นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (6) : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินเพื่อเพิ่มคุณค่า

ทิศทางข้อ 5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินเพื่อเพิ่มคุณค่า *23) ส่งเสริมการสร้างกลไกการจัดหางบประมาณเพิ่มจากแหล่งอื่น โดยเน้นการจัดงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ม.อ./แผนพัฒนาวิทยาเขต และการสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา... more »
By Monly   created: 27 April 2016 18:15 Modified: 27 April 2016 18:17 [ Report Abuse ]

[C] (0) งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (5) : ระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ

ทิศทางข้อ 4. ระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ *18) ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อน รวดเร็วและมีธรรมาภิบาล เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงระบบการเชื่อมโยงบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยา... more »
By Monly   created: 25 April 2016 22:24 Modified: 25 April 2016 22:25 [ Report Abuse ]

[C] (0) งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (4) : ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ

ทิศทางข้อ 3. ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ *15) ส่งเสริมการปรับระบบสนับสนุนการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นสากลเพื่อรองรับการเข้าศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรให้มีความสากล การเปิดหลักสูตรนานาชาติ การรับนักศึกษาต่างชาติ... more »
By Monly   created: 21 April 2016 11:36 Modified: 25 April 2016 13:03 [ Report Abuse ]

[C] (0) งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (2) : ทิศทางผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล

ตาม บันทึกนี้ ที่ได้บันทึกไปแล้ว ดังนั้นมาดูในรายละเอียดในแต่ละทิศทาง ประกอบด้วยนโยบายอะไรกันบ้าง ทิศทางข้อ 1. ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล 1) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมเพื่อรองร... more »
By Monly   created: 19 April 2016 17:56 Modified: 25 April 2016 13:04 [ Report Abuse ]

[C] (0) งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (1) : ทิศทางและนโยบาย

ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี มหาวิทยาลัยได้กำหนดทิศทางนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ใช้นโยบายเดียวกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 6 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาล... more »
By Monly   created: 18 April 2016 22:19 Modified: 19 April 2016 10:39 [ Report Abuse ]

[C] (0) การทำเอกสารเบิกจ่ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานระบบการเงิน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยหน่วยคลัง และงานนโยบายและแผน ได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำเอกสารเบิกจ่าย ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อรายงานระบบการเงินที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย (FMISbudget) ใ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 23 Febuary 2016 17:04 Modified: 23 Febuary 2016 17:06 [ Report Abuse ]

[C] (0) ทำไม? เราถึงต้องนำ Lean มาใช้

ตาม บันทึกนี้ ที่ได้บันทึกไปก่อนหน้านี้ ทำให้ต้องหาเหตุผลว่า "ทำไมเราถึงต้องนำ Lean มาใช้กัน" เนื่องจาก - มีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง - การเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงทำได้ยากลำบาก - การเกิดปัญหาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 23 December 2015 17:38 Modified: 23 December 2015 17:40 [ Report Abuse ]

[C] (0) ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

กองแผนงานได้แจ้งแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ้างอิงตามหนังสือที่ มอ 032/ว 133 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558) โดยรวบรวมกิจกรรมการปฏิบัติงานที่สำคัญ ๆ และ/หรือ มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยที่จะดำเ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 23 December 2015 10:54 Modified: 23 December 2015 10:55 [ Report Abuse ]

[C] (0) โครงการพัฒนากระบวนการทำงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของ Lean

วันนี้ 17 ธันวาคม 2558 ภาคเช้า ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังโครงการขยายผลจากเวทีโครงการพัฒนางาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2558 ที่มีการนำเสนอโครงการพัฒนางาน ประเภทนวัตกรรมและทั่วไป เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น และจากเวทีดังกล่าว มี ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 17 December 2015 17:14 Modified: 17 December 2015 17:18 [ Report Abuse ]

[C] (0) แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ตามที่สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ ... more »
By Monly   created: 03 June 2015 16:58 Modified: 03 June 2015 17:03 [ Report Abuse ]