นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (6) : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินเพื่อเพิ่มคุณค่า

ทิศทางข้อ 5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินเพื่อเพิ่มคุณค่า *23) ส่งเสริมการสร้างกลไกการจัดหางบประมาณเพิ่มจากแหล่งอื่น โดยเน้นการจัดงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ม.อ./แผนพัฒนาวิทยาเขต และการสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 27 เมษายน 2559 18:15 แก้ไข: 27 เมษายน 2559 18:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (5) : ระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ

ทิศทางข้อ 4. ระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ *18) ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อน รวดเร็วและมีธรรมาภิบาล เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงระบบการเชื่อมโยงบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 25 เมษายน 2559 22:24 แก้ไข: 25 เมษายน 2559 22:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (4) : ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ

ทิศทางข้อ 3. ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ *15) ส่งเสริมการปรับระบบสนับสนุนการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นสากลเพื่อรองรับการเข้าศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรให้มีความสากล การเปิดหลักสูตรนานาชาติ การรับนักศึกษาต่างชาติ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 21 เมษายน 2559 11:36 แก้ไข: 25 เมษายน 2559 13:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (2) : ทิศทางผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล

ตาม บันทึกนี้ ที่ได้บันทึกไปแล้ว ดังนั้นมาดูในรายละเอียดในแต่ละทิศทาง ประกอบด้วยนโยบายอะไรกันบ้าง ทิศทางข้อ 1. ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล 1) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมเพื่อรองร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 19 เมษายน 2559 17:56 แก้ไข: 25 เมษายน 2559 13:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (1) : ทิศทางและนโยบาย

ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี มหาวิทยาลัยได้กำหนดทิศทางนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ใช้นโยบายเดียวกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 6 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 18 เมษายน 2559 22:19 แก้ไข: 19 เมษายน 2559 10:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) การทำเอกสารเบิกจ่ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานระบบการเงิน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยหน่วยคลัง และงานนโยบายและแผน ได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำเอกสารเบิกจ่าย ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อรายงานระบบการเงินที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย (FMISbudget) ใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2559 17:04 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2559 17:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ทำไม? เราถึงต้องนำ Lean มาใช้

ตาม บันทึกนี้ ที่ได้บันทึกไปก่อนหน้านี้ ทำให้ต้องหาเหตุผลว่า "ทำไมเราถึงต้องนำ Lean มาใช้กัน" เนื่องจาก - มีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง - การเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงทำได้ยากลำบาก - การเกิดปัญหาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 23 ธันวาคม 2558 17:38 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2558 17:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

กองแผนงานได้แจ้งแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ้างอิงตามหนังสือที่ มอ 032/ว 133 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558) โดยรวบรวมกิจกรรมการปฏิบัติงานที่สำคัญ ๆ และ/หรือ มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยที่จะดำเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 23 ธันวาคม 2558 10:54 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2558 10:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) โครงการพัฒนากระบวนการทำงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของ Lean

วันนี้ 17 ธันวาคม 2558 ภาคเช้า ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังโครงการขยายผลจากเวทีโครงการพัฒนางาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2558 ที่มีการนำเสนอโครงการพัฒนางาน ประเภทนวัตกรรมและทั่วไป เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น และจากเวทีดังกล่าว มี ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 17 ธันวาคม 2558 17:14 แก้ไข: 17 ธันวาคม 2558 17:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ตามที่สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 03 มิถุนายน 2558 16:58 แก้ไข: 03 มิถุนายน 2558 17:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]