นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1101
ความเห็น: 0

ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 1 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง) [C]

เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

 

           การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยใช้นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ เช่นเดียวกับงบประมาณแผ่นดิน  โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ดังนี้

 

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ "ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง"

           1.  ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สินที่มีอยู่ การสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมการวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า ส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชน เพื่อนำนวัตกรรมของนักศึกษา หรืองานวิจัยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

           2.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย หรือความร่วมมือในภารกิจต่าง ๆ ระหว่างคณะ/หน่วยงาน วิทยาเขต สถาบันการศึกษาอื่น ส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

           3.  ส่งเสริมการมีทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับภารกิจแต่ละด้าน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกประเภท และกำกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบุคคลสายวิชาการ จะส่งเสริมให้มีจำนวนคณาจารย์ระดับปริญญาเอกมากขึ้น  เพิ่มสัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ให้สูงขึ้น การเร่งรัดการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์รุ่นใหม่

           4.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการบริหารความเสี่ยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย

           5.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

           6.  ส่งเสริมการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ ยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า

 

 

ที่มา : นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559  (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 เมษายน 2558 11:21 แก้ไข: 09 เมษายน 2558 13:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น