นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 657
ความเห็น: 0

ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 4 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ) [C]

 

 

 

 

 

           มหาวิทยาลัยใช้นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ เช่นเดียวกับงบประมาณแผ่นดิน  โดยทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในข้อ 4.  ได้กำหนดไว้ดังนี้

 

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่  "การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต"

          1.   ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสากล การเปิดหลักสูตรนานาชาติ การรับนักศึกษาต่างชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การถ่ายโอนหน่วยกิต การแลกเปลี่ยนบุคลากร การสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ โดยสร้างหลักสูตรแบบ Joint degree หรือ การสร้างเครือข่ายการวิจัยและบัณฑิตศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกหก

           2.  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนบวกหก) รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่นักศึกษาและบุคคลากร รวมทั้งบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการอื่นและบุคคลทั่วไป

           3.   ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นสากลและความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

 

 ที่มา : นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559  (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

 


created: 09 April 2015 17:04 Modified: 09 April 2015 17:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น