เงินเพื่อใช้ในการศึกษาได้ และคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นคณะหนึ่งที่ได้รับอนุมัติจาก กองทุน กรอ. ที่กำหนดให้ส... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 16 มิถุนายน 2551 08:20 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2552 11:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ประมวลคำย่อที่มีการพูดถึง และใช้กันบ่อยในงานราชการ

ในการบันทึกรายงานการประชุม ทุกครั้งที่คณะกรรมการจะมีการอภิปรายกัน และพูดถึงในประเด็นของเรื่องใด เรื่องหนึ่ง และจะมีการพูดถึง “คำย่อ” เช่น ก.พ.ร. หรือ กยศ. หรือ กรอ. เป็นต้น และเมื่อมีการจดรายงานการประชุม จำเป็นจะต้องมีการเขียนเป็นคำเต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 15 มิถุนายน 2551 10:07 แก้ไข: 22 ตุลาคม 2552 22:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) การนับช่วงเวลาการจัดทำรายงานข้อมูลในแต่ละเรื่อง จะนับกันอย่างไร

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ในปัจจุบัน หน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/หน่วยงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น การรายงานผลต่อ สำนักงาน ก.พ.ร. การรายงานผลต่อ สำนักงบประมาณ หรือการจัดทำรายงานให้กับคณะกรรมการติดตามการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 14 พฤษภาคม 2551 12:22 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2552 11:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]