นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เอกสารหลักฐานในการยื่นถอนสภาพที่ดิน [C] 1317 0
มาตรา 8 และ มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน [C] 2941 0
สัมมนา "ทิศทางและกรอบแผนการพัฒนาระยะยาว 15 ปี" ของ ม.อ. [C] 1464 0
ความเปลี่ยนแปลง [C] 1021 0
สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจ [C] 925 0
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 1276 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (10) : แบบฟอร์ม [C] 1184 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (9) : รายรับที่ต้องหักสมทบเข้าส่วนกลาง ม.อ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 [C] 911 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (8) : แผนงาน/งาน [C] 1099 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (7) : 6 ทิศทาง 31 นโยบาย [C] 1226 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (6) : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินเพื่อเพิ่มคุณค่า [C] 918 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (5) : ระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ [C] 732 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (4) : ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ [C] 830 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (2) : ทิศทางผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล [C] 716 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (1) : ทิศทางและนโยบาย [C] 625 0
การทำเอกสารเบิกจ่ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานระบบการเงิน [C] 870 0
ทำไม? เราถึงต้องนำ Lean มาใช้ [C] 838 0
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 768 0
โครงการพัฒนากระบวนการทำงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของ Lean [C] 895 0
แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 886 0
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 10 : งบลงทุน [C] 994 0
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 9 : ค่าใช้จ่ายพนักงานเงินรายได้คณะฯ [C] 656 0
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 8 : แนวทางประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ [C] 773 1
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 7 : แนวทางประมาณการรายรับจากผลผลิตทางการเกษตร [C] 801 2
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 6 : แนวทางประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา [C] 688 0
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 5 : วัตถุประสงค์ [C] 799 0
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 4 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ) [C] 611 0
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 3 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต) [C] 796 1
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 2 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ) [C] 578 0
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 1 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง) [C] 821 0
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 849 0
พัฒนางาน สู่ผลงานที่มีคุณภาพ [C] 999 3
พิมพ์ และเว้นวรรค ชื่อ "หลักสูตร" อย่างไรให้ถูกต้อง [C] 866 2
Copy มาฝาก : 5 วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน [C] 1009 0
แรงบันดาลใจให้ก้าวต่อไป [C] 965 4
คำขวัญรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 29 [C] 5717 0
อัตราค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1184 0
การมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการบริหารทรัพย์สินในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1319 1
ทำตัวให้ได้เหมือน "อูฐ ปลา หมา และควาย" [C] 2063 2
ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำประปา [C] 1226 0
สุขที่ได้จากการอบรม “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” [C] 1449 6
รอบปีการศึกษา 2557 [C] 951 1
ความเชื่อมโยงระหว่างรอบปีการศึกษา กับรอบปีงบประมาณ [C] 1774 0
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2557 (4) : วิธีจัดสรรเงิน [C] 1340 0
การหักเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะ : กรณีนักศึกษาไม่ชำระเงิน [C] 1324 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2557(1) : หลักการและเหตุผล [C] 1499 0
เงื่อนไขเวลา [C] 1468 2
"อะไร" เป็นสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร [C] 1153 2
เรียนรู้ "เอกสารถึงท่าน" ในระบบ E-document [C] 1436 1
กิจกรรมงานส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 1032 2
ภาพบรรยากาศ Workshop : Systems Thinking [C] 1525 0
แหล่งงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2557 2606 0
การนำเสนอข้อมูล [C] 1158 3
ตามหา "นายทะเบียน" [C] 1122 1
ฐานข้อมูลนำไปสู่การ “แก้ไขปัญหา” [C] 1278 2
เวที "นำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ปีการศึกษา 2556" [C] 1505 1
การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่? [C] 1487 2
ค่าของคน อยู่ที่ไหน? [C] 2103 0
กระบวนการจัดทำงบประมาณ : ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ 1370 0
กระบวนการจัดทำเงินรายได้ : ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง 1109 0
สวัสดิการพนักงานเงินรายได้ 1447 0
กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : สนับสนุนภารกิจหลัก 1038 1
กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : วัตถุประสงค์การจัดทำงบประมาณ 1224 0
กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : งบปกติ และเงินรายได้สะสม 2303 0
กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน 1576 0
ความสุขเล็ก ๆ : สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 1349 1
หลักการสร้างสายสัมพันธ์ในงาน 1354 2
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม 1789 0
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนางาน 2323 2
เทคนิคการนำเสนอผลงาน 2106 5
"การโหวต" มิใช่แนวทางแก้ปัญหา 1447 4
สำรวจพื้นที่สถาบันวิจัยสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1472 0
หยิบ share รายงาน TOR 1560 0
คำที่มักพิมพ์ผิด 1382 1
การตั้งกรอบรายจ่ายเงินรายได้หน่วยงาน 1152 0
บอกกล่าวเล่าเรื่อง "ปัญหา" 1501 7
เมื่อเสนอผลงาน “ไม่ผ่าน” 971 1
นโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา 1391 0
แผนการจัดประชุม อบรม และสัมมนา ในปี 2556 1806 0
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข 1279 2
ประโยชน์การเข้าร่วมกิจกรรม 1116 0
การมอบหมายงาน 1858 0
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 1148 0
ผมไม่ใช่ลูกฟุตบอลนะครับ 1290 1
ระบบจะไม่ย้ำอยู่กับที่ 1133 0
เมื่อผลงานไม่สำเร็จ มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะทำอย่างไรดี? 1399 0
เมื่องานสำเร็จ คุณควรจะทำอย่างไร 1451 0
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ : ระดับปริญญาเอก 1676 1
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาต่างชาติ : ระดับปริญญาเอก 1591 2
กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2557 3434 1
ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางของ ม.อ. 1483 2
ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การพัฒนาและบริหารคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ 1799 1
ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การสื่อสาร และความใฝ่รู้ 1436 3
เทคนิคจัดการอารมณ์ตนเอง 1601 1
ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การปรับตัวเอง 1574 0
ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ค้นหาตัวเอง 1597 2
ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1526 0
การนำเสนอข้อมูล 1999 0
กริ๊ง กริ๊ง "ช่วยส่งเสียงหน่อย" 1542 1
เมื่อคุณเริ่มเป็นพนักงานใหม่ คุณควรปฏิบัติตนอย่างไร? 3182 5